Ktl-icon-tai-lieu

Một Số Vấn Đề Về Làng Xã Việt Nam

Được đăng lên bởi baotram46-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

Một số vấn đề về
LÀNG XÃ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
(Chuyeân ñeà daønh cho sinh vieân ngaønh Lòch söû)

NGUYEÃN CÔNG CHẤT

2002

Moät soá vaán ñeà veà laøng xaõ coå truyeàn Vieät Nam

-2-

MỤC LỤC
Lôøi Noùi Ñaàu ..................................................................................................................3
Chöông I ........................................................................................................................5
I. LAØNG XAÕ VAØ CAÙC LOAÏI HÌNH LAØNG XAÕ .....................................................5
1. Laøng, xaõ, thoân....................................................................................................5
2. Phaân loaïi laøng xaõ ..............................................................................................5
II. TEÂN LAØNG...........................................................................................................6
III. NGUOÀN GOÁC LÒCH SÖÛ VAØ QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN ..............................7
1. Nguoàn goác lòch söû ..............................................................................................7
2. Söï taùi laäp laøng xaõ ............................................................................................11
Chöông II .....................................................................................................................12
I. KINH TEÁ NOÂNG NGHIEÄP VAØ CHEÁ ÑOÄ SÔÛ HÖÕU RUOÄNG ÑAÁT .................12
1. Saûn xuaát tieåu noâng ..........................................................................................12
2. Cheá ñoäng sôû höõu ruoäng ñaát.............................................................................13
II.THÖÔNG NGHIEÄP LAØNG XAÕ..........................................................................20
1.Chôï ñòa phöông (chôï phieân vaø phoá nhoû) .........................................................20
2. Thò traán ............................................................................................................22
3.Laøng Buoân baùn .................................................................................................23
4. Thò töù ................................................................................................................24
III. THUÛ COÂNG NGHIEÄP LAØNG QUEÂ .................................................................24
1. Laøng ngheà ..........................................................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
Mt s vn đề v
LÀNG XÃ C TRUYN VIT NAM
(Chuyeân ñeà daønh cho sinh vieân ngaønh Lòch söû)
NGUYEÃN CÔNG CHT
2002
Một Số Vấn Đề Về Làng Xã Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một Số Vấn Đề Về Làng Xã Việt Nam - Người đăng: baotram46-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Một Số Vấn Đề Về Làng Xã Việt Nam 9 10 225