Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG VIII trong Đường lối ĐCS VN

Được đăng lên bởi vn0094
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG VIII
Câu 1. Quan điểm “Đoàn kết, hợp tác toàn diện với Liên Xô, coi quan hệ với Liên
Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam” được xác định vào
giai đoạn nào?
a. 1945-1954
b. 1954-1975
c. 1975-1985
d. 1986-1996
Câu 2. từ năm 1995-1997, nước ta thiết lập quan hệ ngoại giao với bao nhiêu
nước?
a. 19 nước
b. 21 nước
c. 23 nước
d. 25 nước
Câu 3. Đại hội lần thứ V (3/1982) xác định:
a. Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia
b. Sẵn sàng thiết lập, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Lào và
Campuchia
c. Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận
mệnh của 3 dân tộc
d. Chú trọng củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt với Lào và Campuchia
Câu 4. Những nước cuối cùng trong ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt
nam là:
a. Philippin, Thái Lan và Inđônêxia
b. Philippin và Thái Lan
c. Brunay và Thái Lan
d. Thái Lan và Myanma.
Câu 5. Yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 19751985 là:
a. tham gia vào phân công lao động quốc tế
b. tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa Việt Nam và các
quốc gia khác
c. Phá thế bao vây, cấm vận, chống tụt hậu về kinh tế, thu hẹp khoảng cách
chênh lệnh phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác
d. Mở rộng thì trường, trao đổi hàng hóa
Câu 6. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là khu vực:
a. Có tiềm lực lớn và năng động về kinh tế
b. Còn tồn tại những vấn đề bất ổn như vấn đề hạt nhân, tranh chấp lãnh thổ,
lãnh hải, tăng cường vũ trang
c. Xu thế hòa bình hợp tác trong khu vực phát triển mạnh
d. Cả a, b và c đều đúng

Câu 7. Văn kiện nào của Đảng đánh dấu bước đột phá quan trọng trong đổi mới tư
duy đối ngoại của Đảng những năm 1986 đến nay
a. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (12/1986) của Đảng
b. Nghị quyết 13 Bộ Chính trị (5/1988)
c. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (6/1991) của Đảng
d. Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (Khóa VII, 1/1994)
Câu 8. Đại hộ đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) xác định:
a. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, để học tập kinh nghiệm quản
lý của nước ngoài, tiếp cận thị trường thế giới.
b. Việt Nam muốn đổi mới phương thức hợp tác, chú trọng hiệu quả hợp tác
trên tinh thần bình đẳng
c. Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn
đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển
d. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, mở rộng cửa để tiếp thu vốn,
khoa học công nghệ
Câu 9. Đại hội đại biể...
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG VIII
Câu 1. Quan điểm “Đoàn kết, hợp tác toàn diện với Liên Xô, coi quan hệ với Liên
Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam” được xác định vào
giai đoạn nào?
a. 1945-1954
b. 1954-1975
c. 1975-1985
d. 1986-1996
Câu 2. từ năm 1995-1997, nước ta thiết lập quan hệ ngoại giao với bao nhiêu
nước?
a. 19 nước
b. 21 nước
c. 23 nước
d. 25 nước
Câu 3. Đại hội lần thứ V (3/1982) xác định:
a. Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia
b. Sẵn sàng thiết lập, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Lào và
Campuchia
c. Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận
mệnh của 3 dân tộc
d. Chú trọng củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt với Lào và Campuchia
Câu 4. Những nước cuối cùng trong ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt
nam là:
a. Philippin, Thái Lan và Inđônêxia
b. Philippin và Thái Lan
c. Brunay và Thái Lan
d. Thái Lan và Myanma.
Câu 5. Yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1975-
1985 là:
a. tham gia vào phân công lao động quốc tế
b. tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa Việt Nam và các
quốc gia khác
c. Phá thế bao vây, cấm vận, chống tụt hậu về kinh tế, thu hẹp khoảng cách
chênh lệnh phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác
d. Mở rộng thì trường, trao đổi hàng hóa
Câu 6. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là khu vực:
a. Có tiềm lực lớn và năng động về kinh tế
b. Còn tồn tại những vấn đề bất ổn như vấn đề hạt nhân, tranh chấp lãnh thổ,
lãnh hải, tăng cường vũ trang
c. Xu thế hòa bình hợp tác trong khu vực phát triển mạnh
d. Cả a, b và c đều đúng
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG VIII trong Đường lối ĐCS VN - Trang 2
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG VIII trong Đường lối ĐCS VN - Người đăng: vn0094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG VIII trong Đường lối ĐCS VN 9 10 553