Ktl-icon-tai-lieu

Môn quản lý nguồn nhân lực xã hội

Được đăng lên bởi daoducanh78
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
XÃ HỘI
(30 tiết)

GVC-Ths. Tạ Thị Hương
Bộ môn: QLNN về DS-Lao động và BTXH
Khoa QLNN về xã hội
Học viện Hành chính

3/6/2014

Chương I

TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI
I. DÂN SỐ - CƠ SỞ TỰ NHIÊN HÌNH THÀNH NGUỒN NHÂN LỰC XÃ
HỘI
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC
XÃ HỘI
III. NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

2

I. DÂN SỐ- CƠ SỞ TỰ NHIÊN HÌNH THÀNH NGUỒN NHÂN
LỰC XÃ HỘI
DS- CƠ SỞ TỰ NHIÊN HÌNH.ppt

1.
2.
3.
4.

QUI MÔ DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI
CƠ CẤU DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI
PHÂN BỐ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI
CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
XÃ HỘI

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

3

1.

QUI MÔ DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC XH

Qui mo DS.ppt

- Qui mô DS lớn (có thể) qui mô nguồn nhân lực lớn và
ngược lại
- Tốc độ tăng trưởng DS và tốc độ tăng trưởng nguồn nhân
lực XH (có thể) không như nhau trong cùng 1 thời kỳ
+ Tốc độ tăng trưởng DS sẽ ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng
nguồn nhân lực/nguồn lao động XH sau khoảng 15 năm
+ Ví dụ: Ở Việt Nam
Tổng DS, NNL XH và tốc độ GT.ppt

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

4

2. CƠ CẤU DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI

• Cơ cấu tuổi dân số có ảnh hưởng quyết định đến:
- Cơ cấu tuổi NNL xã hội
- Tốc độ tăng trưởng, qui mô của nguồn nhân lực XH

Cơ cấu tuổi

DS.ppt

• Cơ cấu DS theo giới tính tác động tới NNL xã hội

Cơ cấu DS

gioitinh.ppt

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

5

3. PHÂN BỐ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC XH
Phan bố DS.ppt

• Phân bố dân số kéo theo phân bố nguồn nhân lực XH
• Di cư và sự dịch chuyển các dòng lao động theo không
gian và tác động của nó tới phát triển KTXH

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

6

4. CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ VÀ CHẤT LƯỢNG NNL XÃ HỘI
• Chất lượng dân số quyết định chất lượng nguồn nhân
lực XH
Chatluong DS.ppt

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

7

II. Các khái niệm và các tiêu chí đánh giá nguồn
nhân lực XH

1. Các khái niệm cơ bản
2. Các tiêu chí đánh giá về số lượng và chất lượng
nguồn nhân lực XH

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

8

1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Nguồn nhân lực
1.2. Nguồn nhân lực xã hội/ Nguồn lao động xã hội
1.3. Lực lượng lao động
1.4. Nguồn nhân lực (của một) tổ chức
1.5. Việc làm, thất nghiệp và thiếu VL

7.2-10.4/2012

QLNNL xã hội 30t-K10NS1,2,3

9

1.1. Nguồn nhân lực (HR)

Nguồn nhân lực
Là nguồn lực
con người
Là khả năng cung cấp
SLĐ lao động cho XH;

Hẹp:...
3/6/2014
QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC
HỘI
(30 tiết)
GVC-Ths. Tạ Thị Hương
Bộ môn: QLNN vDS-Lao động và BTXH
Khoa QLNN vxã hội
Học viện Hành chính
Môn quản lý nguồn nhân lực xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn quản lý nguồn nhân lực xã hội - Người đăng: daoducanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Môn quản lý nguồn nhân lực xã hội 9 10 351