Ktl-icon-tai-lieu

Môn Phân tích chính sách công

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 14 lần
1.

Bài viết chuyên đề về chính sách công của PGS.TS Lê Chi Mai
Thuật ngữ "chính sách" được sử dụng rộng răi trên sách báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đời sống xă hội. Hiểu một cách giản
đơn, chính sách là chương tŕnh hành động do các nhà lănh đạo hay nhà quản lư đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi thẩm quyền của
ḿnh.
Theo James Anderson: "Chính sách là một quá tŕnh hành động có mục đích theo đuổi bởi một hoặc nhiều chủ thể trong việc giải quyết các vấn đề mà họ quan
tâm".
Các chính sách có thể được đề ra và thực hiện ở những tầng nấc khác nhau: Chính sách của Liên hiệp quốc, chính sách của một đảng, chính sách của Chính
phủ, chính sách của chính quyền địa phương, chính sách của một bộ, chính sách của một tổ chức, đoàn thể, hiệp hội, chính sách của một doanh nghiệp…
Các tổ chức, các doanh nghiệp, các hiệp hội, đoàn thể… có thể đề ra những chính sách riêng biệt để áp dụng trong phạm vị một tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội
hay đoàn thể đó. Các chính sách này nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra cho mỗi tổ chức, chúng chỉ có hiệu lực thi hành trong tổ chức đó, vv vậy, chúng mang
tính chất riêng biệt và được coi là những "chính sách tư", tuy trên thực tế khái niệm "chính sách tư" hầu như không được sử dụng.
Những chính sách do các cơ quan hay các cấp chính quyền trong bộ máy nhà nước ban hành nhằm giải quyết những vấn đề có tính cộng đồng được gọi là
chính sách công. Khoa học chính sách nghiên cứu các chính sách nói chung, nhưng tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu các chính sách công nhằm mục tiêu
nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lư của Nhà nước.
Vậy chính sách công là gì?
Cho đến nay trên thế giới, cuộc tranh luận về định nghĩa chính sách công vẫn là một chủ đề sôi động và khó đạt được sự nhất trí rộng răi. Dưới đây, chúng tôi
muốn dẫn chứng một số định nghĩa chính sách công khá tiêu biểu của các học giả nước ngoài và trong nước để cùng tham khảo trước khi đi đến một định nghĩa
thích hợp.
William Jenkin cho rằng: "Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm nhà chính trị gắn liền với
việc lựa chọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó".
Định nghĩa này nhấn mạnh các mặt sau:
- Chính sách công không phải là một quyết định đơn lẻ nào đó, mà là một tập hợp các quyết định khác nhau có liên quan với nhau trong một khoảng thời gian
dài.
- Chính sách công do các nhà chính trị trong bộ máy nhà nước ban hành. Nói cách khác, các cơ quan nhà nước là chủ...
 Bài viết chuyên đề về chính sách công của PGS.TS Lê Chi Mai
Thuật ngữ "chính sách" được sử dụng rộng răi trên sách báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đời sống xă hội. Hiểu một cách giản
đơn, chính sách là chương tŕnh hành động do các nhà lănh đạo hay nhà quản lư đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi thẩm quyền của
ḿnh.
 !"#$"%"&'()"*"+",-).&/
0
(12&)3"*$45.6'7"8"*9:;'+;'
9';',&<91=;'#;'!>;(;"*9";'"*9?
!>;"*9;"*9";(?(&4"8#"*(9 9@)<!>;"*9;"*9"
,(,A"+",-4).&%B"!>;CD"*3"!>;)
E
)F,;C
."8#"*)12"41;,83-6""*1516G12H 
I4=,.9,&#,1J#A"+",-4).&K12/"
GL/"8>";1F9',-))"*"8>GA "8
0"*3)"*++1'I1J
Vậy chính sách công là gì?
-,8-"J";F)&<MG)N'&G")6@123.O"P1J"0,;CG"
:N>:<MG6"8#"('/"+1J")1J(Q6+1J6""-<M
29
R""6"AGF929,-<"8N'<,<S"&)J"
)"*3/ "8)"+"99(@12 "8
Định nghĩa này nhấn mạnh các mặt sau:
TG6G9+",-<=U;F929,-<6"8)J"6+V""
"
TG<#,1J#I"6;=1J'(#G
TGA)4 "8.<:'I1J)#K"+"99(@12 "8O3/
WP,@"1<MS/)&G;<M,@"12"&/"+G;G
"9'3/,6GX%/'<M,
>.;6G":1<M6;6G#F)& "8, '1=
"8#"*Y)"*9 6GM.+4"K
E
)J"ZQ 183-;:
V"6G9+")
E
3.)& "8;#$")
E
"&1V"6K
E
)J")J""&,86[,
"8;CG";Q64 "86;#+0B")N9+4 "8.<'
9'\
>";<M'P,]FA;9+33/,6G^"*,-<6G(_/1
)"*,-<`"&,2911V299',-<6G"*9)@'"*91J
>#;"(12.@$0,6GD4&a.'9')&).&;_"123"*
83-I"6;<M'P,)&4"9'%6G;>6G9+""/:%F96-@(

R""IPAG6-299>@9433/"8N;#K+,-<6G;
=1J,>1J&bQF433/c0,"(11(35N"4
)J"6""*61,-<
d";G#K@3-9'"-"A;()]"8#"*
'9'[,-<',&9:)&39"($)Q (\)]6-+'@,-<@[G"
1V36-29':12J,-<),-<6G'"&9'\G1V;F4
12H M>"c12.]@",-<
Xe,d1<MG#@'I1J+1$3"-9,""-9-:'/"G
0`<M,6f<'(#)3"GI1J;KV".@'G-V":
'1V"0)J"1K
]"(#6^"*IO16""*)&14gS ((3"*1V:";"*) 
123"*V"".<;84M)3 (X+.;")91=1J'Q,).
'1V:";"*) <;6"-;)O?
Môn Phân tích chính sách công - Trang 2
Môn Phân tích chính sách công - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Môn Phân tích chính sách công 9 10 982