Ktl-icon-tai-lieu

môn mac lê nin

Được đăng lên bởi truclecong
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 1 lần
25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu hỏi 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế
của sản xuất hàng hoá?
Đáp. Cõu trả lời gồm ba ý lớn
1) Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá
ra đời, tồn tại và phát triển dựa vào hai điều kiện
a) Phân công lao động xó hội là sự phân chia lao động xó hội
thành cỏc ngành, nghề khỏc nhau của nền sản xuất xó hội.
Kộo theo sự phõn cụng lao động xó hội là sự chuyên môn hoá
sản xuất; mỗi người sản xuất chỉ tạo ra một vài loại sản phẩm
nhất định, nhưng nhu cầu của cuộc sống đũi hỏi phải cú nhiều
loại sản phẩm khỏc nhau, do đó họ cần đến sản phẩm của
nhau, buộc phải trao đổi với nhau để thoả món nhu cầu của
mỗi người. Phân công lao động xó hội là cơ sở và tiền đề của
sản xuất hàng hoá. Phân công lao động xó hội càng phỏt triển,
thỡ sản xuất và trao đổi hàng hoá càng mở rộng và đa dạng
hơn.
b) Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của
quỏ trỡnh lao động. Chế độ tư hữu tạo nên sự độc lập về kinh
tế giữa những người sản xuất, chia cắt họ thành từng đơn vị
riêng lẻ, trong quá trỡnh sản xuất những người sản xuất có
quyền quyết định về việc sản xuất loại hàng hoá nào, số lượng
bao nhiêu, bằng cách nào và trao đổi với ai. Như vậy, chế độ
tư hữu làm cho những người sản xuất hàng hoá độc lập với
nhau, nhưng phân công lao động lại làm cho họ phụ thuộc vào
nhau tạo thành mâu thuẫn. Muốn giải quyết mâu thuẫn này
phải thông qua trao đổi, mua-bán sản phẩm của nhau.
Trên đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá.
Thiếu một trong hai điều kiện ấy thỡ sản phẩm lao động không
mang hỡnh thỏi hàng hoỏ.
2) Đặc trưng của sản xuất hàng hoá
a) Sản xuất hàng hoá là sản xuất để trao đổi, mua-bán. Trong
lịch sử loài người tồn tại hai kiểu tổ chức kinh tế khác nhau là
sản xuất tự cung, tự cấp và sản xuất hàng hoá. Sản xuất tự
cung, tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được
sản xuất ra nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính bản

thân người sản xuất; như sản xuất của người nông dân trong
thời kỳ cụng xó nguyờn thuỷ, sản xuất của những nông dân gia
dưới chế độ phong kiến v.v. Ngược lại, sản xuất hàng hoá là
kiểu tổ chức kinh tế, trong đó sản phẩm được sản xuất ra để
bán, tức để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông
qua việc trao đổi, mua-bán.
b) Lao động của người sản xuất hàng hoá vừa mang tính tư
nhân, vừa mang tính xó hội. Mang tớnh chất xó hội vỡ sản
phẩm làm ra để cho xó hội, đáp ứng nhu cầu của người khác
trong xó hội; mang tính tư nhân, vỡ việc sản xuất cỏi gỡ, n...
25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu hỏi 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế
của sản xuất hàng hoá?
Đáp. Cõu trả lời gồm ba ý lớn
1) Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá
ra đời, tồn tại và phát triển dựa vào hai điều kiện
a) Phân công lao động xó hội là sự phân chia lao động xó hội
thành cỏc ngành, nghề khỏc nhau của nền sản xuất xó hội.
Kộo theo sự phõn cụng lao động xó hội là sự chuyên môn hoá
sản xuất; mỗi người sản xuất chỉ tạo ra một vài loại sản phẩm
nhất định, nhưng nhu cầu của cuộc sống đũi hỏi phải cú nhiều
loại sản phẩm khỏc nhau, do đó họ cần đến sản phẩm của
nhau, buộc phải trao đổi với nhau để thoả món nhu cầu của
mỗi người. Phân công lao động xó hội là cơ sở và tiền đề của
sản xuất hàng hoá. Phân công lao động xó hội càng phỏt triển,
thỡ sản xuất và trao đổi hàng hoá càng mở rộng và đa dạng
hơn.
b) Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của
quỏ trỡnh lao động. Chế độ tư hữu tạo nên sự độc lập về kinh
tế giữa những người sản xuất, chia cắt họ thành từng đơn vị
riêng lẻ, trong quá trỡnh sản xuất những người sản xuất có
quyền quyết định về việc sản xuất loại hàng hoá nào, số lượng
bao nhiêu, bằng cách nào và trao đổi với ai. Như vậy, chế độ
tư hữu làm cho những người sản xuất hàng hoá độc lập với
nhau, nhưng phân công lao động lại làm cho họ phụ thuộc vào
nhau tạo thành mâu thuẫn. Muốn giải quyết mâu thuẫn này
phải thông qua trao đổi, mua-bán sản phẩm của nhau.
Trên đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá.
Thiếu một trong hai điều kiện ấy thỡ sản phẩm lao động không
mang hỡnh thỏi hàng hoỏ.
2) Đặc trưng của sản xuất hàng hoá
a) Sản xuất hàng hoá là sản xuất để trao đổi, mua-bán. Trong
lịch sử loài người tồn tại hai kiểu tổ chức kinh tế khác nhau là
sản xuất tự cung, tự cấp và sản xuất hàng hoá. Sản xuất tự
cung, tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được
sản xuất ra nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính bản
môn mac lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn mac lê nin - Người đăng: truclecong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
môn mac lê nin 9 10 393