Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi môn Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi phanthanhtuan4582
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính trị
Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất
hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Bài làm:
1. Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu
sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó.
Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động
kém phát triển.
Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu
của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua bán.
2. Để sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần có hai điều kiện:
Thứ nhất là phải có sự phân công lao động XH, tức là có sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao
động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia lao động XH sẽ làm cho việc trao đổi
sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm trong
khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán. Sự
phân công lao động cũng làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và
trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.. Đây là tiền đề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá.
Thứ hai là phải có sự tách biệt tương đối giữa những người sản xuất về mặt kinh tế, tức là những người
sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định. Do đó, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở
hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử, sự tách biệt này là do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định
còn trong nền sản xuất hiện đại, sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản
xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.
Đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều kiện trên sẽ không có
sản xuất hàng hoá.
3. So với sản xuất tự cung tự cấp thì sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn.
Do sản xuất hàng hoá dựa trên sự phân công lao động XH, chuyên môn hoá sản xuất nên nó khai thác
được những lợi thế tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa
phương. Đồng thời, sản xuất hàng hoá cũng tác động trở lại làm cho phân công lao động XH, chuyên
môn hoá sản xuất ngày càng tăng, mối quan hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng,
sâu sắc. Từ đó, làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng, nhu cầu...
Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính trị
Câu 1: Phân tích các iđ u ki n ra i c a s n xu t h đờ àng hoá và nh ng u th c a s n xu t ư ế
hàng hoá so v i kinh t t nhi ế ên.
Bài làm:
1. Trư c h t, hi u s n xu t h ế để àng hoá, ta c n hi u th n ế ào là kinh t t nhiế ên. Kinh t t nhiế ên là ki u
s n xu t t cung t c p, s n ph m l àm ra nh m tho m ãn nhu c u c a ng i tr c ti p s n xu t ra n ườ ế ó.
Ki u s n xu t n ày g n li n v i n n s n xu t nh , l c l ng lao ng ph ượ độ át tri n th p, ph ân công lao đ ng
kém phát tri n.
S n xu t hàng hoá là ki u t ch c s n xu t trong ó s n ph m làm ra không ph i áp ng nhu c u đ ả để đ
c a ng i tr c ti p s n xu t áp ng nhu c u c a XH thông qua trao i mua bán. ườ ế đ đổ
2. s n xu t hàng hoá ra i và t n t i c n có hai i u ki n:Để đờ đ
Th nh t là ph i có s phân công lao ng XH, t c là có s chuyên môn hoá s n xu t, phân chia lao độ
ng XH vào các ngành, các l nh v c s n xu t khác. S phân chia lao ng XH s làm cho vi c trao i độ ĩ độ đổ
s n ph m tr nên t t y u vì khi ó m i ng i khi ó s ch s n xu t m t hay m t vài s n ph m trong ế đ ườ đ
khi h có nhu c u s d ng nhi u lo i s n ph m khác nhau. Do ó, t t y u d n n trao i mua bán. S đ ế đế đổ
phân công lao ng c ng làm cho n ng su t lao ng t ng lên, s n ph m th ng d ngày càng nhi u và độ ũ ă độ ă ư
trao i s n ph m ngày càng ph bi n.. ây là ti n , c s cho s n xu t hàng hoá.đổ ế Đ đề ơ
Th hai là ph i có s tách bi t t ng i gi a nh ng ng i s n xu t v m t kinh t , t c là nh ng ng i ươ đố ườ ế ườ
s n xu t tr thành nh ng ch th s n xu t, c l p nh t nh. Do ó, s n ph m làm ra thu c quy n s độ đ đ
h u ho c do h chi ph i. Trong l ch s , s tách bi t này là do ch t h u v t li u s n xu t quy nh ế độ ư ư đ
còn trong n n s n xu t hi n i, s tách bi t này còn do các hình th c s h u khác nhau v t li u s n đ ư
xu t và s tách r i gi a quy n s h u và quy n s d ng i v i t li u s n xu t quy nh. đố ư đị
ây là hai i u ki n c n và c a s n xu t hàng hoá. Thi u m t trong hai i u ki n trên s không có Đ đ đủ ế đ
s n xu t hàng hoá.
3. So v i s n xu t t cung t c p thì s n xu t hàng hoá có nh ng u th h n h n. ư ế ơ
Do s n xu t hàng hoá d a trên s phân công lao ng XH, chuyên môn hoá s n xu t nên nó khai thác độ
c nh ng l i th t nhiên, xã h i, k thu t c a t ng ng i, t ng c s c ng nh t ng vùng, t ng a đượ ế ườ ơ ũ ư đị
ph ng. ng th i, s n xu t hàng hoá c ng tác ng tr l i làm cho phân công lao ng XH, chuyên ươ Đ ũ độ độ
môn hoá s n xu t ngày càng t ng, m i quan h gi a các ngành, các vùng ngày càng tr nên m r ng, ă
sâu s c. T ó, làm cho n ng su t lao ng t ng lên nhanh chóng, nhu c u c a XH c áp ng y đ ă độ ă đư đ đầ đủ
h n.ơ
Trong n n s n xu t hàng hoá, quy mô s n xu t không còn b gi i h n b i ngu n l c và nhu c u c a m i
cá nhân, gia ình, m i c s , m i vùng mà nó c m r ng, d a trên c s nhu c u và ngu n l c XH. đ ơ đượ ơ
T ó, t o i u ki n cho vi c ng d ng nh ng thành t u KH – KT vào s n xu t, thúc y s n xu t phát đ đ đẩ
tri n, chuy n t s n xu t nh sang s n xu t l n.
Trong n n s n xu t hàng hóa, t n t i và s n xu t có lãi, ng i s n xu t ph i luôn luôn n ng ng, c i để ườ ă độ
ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t, nâng cao n ng su t lao ng, gi m chi phí s n xu t, áp ng nhu ế ă độ đ
c u và th hi u c a ng i tiêu dùng. Nh ó, l c l ng s n xu t ngày càng phát tri n, n ng su t lao ế ườ đ ư ă
ng t ng, hi u qu kinh t ngày càng cao.độ ă ế
S phát tri n s n xu t, m r ng và giao l u kinh t gi a các cá nhân, các vùng, các n c... không ch ư ế ướ
làm cho i s ng v t ch t mà c i s ng v n hoá, tinh th n c ng c nâng cao h n, phong phú và a đờ đ ă ũ đượ ơ đ
d ng h n. ơ
Tóm l i, trong khi s n xu t t cung t c p b gi i h n b i nh c u và ngu n l c cá nhân, gia ình, quy ư đ
mô s n xu t nh , không t o c ng l c tc y s n xu t phát tri n thì s n xu t hàng hoá l i t o đượ độ đ
c ng l c s n xu t phát tri n, làm cho s n xu t phù h p v i nhu c u, góp ph n nâng cao i s ng đượ độ đờ
v t ch t, tinh th n c a m i cá nhân và toàn XH.
Câu 2: Phân tích hai thu c tính c a hàng hoá và quan h c a hai thu c tính ó v i tính hai m t đ
c a lao ng s n xu t hàng hoá. độ
Một số câu hỏi môn Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi môn Kinh tế chính trị - Người đăng: phanthanhtuan4582
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Một số câu hỏi môn Kinh tế chính trị 9 10 957