Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi Hoai Minh Hoai Minh
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 3140 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PGS.
PGS.
PGS.
PGS.

TS.
TS.
TS.
TS.

NGUYỄN HOÀNG GIÁP (Chủ biển)
NGUYỄN THỊ QUẾ
THÁI VĂN LONG
PHAN VĂN RÂN

MỘT stf VẨN OỂ
CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ
■

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự THẬT
Hà Nôi-2012

xuất

l)áii

cuốn sách Một sô vãn đ ề c h ín h tri quốc tẽ trong

giai đoan hiện nay của nhỏm tác gia PCiS. TS. Nguyễn Hoàng

Giáp, PGS. TS. Nguyễn Thị (ìuế, PGS. TS. Thái Vản l.ong, PGS.
TS. Ị^han Vản Rân.
Ciỉỏn sách để cập tỏi nhừng vấn đề có tính thòi sụ của nển
chính trị

(]UÒC

tế lìiộn nay như xu thế toàn cầu hoá, Iiìôì quan hộ

giữa các nước lớn, chông chủ nghĩa khủng b(), trật tự thế giới
mỏi,... Cuôn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nến chính
trị của từng nước n(3i riêng cùng như cả thế giới nói chung. Dồng
thòi, trong cuôn sách e^ác tác giả cũng đê xuất những giải pháp
thiết thực nhằm đổi mới và táng cường chính sách dôì ngoại của
Dảng và Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập
quôc tế.
Hy vọng cuôn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với
các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả
những ai quan tám tới chính trị quốc lê hiện nay.

Xìn trán trọng giới thiệu cuôn

vSách

cùng bạn dọc.

Tháng 7 năm 2011
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự THẬT

6

Chuơng /
MỘT SỐ VẤN DỄ LÝ LUẬN VỂ CHÍNH TRỊ QUỈC TẾ

I- MỘT

SỐ KHÁI

NIỆM

cơ

BẢN

1. Khái niệm chính trị
Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề
gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã
hội xoay quanh một vấn đê trung tâm đó là vâVi đê giành,
giữ và sử dụng quyền lực nhà nưóc. Chính trị theo nguyên
nghĩa của nó, là những công việc nhà nước, là phạm vi
hoạt động gắn vối những quan hệ giai cấp, dân tộc và các
nhóm xã hội khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đê
giành, giữ và sử dụng quyển lực nhà nước'.
Cái quan trọng nhất trong chính trị, theo Lênin, là
"tổ chức chính quyển nhà nước", chính trị là sự tham gia
của nhân dân vào công việc nhà nưốc, các định hưống của
nhà nưóc, xác định hình thức, nhiệm vụ, nội dung hoạt
động của nhà nước,... B ất kỳ vàn dể xà hội nào củng mang

1. Xem: Bách khoa Triết học, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1983,
tr.507.

tính chính trị vì việc giải quyết nó trực tiêp hay gián tiêp
đều gắn với lợi ích giai câ'p, với vấn đề quyền lực.
Quan điểm trên dây vê chính trị dòi hỏi chúng ta
phải tiếp cận chính trị vừa với tư oách là một hình thức
hoạt động xã hội đặc biệt, vừa vói tư cách là một loại
quan hệ xã hội đặc thù. Trong tính tổng hỢp của cả hai
phương diện đó, có thể hiểu chính trị là môi qua...
PGS. TS. NGUYN HOÀNG GIÁP (Ch bin)
PGS. TS. NGUYN THQU
PGS. TS. THÁI VĂN LONG
PGS. TS. PHAN VĂN RÂN
MT stf VN O
CNH TR QUC T
TRONG GIAI ĐON HIỆN NAY
NHÀ XUẤT BN CHÍNH TR QUC GIA - s THT
Hà Nôi-2012
Một số vấn đề chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: Hoai Minh Hoai Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Một số vấn đề chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay 9 10 439