Ktl-icon-tai-lieu

MÔN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘP TÁC XÃ NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi Hảo Vina
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘP TÁC XÃ NÔNG THÔN

BÀI TẬP 2
Có hai dự án đầu tư X và Y cùng có nhu cầu vốn là 1 tỷ đồng, thu nhập và phương thức bỏ vốn
của mỗi dự
Đvt: triệu đồng
Năm
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tổng

Vốn đầu tư
Dự Án
Dự Án
X
Y
1.000
1.000

1.000

1.000

Lãi ròng
Dự Án
X

Dự Án
Y

Khấu hao
Dự Án
Dự Án
X
Y

Thu nhập
Dự Án
Dự Án
X
Y

120
150
200
200
200

120
120
255
255
255
255
255
255

200
200
200
200
200

125
125
125
125
125
125
125
125

320
350
400
400
400

245
245
380
380
380
380
380
380

870

1.770

1.000

1.000

1.870

2.770

Yêu cầu:
1. Tính tỷ suất sinh lời bình quân ( ROI ) của 2 dự án trên
2. Tính thời gian hòa vốn của 2 dự án.
So sánh từng chỉ tiêu và đưa ra kết luận chọn dự án (lý do chọn)

...
MÔN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘP TÁC XÃ NÔNG THÔN
BÀI TẬP 2
Có hai dự án đầu tư X và Y cùng có nhu cầu vốn là 1 tỷ đồng, thu nhập và phương thức bỏ vốn
của mỗi dự
Đvt: triệu đồng
Năm Vốn đầu tư Lãi ròng Khấu hao Thu nhập
Dự Án
X
Dự Án
Y
Dự Án
X
Dự Án
Y
Dự Án
X
Dự Án
Y
Dự Án
X
Dự Án
Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.000 1.000
120
150
200
200
200
120
120
255
255
255
255
255
255
200
200
200
200
200
125
125
125
125
125
125
125
125
320
350
400
400
400
245
245
380
380
380
380
380
380
Tổng 1.000 1.000 870 1.770 1.000 1.000 1.870 2.770
Yêu cầu:
1. Tính tỷ suất sinh lời bình quân ( ROI ) của 2 dự án trên
2. Tính thời gian hòa vốn của 2 dự án.
So sánh từng chỉ tiêu và đưa ra kết luận chọn dự án (lý do chọn)
MÔN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘP TÁC XÃ NÔNG THÔN - Người đăng: Hảo Vina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MÔN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘP TÁC XÃ NÔNG THÔN 9 10 792