Ktl-icon-tai-lieu

Môn Phân tích chính sách công

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. 7 bước bước thực thi chính sách
Trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch th× bao gåm c¸c bưíc c¬ b¶n sau ®©y:
Bưíc 1: X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ®©y lµ bưíc cÇn thiÕt vµ quan träng v× tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch lµ qu¸ tr×nh
phøc t¹p, l¹i diÔn ra trong thêi gian dµi do ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch.
KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®ưîc x©y dùng trưíc khi ®a chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng, c¸c c¬ quan triÓn khai tõ TW ®Õn ®Þa ph¬ng ®Òu ph¶i lËp kÕ
ho¹ch bao gåm c¸c bưíc sau:
+KÕ ho¹ch vÒ tæ chøc, ®iÒu hµnh nh hÖ thèng c¸c c¬ quan tham gia, ®éi ngò nh©n sù, c¬ chÕ thùc thi
+KÕ ho¹ch cung cÊp ngußn vËt lùc nh tµi chÝnh, trang thiÕt bÞ
+KÕ ho¹ch thêi gian triÓn khai thùc hiÖn
+KÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc thùc thi chÝnh s¸ch
+Dù kiÕn vÒ quy chÕ, néi dung vÒ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh thùc thi chÝnh s¸ch
Bưíc 2: Phæ biÕn, tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch. §©y lµ c«ng ®o¹n tiÕp theo sau khi chÝnh s¸ch ®· ®ưîc th«ng qua. Nã còng cÇn thiÕt v× gióp cho
nh©n d©n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn hiÓu ®ưîc vÒ chÝnh s¸ch vµ gióp cho chÝnh s¸ch ®îc triÓn k hai thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶
§Î lµm ®ưîc viÖc tuyªn truyÒn nµy th× chóng ta cÇn ®îc ®Çu t vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt chÝnh trÞ, trang thiÕt bÞ kü thuËt.... v× ®©y lµ
®ßi hái cña thùc tÕ kh¸ch quan.
ViÖc tuyªn truyÒn nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc, ngay c¶ khi chÝnh s¸ch ®ang ®îc thùc thi, vµ víi mäi ®èi tîng vµ trong khi
tuyªn truyÒn ph¶i sö dông nhiÒu h×nh thøc nh tiÕp xóc trùc tiÕp, gi¸n tiÕp trao ®æi...
Bưíc 3: Ph©n c«ng phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Mét chÝnh s¸ch thêng ®îc thùc thi trªn mét ®Þa bµn réng lín vµ nhiÒu tæ chøc tham gia do
®ã ph¶i cã sù phèi hîp, ph©n c«ng hîp lý ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. MÆt kh¸c c¸c ho¹t ®éng thùc thi môc tiªu lµ hÕt søc ®a d¹ng, phøc
t¹p chóng ®an xen, thóc ®Èy lÉn nhau, k×m h·m bëi vËy nªn cÇn phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, ngµnh ®Ó triÓn khai chÝnh s¸ch
NÕu ho¹t ®éng nµy diÔn ra theo tiÕn tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét c¸ch chñ ®éng khoa häc s¸ng t¹o th× sÏ cã hiÖu qu¶ cao, vµ duy tr× æn
®Þnh.
Bưíc 4: Duy tr×nh chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc lµm cho chÝnh s¸ch tån t¹i ®îc vµ ph¸t huy t¸c dông trong m«i trêng thùc tÕ
§Ó duy tr× ®îc chÝnh s¸ch ®ßi hái ph¶i cã sù ®ång t©m, hiÖp lùc cña nhiÒu yÕu tè nh Nhµ níc vµ ngêi tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i t¹o
®iÒu kiÖn vµ m«i trưêng ®Ó chÝnh s¸ch ®îc thùc thi tèt.
§èi víi ngêi chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham gia tÝch cùc vµo thùc thi chÝnh s¸ch. NÕu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕn hµnh
®ång bé th× viÖc duy tr× chÝnh s¸ch lµ viÖc lµm kh«ng khã
Bưíc 5: §iÒu chØnh c...
1. 7 bước bước thc thi chính sách
Trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch th× bao gåm c¸c bưíc c¬ b¶n sau ®©y:
B ư íc 1: X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ®©y lµ bưíc cÇn thiÕt vµ quan träng v× tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch lµ qu¸ tr×nh
phøc t¹p, l¹i diÔn ra trong thêi gian dµi do ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch.
KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®ưîc x©y dùng trưíc khi ®a chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng, c¸c c¬ quan triÓn khai tõ TW ®Õn ®Þa ph¬ng ®Òu ph¶i lËp kÕ
ho¹ch bao gåm c¸c bưíc sau:
+KÕ ho¹ch vÒ tæ chøc, ®iÒu hµnh nh hÖ thèng c¸c c¬ quan tham gia, ®éi ngò nh©n sù, c¬ chÕ thùc thi
+KÕ ho¹ch cung cÊp ngußn vËt lùc nh tµi chÝnh, trang thiÕt bÞ
+KÕ ho¹ch thêi gian triÓn khai thùc hiÖn
+KÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc thùc thi chÝnh s¸ch
+Dù kiÕn vÒ quy chÕ, néi dung vÒ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh thùc thi chÝnh s¸ch
B ư íc 2: Phæ biÕn, tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch. §©y lµ c«ng ®o¹n tiÕp theo sau khi chÝnh s¸ch ®· ®ưîc th«ng qua. Nã còng cÇn thiÕt v× gióp cho
nh©n d©n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn hiÓu ®ưîc vÒ chÝnh s¸ch vµ gióp cho chÝnh s¸ch ®îc triÓn k hai thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶
§Î lµm ®ưîc viÖc tuyªn truyÒn nµy th× chóng ta cÇn ®îc ®Çu t vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt chÝnh trÞ, trang thiÕt bÞ kü thuËt.... v× ®©y lµ
®ßi hái cña thùc tÕ kh¸ch quan.
