Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Trần Diễm Huỳnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 ý nghĩa của viêc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, là nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam
cho hành động của Cách mạng Việt Nam . đông thời, tư tưởng của người cũng phản ánh khát
vọng thời đại, tìm ra giải pháp đấu tranh giải phóng loài người.
a. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và nâng cao phương pháp công tác

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con dường thực hiện mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thong qua việc làm rõ và truyền
thụ nọi dung hệ thống quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của Cách
mạng Việt Nam, làm cho sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh
đối vs dời sống Cách mạng Việt Nam, làm cho tư tưởng của người ngày càng giữ vai trò chủ đạo
trong dời sống của thế hệ trẻ Việt Nam
Thong qua học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng , để củng cố cho sinh viên
thanh niên lập trường bồi dưỡng Cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa mác lên nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, đương lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta, biết vận Đảngựng tư tưởng Hồ
Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trog cuộc sống.
b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đực Cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, tư cách,phẩm chất Cách mạng , iu cái tốt cái đẹp ghét cái
ác, nâng cao logf tự hòa về dân tộc về Đảng cộng sản Việt Nam tuej nguyện “sống, chiến đấu và
học tập theo gương bác hồ vĩ đại”
Trên cơ sowr kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng rèn luyện bản
than, hoàn thành tốt chưc trach của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp Cách
mạng, co đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. đối vs sinh viên, giáo dục tư
tưởng, văn hóa, đạo đức Cách mạng Hồ Chí Minh là giáo dục lý luận sống ,đạo làm người hoàn
thiện nhân cách cá nhân, trang bị cho tuổi trẻ trí tuệ và phương pháp tư duy biện chứng để chở
thành những chiến sỹ tiên phong trong sự nghiêp xây dựng bảo vệ đất nước .
Câu 2: trình bày bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu và giải thix những sự kiện
có tác động đến sự hih thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
* Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- 1858: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, sự xâm lược của thực dân Pháp đã gây ra nhiều hậu
quả cho xã hội Việt Nam Triều đình nhà Nguyễn đã từng bước khuất phục đầu hàng Pháp.

- 1884: Hòa ướ...

 !"#$%&'()*'+'
,-#!'.$%&'/- 0(01!*!
0-.(2'3!-435,0/
/ &,67"8,9! !
,-0,:"$%&'3,"07%';
<"(='.(>?# @A("(6'/,B%'3C38)
;"%DB-E')F4-)9@!
'.$%&'(',,G)3H(I3
-D"0D!'.$%&'(',08F3H-.,
3,"0DJ%3K$%&'
,BG-E@"L(-ED,
30@"L!'.3)'!(
(-9D39!:(&=(@J:7
-EB8J!4-)-M33,#D/
@/ N"LO'4-.,-7!'.3P8%@3I/
!,";-.,-G(!(O'4!'.(!D!-QR!
!(,,S7H)"#):#$%&'TU8%VD(J-4
T,9@!-.W
39,X3*JG-?-Y(";,#D("L3P8%@
(,D3'Z(-55J7%B,7%!
'.(,-0'I:-?7/-D(!,";
(65(-.,-G!'.!,";D(-.,'0,
%!!(3@I,[3K3%9!"8@%G-E
FJ\<,3,7>8"7@,%-4=/
]^3Z@8@DI_Z/&>F7*%
5!-#-J7/
/NDI_Z^
`NDI_$%&'DJ*abcb-dJ*abb
efgf^7"h!>'Y$%&'(7>'Y7"h!-?83)
B,>?#$%&'3)-Z&8i-?j@=*4;-dh!/
Một số câu hỏi môn tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi môn tư tưởng HCM - Người đăng: Trần Diễm Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Một số câu hỏi môn tư tưởng HCM 9 10 904