Ktl-icon-tai-lieu

Môn xã hội học đô thị

Được đăng lên bởi huynh3062-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xaõ hoäi hoïc ñoâ thò

Sinh vieân thöïc hieän: Toâ Thò Hoàng Nhung

GVHD Th.s Löu Hoàng Minh

Trang : 1

Xaõ hoäi hoïc ñoâ thò

GVHD Th.s Löu Hoàng Minh

Phaàn I. MÔÛ ÑAÀU
1. Lyù do chọn ñeà taøi.
Xaõ hoäi ngaøy moät phaùt trieån, khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng cao, maùy
moùc ñaõ thay theá con ngöôøi giaûi quyeát nhieàu coâng việc. Con ngöôøi coù thôøi gian
roãi hôn daønh cho nhöõng nhu caàu khaùc. Moät trong nhöõng nhu caàu ñoù laø ñöôïc
giaûi trí. Nhu caàu giaûi trí ñöôïc caùc taàng lôùp thanh nieân raát quan taâm vì qua
giaûi trí hoï coù ñieàu kieän theå hieän mình ñeå hoïc hoûi vaø trau ñoåi nhöõng kinh
nghieäm soáng töø baïn beø, xaõ hoäi. Vôùi thanh nieân Thaønh phoá Beán Tre ñieàu kieän
soáng laø moâi tröôøng naùo nhieät, nhòp soáng coâng nghieäp quanh naêm tieáp xuùc vôùi
söï oàn aøo. Do vaäy, giaûi trí ñoùng moät vai troø khoâng theå thieáu trong cuoäc soáng
cuûa taàng lôùp thanh nieân Thaønh phoá Beán Tre. Vôùi tầm quan trọng của giải trí
như vậy, nên thanh niên Thaønh phoá Beán Tre trong thời điểm hiện nay rất quan
tâm đến hoạt động giải trí. Họ tham gia vào rất nhiều hoạt động giải trí, dành
nhiều thời gian rỗi cho giải trí. Giaûi trí laø nhu caàu cao cuûa con ngöôøi, laø nhaân
toá hình thaønh neân nhaân caùch con ngöôøi vaø giuùp con ngöôøi phaùt trieån toaøn
dieän, ñaëc bieät laø taàng lôùp thanh nieân. Thanh nieân coù nhu caàu raát lôùn veà höôûng
thuï vaø saùng taïo veà vui chôi, giaûi trí. Bôûi ñaây laø löùa tuoåi khao khaùt hieåu bieát,
khaùm phaù, saùng taïo, theá heä thanh nieân hieän nay coù nhieàu ñieàu kieän daønh cho
sinh hoaït giaûi trí. Töø khi ñaát nöôùc böôùc vaøo thôøi kyø ñoåi môùi, ñôøi soáng kinh teáxaõ hoäi ñaõ ñöôïc caûi thieän vaø naâng cao nhu caàu giaûi trí cuûa thanh nieân ngaøy
caøng ñöôïc môû roäng vôùi nhöõng ñoøi hoûi ôû möùc cao hôn. Coù theå noùi raèng hoaït
ñoäng vui chôi giaûi trí coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán ñôøi soáng tinh thaàn vaø söï hình
thaønh loái soáng cuûa thanh nieân. Cho neân, khi boài döôõng nhaân caùch cho theá heä
treû cuûa ñaát nöôùc, khoâng theå khoâng chuù yù tôùi nhu caàu vaø sôû thích veà giaûi trí
Sinh vieân thöïc hieän: Toâ Thò Hoàng Nhung

Trang : 2

Xaõ hoäi hoïc ñoâ thò

GVHD Th.s Löu Hoàng Minh

cuûa thanh nieân. Thoâng qua hoaït ñoäng giaûi trí, con ngöôøi taùi saûn xuaát söùc lao
ñoäng, hoøa nhaäp vaøo coäng ñoàng taïo moái quan heä vôùi coäng ñoàng.
Trong quaù trình lao ñoäng, con ngöôøi luoân caàn coù söï ñaàu tö thôøi gian vaø
coâng söùc ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát, söï co...
Xaõ hoäi hoïc ñoâ thò GVHD Th.s Löu Hoàng Minh
Sinh vieân thöïc hieän: Toâ Thò Hoàng Nhung Trang : 1
Môn xã hội học đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn xã hội học đô thị - Người đăng: huynh3062-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Môn xã hội học đô thị 9 10 604