ViÖc tuyªn truyÒn nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc, ngay c¶ khi chÝnh s¸ch ®ang ®îc thùc thi, vµ víi mäi ®èi tîng vµ trong khi
tuyªn truyÒn ph¶i sö dông nhiÒu h×nh thøc nh tiÕp xóc trùc tiÕp, gi¸n tiÕp trao ®æi...
B ư íc 3: Ph©n c«ng phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Mét chÝnh s¸ch thêng ®îc thùc thi trªn mét ®Þa bµn réng lín vµ nhiÒu tæ chøc tham gia do
®ã ph¶i cã sù phèi hîp, ph©n c«ng hîp lý ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. MÆt kh¸c c¸c ho¹t ®éng thùc thi môc tiªu lµ hÕt søc ®a d¹ng, phøc
t¹p chóng ®an xen, thóc ®Èy lÉn nhau, k×m h·m bëi vËy nªn cÇn phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, ngµnh ®Ó triÓn khai chÝnh s¸ch
NÕu ho¹t ®éng nµy diÔn ra theo tiÕn tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét c¸ch chñ ®éng khoa häc s¸ng t¹o th× sÏ cã hiÖu qu¶ cao, vµ duy tr× æn
®Þnh.
B ư íc 4: Duy tr×nh chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc lµm cho chÝnh s¸ch tån t¹i ®îc vµ ph¸t huy t¸c dông trong m«i trêng thùc tÕ
§Ó duy tr× ®îc chÝnh s¸ch ®ßi hái ph¶i cã sù ®ång t©m, hiÖp lùc cña nhiÒu yÕu tè nh Nhµ níc vµ ngêi tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i t¹o
®iÒu kiÖn vµ m«i trưêng ®Ó chÝnh s¸ch ®îc thùc thi tèt.
§èi víi ngêi chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham gia tÝch cùc vµo thùc thi chÝnh s¸ch. NÕu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕn hµnh
®ång bé th× viÖc duy tr× chÝnh s¸ch lµ viÖc lµm kh«ng khã
B ư íc 5: §iÒu chØnh chÝnh s¸ch, viÖc lµm nµy lµ cÇn thiÕt, diÔn ra thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Nã ®îc thùc hiÖn
bëi c¸c c¬ quan
Nhµ níc cã thÈm quyÒn (th«ng thêng c¬ quan nµo lËp chÝnh s¸ch th× cã quyÒn
®iÒu chØnh)
ViÖc ®iÒu chØnh nµy ph¶i ®¸p øng ®îc viÖc gi÷ v÷ng môc tiªu ban ®Çu cña chÝnh s¸ch, chØ ®iÒu chinh c¸c biÖn ph¸p, c¬ chÕ thùc hiÖn môc
tiªu. Ho¹t ®éng nµy ph¶i hÕt søc cÈn thËn vµ chÝnh x¸c, kh«ng lµm biÕn d¹ng chÝnh s¸ch ban ®Çu
B ư íc 6: Theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. BÊt cø triÓn khai nµo th× còng ph¶i kiÓm tra, ®«n ®èc ®Ó d¶m b¶o c¸c chÝnh
s¸ch nµy ®îc thùc hiÖn ®óng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc
C¸c c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn viÖc kiªm tra nµy vµ nÕu tiÕn hµnh thêng xuyªn th× gióp nhµ qu¶n lý n¾m vngx ®îc t×nh h×nh thùc thi chÝnh
s¸ch tõ ®ã cã nh÷ng kÕt luËn chÝnhÊac vÒ chÝnh s¸ch
C«ng t¸c kiÓm tra nµy còng gióp cho c¸c ®èi tîng thùc thi nhËn ra nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh ®Ó ®iªï chØnh bæ xung, hoµn thiÖn nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch.
B ư íc 7: §¸nh gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm, kh©u nµy ®îc tiÕn hµnh liªn tôc trong thêi gian duy tr× chÝnh s¸ch. Trong qu¸ tr×nh nµy ta cã thÓ
®¸nh gi¸ tõng phÇn hay toµn bé chÝnh s¸ch
ë viÖc ®¸nh gi¸ nµy ph¶i tiÕn hµnh ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan Nhµ níc vµ ®èi tîng thùc hiÖn chÝnh s¸ch
Trong c¸c níc trªn th× bíc tæ chøc thùc thi lµ quan träng nhÊt v× ®©y lµ bíc ®Çu tiªn lµm c¬ së cho c¸c bíc tiÕp theo, ë bíc nµy ®· dù kiÕn
c¶ viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph©n c«ng thùc hiÖn, kiÓm tra... H¬n n÷a tæ chøc thùc thi lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p do ®ã lËp kÕ ho¹ch lµ
viÖc lµm cÇn thiÕt.
------------------------
1.
Môn Phân tích chính sách công - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Môn Phân tích chính sách công 9 10 492