Ktl-icon-tai-lieu

môn xã hội học

Được đăng lên bởi ohthanks1984
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN XÃ HỘI HỌC
I.Câu hỏi 1: Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học (XHH) là gì? Phân tích ý
nghĩa của nó?
Trả lời:
 Đối tượng nghiên cứu của XHH:
Như mọi bộ môn khoa học xã hội khác: triết học, văn hóa học,sử học, kinh tế
học...XHH cũng có chung một khách thể nghiên cứu là thực tại xã hội, song mỗi bộ môn
lại có phạm vi và đối tượng nghiên cứu riêng.
Do vậy đối tượng nghiên cứu của XHH có thể được diễn đạt như sau:
Xã hội học là khoa học nghiên cứu thực tại xã hội xuyên qua việc nhân diện, đo lường
về hình thức và mức độ biểu hiện cũng như những nguyên nhân, động cơ, đặc trưng và xu
hướng vân động, biến đội có tính quy luật của các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội
nảy sinh trong mối quan hệ biện chứng với hệ thống xã hội nói chung.

 Phân tích ý nghĩa của đối tượng nghiên cứu của XHH:
Để nhận thức một cách rõ ràng hơn đối tượng nghiên cứu của XHH cần phân tích một số
khía cạnh sau:
Thứ nhất, khách thể nghiên cứu XHH chính là thực tại XH (hay XH hiện tại).Song
thực tại XH ở đây không phải là thực tại xh nói chung mà là những vấn đề xh, biến động
xh biểu hiện xuyên qua những hiện tượng, sự kiện, quá trình xh nảy sinh một cách cụ thể.
Thứ hai, nội dung nghiên cứu của XHH là những hình thức và mức độ biểu hiện của
các hiện tượng xh.Thực tại XH có ba nhiêu hiện tượng, quá trình xh thì có bấy nhiêu vấn
đề mà xã hội học hướng vào nghiên cứu.
Thứ ba, điểm khác biệt độc đáo giữa XHH và các khoa học XH khác là ở chỗ nó
không đi vào nhận diện hình hức biểu hiện của các hiện tượng, quá trình xã hội mà còn đo
lường mức độ của các hiện tượng.XHH kế thừa một số phương pháp và công cụ nghiên
cứu của các khoa học tự nhiên trong việc tính toán, lượng hóa, đo lường các hiện tượng
XH.
Thứ tư, trong khi nhận diện hình thức, đo lường mức độ biểu hiện của các hiện
tượng, quá trình XH, XHH còn đi vào nghiên cứu và tìm hiểu những nguyên nhân, động
cơ của những hành động XH, hành vi của quần chúng cũng như những biến đổi XH.
Thứ năm, XHH có ưu thế trong việc nắm bắt thực tại XH một cách cụ thể và khoa
học.Vì vậy, XHH còn có khả năng vạch ra những đặc trưng, xu hướng vận động và phát
triển của các hiện tượng, quá trình XH, góp phần đưa ra những dự báo xh.
Thứ sáu, XHH không nghiên cứu nhũng quy luật chung nhất của thực tại XH hay
những quy luật đặc thù của sự phát triển XH mà chỉ hướng vào nghiên cứu các vấn đề có
tính quy luật chung của thực tại XH thông qua các hiện tượng, quá trình XH mà thôi.
Thứ bảy, khi hướng vào nghiên cứu những hiện tượng, quá trình...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN XÃ HỘI HỌC
I.Câu hỏi 1: Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học (XHH) là gì? Phân tích ý
nghĩa của nó?
Trả lời:
Đối tượng nghiên cứu của XHH:
Như mọi bộ môn khoa học xã hội khác: triết học, văn hóa học,sử học, kinh tế
học...XHH cũng có chung một khách thể nghiên cứu là thực tại xã hội, song mỗi bộ môn
lại có phạm vi và đối tượng nghiên cứu riêng.
Do vậy đối tượng nghiên cứu của XHH có thể được diễn đạt như sau:
Xã hội học là khoa học nghiên cứu thực tại xã hội xuyên qua việc nhân diện, đo lường
về hình thức và mức độ biểu hiện cũng như những nguyên nhân, động cơ, đặc trưng và xu
hướng vân động, biến đội có tính quy luật của các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội
nảy sinh trong mối quan hệ biện chứng với hệ thống xã hội nói chung.
Phân tích ý nghĩa của đối tượng nghiên cứu của XHH:
Để nhận thức một cách rõ ràng hơn đối tượng nghiên cứu của XHH cần phân tích một số
khía cạnh sau:
Thứ nhất, khách thể nghiên cứu XHH chính là thực tại XH (hay XH hiện tại).Song
thực tại XH ở đây không phải là thực tại xh nói chung mà là những vấn đề xh, biến động
xh biểu hiện xuyên qua những hiện tượng, sự kiện, quá trình xh nảy sinh một cách cụ thể.
Thứ hai, nội dung nghiên cứu của XHH là những hình thức và mức độ biểu hiện của
các hiện tượng xh.Thực tại XH có ba nhiêu hiện tượng, quá trình xh thì có bấy nhiêu vấn
đề mà xã hội học hướng vào nghiên cứu.
Thứ ba, điểm khác biệt độc đáo giữa XHH và các khoa học XH khác là ở chỗ nó
không đi vào nhận diện hình hức biểu hiện của các hiện tượng, quá trình xã hội mà còn đo
lường mức độ của các hiện tượng.XHH kế thừa một số phương pháp và công cụ nghiên
cứu của các khoa học tự nhiên trong việc tính toán, lượng hóa, đo lường các hiện tượng
XH.
Thứ tư, trong khi nhận diện hình thức, đo lường mức độ biểu hiện của các hiện
tượng, quá trình XH, XHH còn đi vào nghiên cứu và tìm hiểu những nguyên nhân, động
cơ của những hành động XH, hành vi của quần chúng cũng như những biến đổi XH.
Thứ năm, XHH có ưu thế trong việc nắm bắt thực tại XH một cách cụ thể và khoa
học.Vì vậy, XHH còn có khả năng vạch ra những đặc trưng, xu hướng vận động và phát
triển của các hiện tượng, quá trình XH, góp phần đưa ra những dự báo xh.
Thứ sáu, XHH không nghiên cứu nhũng quy luật chung nhất của thực tại XH hay
những quy luật đặc thù của sự phát triển XH mà chỉ hướng vào nghiên cứu các vấn đề có
tính quy luật chung của thực tại XH thông qua các hiện tượng, quá trình XH mà thôi.
Thứ bảy, khi hướng vào nghiên cứu những hiện tượng, quá trình xh của hiện thực
XH, XHH luôn hướng đến phương pháp tiếp cận chỉnh thể- hệ thống.
1
môn xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn xã hội học - Người đăng: ohthanks1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
môn xã hội học 9 10 780