Ktl-icon-tai-lieu

Một số văn bản hướng dẫn công tác Đảng

Được đăng lên bởi hq1809
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ð NG B ð I H C QU C GIA HÀ N I
ð NG B

TRƯ NG ð I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN


M T S VĂN B N
HƯ NG D N CÔNG TÁC ð NG

HÀ N I, THÁNG 3 NĂM 2007

M CL C
PH N 1. M T S QUY ð NH CHUNG ................................................................. 3
A. Trích Quy ñ nh s 23-Qð/TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a Ban Ch p hành
Trung ương ð ng v “Quy ñ nh thi hành ði u l ð ng”............................................... 3
B. Quy ñ nh s 100-Qð/TU ngày 25 tháng 10 năm 1995 c a Thành u Hà N i v
ch c năng, nhi m v c a chi b ñ ng trong các ñ ng b trư ng ñ i h c và cao ñ ng
Hà N i (ch y u ñ i v i chi b giáo viên) ..................................................................... 6
I. Ch c năng ............................................................................................................... 6
II. Nhi m v ................................................................................................................ 6
1. Lãnh ñ o t ch c th c hi n công tác ñào t o, nghiên c u khoa h c, lao ñ ng
s n xu t, công tác an ninh - qu c phòng, chăm lo ñ i s ng,… c a ñơn v (g i t t
là nhi m v chuyên môn c a ñơn v )...................................................................... 6
2. Lãnh ñ o công tác tư tư ng ................................................................................ 7
3. Lãnh ñ o th c hi n công tác t ch c cán b ....................................................... 8
4. Lãnh ñ o các ñoàn th qu n chúng..................................................................... 8
5. Xây d ng chi b ñ ng v ng m nh...................................................................... 9
III. Các m i quan h ................................................................................................... 9
IV. ði u kho n thi hành ............................................................................................. 9
PH N 2. NHI M V LÃNH ð O C A CHI B ................................................. 10
1. Chi b lãnh ñ o công tác giáo d c chính tr tư tư ng............................................... 10
2. Lãnh ñ o công tác cán b ......................................................................................... 10
3. Lãnh ñ o công tác chuyên môn ................................................................................ 10
4. Lãnh ñ o các ñoàn th qu n chúng........................................................................... 10
5. Công tác phát tri n ð ng và xây d ng chi b trong s ch v ng m nh........................
ðẢNG B ðẠI HC QUC GIA HÀ NI
ðẢNG B TRƯỜNG ðẠI HC KHOA HC XÃ HI VÀ NHÂN VĂN


MT S VĂN BN
HƯỚNG DN CÔNG TÁC ðẢNG
HÀ NI, THÁNG 3 NĂM 2007
Một số văn bản hướng dẫn công tác Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số văn bản hướng dẫn công tác Đảng - Người đăng: hq1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Một số văn bản hướng dẫn công tác Đảng 9 10 265