Ktl-icon-tai-lieu

môn ngôn ngữ đối chiếu

Được đăng lên bởi dodukim-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4619 lần   |   Lượt tải: 19 lần
NGÔN NGỮ
ĐỐI CHIẾU
(CONTRASTIVE LINGUISTICS)

Tài liệu tham khảo
1. Lê Quang Thiêm, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ,
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Bùi Mạnh Hùng, Ngôn ngữ đối chiếu, NXB Giáo dục.

• “Nhà ngôn ngữ học buộc lòng phải
biết thật nhiều ngôn ngữ để từ việc
quan sát và so sánh rút ra những cái
gì chung đối với các ngôn ngữ đấy.”
(Saussure, 2005)

Câu chuyện Huệ Tử
• Huệ Tử: Nếu có người không biết cái nỏ hình
dạng như thế nào tôi giải thích “cái nỏ như cái
nỏ” thì người ấy có hiểu không?
• Vua đáp: “Làm sao hiểu được”
• Huệ Tử hỏi tiếp: Thế nếu tôi bảo với người ấy
Cái nỏ giống như cái cung có cán, có lẫy thì
người đó có hình dung được không?

>>>> Khi nói về cái gì, phải đem cái người ta đã
biết mà so sánh để người ta có thể hiểu được
cái chưa biết.

Bài 1:
TỔNG QUAN MÔN HỌC
Phần I: Cơ sở lý luận
1. Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?
2. Mục đích - Nhiệm vụ của NNHĐC
Phần II: Các nguyên tắc và phương
pháp đối chiếu các ngôn ngữ
1. Nguyên tắc
2. Phương pháp

PHẦN 1

Cơ sở lý luận
*Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?
* Đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương
pháp, ý nghĩa của việc nghiên cứu đối
chiếu các ngôn ngữ?

• Nhiều năm qua tại Việt Nam, NNH ĐC đã thực sự
thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu và
giảng dạy ngôn ngữ, đặc biệt là những người giảng
dạy ngoại ngữ + biên phiên dịch.
• NNH ĐC sở dĩ còn gọi là: ngôn ngữ học so sánh
miêu tả, phân tích đối chiếu, nghiên cứu xuyên
ngôn ngữ, ngôn ngữ miêu tả, ngôn ngữ học so
sánh đối chiếu…
vì………………………………………………....

• Về mặt thuật ngữ: không có sự nhất quán giữa các
nhà nghiên cứu:
Fries (1945): “parallel description”
Lee (1974): “Differential studies”
Mackey (1965): “Differential description”
Nemser (1971): “Dialinguistic analysis”, “ analytical
confrontation”
Catford (1968): “Descriptive comparison”
• Hiện nay 2 thuật ngữ phổ biến được sử dụng nhiều
nhất trong nghiên cứu là:
- Contrastive Linguistics
- Contrastive Analysis

Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?
• Bộ môn “NNHĐC” - một phân ngành của NNH →
so sánh hai NN hoặc các phân hệ của các NN
nhằm xác định các tương đồng cũng như dị biệt
giữa những NN hay những phân hệ này. (Fisiak
1981: 1).
• Bộ môn NNH ĐC: nghiên cứu so sánh 2 hoặc nhiều
hơn 2 ngôn ngữ bất kỳ để xác định những điểm
giống nhau/ và khác nhau giữa các ngôn ngữ đó.
(không tính đến các ngôn ngữ đem ra so sánh có
cùng cội nguồn hay loại hình hay không)

Ví dụ có thể đem ra so sánh:
-Tiếng Việt và tiếng Hán – trong cùng 1 loại hình ngôn
ngữ đơn lập
- Tiếng Anh và tiếng Pháp – trong cùn...
NGÔN NG
ĐỐI CHIẾU
(CONTRASTIVE LINGUISTICS)
môn ngôn ngữ đối chiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn ngôn ngữ đối chiếu - Người đăng: dodukim-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
môn ngôn ngữ đối chiếu 9 10 681