Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn thi học sinh giỏi sử lớp 12

Được đăng lên bởi Doan Kim Truong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Từ năm 1941 đến 1945 lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cm đã được xây
dựng và phát triển như thế nào. Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cm
tháng tám 1945?
Hướng dẫn trả lời:
-*Từ năm 1941 đến 1945 lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cm đã được xây dựng
và phát triển: Bài 16, phần II, mục 3: Công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
* Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cm tháng tám 1945:
- Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được đông đảo quần chúng, hình thành nên lực lượng chính trị
hùng hậu của cm dưới sự lãnh đạo của đảng, động viên được sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện
được chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù, nhằm chĩa mũi nhọn đấu tranh để
đánh đổ thực dân Pháp
- Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận việt minh, lực lượng vũ trang cm đã
từng bước hình thành và phát triển
- Đảng ta luôn coi trọng công tác mặt trận nhằm tập hợp lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cm
là một trong những nhân tố đảm bảo sự thắng lợi
- Việc thành lập mặt trân việt minh là một sự sáng tạo của đảng và HCM, là một điển hình của sự
thành công trong công tác mặt trận của đảng ta.
Câu 2: Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc - thu đông 1947 đến chiến thắng biên
giới thu đông 1950 là một bược phát triển của cuộc kháng chiến?
Trả lời:
- Trước hết, chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947 là chiến dịch mà:
+ Địch chủ động tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta, tiêu diệt
bộ đội chủ lực của ta nhằm giành thắng lợi quyết định về quân sự đi đến kết thúc nhanh chiến
tranh. Còn ta chủ động phản công địch để phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp lên
Việt Bắc
+ Trong chiến dịch này ta thực hiện kiểu chiến tranh du kích ngắn ngày, bao vây cô lập và chặn
đánh các cuộc hành quân của địch
+ Qua chiến dịch Việt Bắc, ta đã đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, buộc
chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta
- Tiếp đến, chiến dịch biên giới thu đông – 1950 là chiến dịch:
+ Ta chủ động tấn công địch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới, củng cố và mở
rộng căn cứa địa Việt Bắc, tạo đà thuận lợi mới thúc đẩy kháng chiến tiến lên
+Trong chiến dịch biên giới, ta thực hiện cách đánh công kiên kết hợp với vận động dài ngày
+ Qua chiến dịch biên giới ta giành được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính
Bắc bộ, địch bj đẩy vào thế bị động đối phó
-> từ đó có thể khẳng định từ chiến thắng Việt Bắ...
Câu 1. Từ năm 1941 đến 1945 lực lượng chính trịlực lượng vũ trang của cm đã được xây
dựng phát triển như thế nào. Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cm
tháng tám 1945?
Hướng dẫn trả lời:
-*Từ năm 1941 đến 1945 lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cm đã được xây dựng
và phát triển: Bài 16, phần II, mục 3: Công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
* Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cm tháng tám 1945:
- Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được đông đảo quần chúng, hình thành nên lực lượng chính trị
hùng hậu của cm dưới sự lãnh đạo của đảng, động viên được sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện
được chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù, nhằm chĩa mũi nhọn đấu tranh để
đánh đổ thực dân Pháp
- Trên sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận việt minh, lực lượng trang cm đã
từng bước hình thành và phát triển
- Đảng ta luôn coi trọng công tác mặt trận nhằm tập hợp lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cm
là một trong những nhân tố đảm bảo sự thắng lợi
- Việc thành lập mặt trân việt minh một sự sáng tạo của đảng và HCM, một điển hình của sự
thành công trong công tác mặt trận của đảng ta.
Câu 2: Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc - thu đông 1947 đến chiến thắng biên
giới thu đông 1950 là một bược phát triển của cuộc kháng chiến?
Trả lời:
- Trước hết, chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947 là chiến dịch mà:
+ Địch chủ động tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt quan đầu o kháng chiến của ta, tiêu diệt
bộ đội chủ lực của ta nhằm giành thắng lợi quyết định về quân sự đi đến kết thúc nhanh chiến
tranh. Còn ta chủ động phản công địch để phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp lên
Việt Bắc
+ Trong chiến dịch này ta thực hiện kiểu chiến tranh du kích ngắn ngày, bao vây cô lập và chặn
đánh các cuộc hành quân của địch
+ Qua chiến dịch Việt Bắc, ta đã đánh bại chiến ợc “đánh nhanh, thắng nhanhcủa địch, buộc
chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta
- Tiếp đến, chiến dịch biên giới thu đông – 1950 là chiến dịch:
+ Ta chủ động tấn ng địch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới, củng cố và mở
rộng căn cứa địa Việt Bắc, tạo đà thuận lợi mới thúc đẩy kháng chiến tiến lên
+Trong chiến dịch biên giới, ta thực hiện cách đánh công kiên kết hợp với vận động dài ngày
+ Qua chiến dịch biên giới ta giành được quyền chủ động về chiếnợc trên chiến trường chính
Bắc bộ, địch bj đẩy vào thế bị động đối phó
-> từ đó thể khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc 1947 đến chiến thắng Biên giới 1950 một
bước phát triển của cuộc kháng chiến.
Câu 3: Âm mưu của Pháp trong việc chiếm đóng, xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện
Biên Phủ ? Tại sao ta chọn ĐBP làm điểm quyết chiến chiến lược với địch ?
* Âm mưu: Học theo tài liệu
* Ta chọn ĐBP làm điểm quyết chiến chiến lược với địch vì:
- Trước sự phá sản bước đầu trong kế hoạch quân sự Nava, địch quyết định xây dựng tập đoàn cứ
điểm mạnh ĐBP, biến ĐBP thành một pháo đài không thể công phá biến ĐBP thành trung
tâm điểm của kế hoạch Nava. vậy, muốn kết thúc chiến tranh, ta phải tiêu diệt tập đoàn cứ
điểm ĐBP
1
Một số câu hỏi ôn thi học sinh giỏi sử lớp 12 - Trang 2
Một số câu hỏi ôn thi học sinh giỏi sử lớp 12 - Người đăng: Doan Kim Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn thi học sinh giỏi sử lớp 12 9 10 793