Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM:
THÂN THIỆN VỚI THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
GS.TS. Võ Quý
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU NGÀY NAY

Trong những năm gần đây, chúng ta thường nghe những tin tức mới như băng hà đang
lùi dần, băng vĩnh cửu đang tan, hay diện tích băng ở Bắc Băng Dương đang thu hẹp
lại, mức nước biển đang dâng cao, triều cường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng
nhiều và ngập sâu hơn, giữa tháng 3 năm nay (2011), ở Sa Pa tuyết rơi và Hà Nội lạnh
dưới 10oC. Tất cả những tin tức đó nói lên Trái đất của chúng ta đang có những thay
đổi bất thường, mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Hơn nữa, trong khoảng chục năm
gần đây, nhiều thiên tai xẩy ra một cách bất thường, như hạn hán, lũ lụt, bão tố, thời
tiết nóng hay lạnh bất thường tại nhiều vùng trên thế giới, gây thiệt hại rất nặng nề,
nhất là những nước nghèo thuộc vùng nhiết đới. Chúng ta cũng tự hỏi có điều gì đó bất
trắc đã xẩy ra trên Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn về môi trường:
khí hậu biến đổi, nhiệt độ quả đất đang nóng lên, mực nước biển đang dâng lên, sự
xâm nhập của các loài ngoại lai ngày càng nhiều, các hệ sinh thái như rừng, đất ngập
nước... đang bị co hẹp lại và phân cách nhau, tốc độ mất mát các loài ngày càng gia
tăng, ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề, dân số tăng nhanh, sức ép của công
nghiệp hóa và thương mại toàn cầu ngày càng lớn (Jennifer, 2010). Tất cả những thay
đổi đó đang ảnh hưởng rõ ràng đến công cuộc phát triển của tất cả các nước trên thế
giới và cả nước ta.
Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế trên thế giới ngày nay, không những đang dẫn đến
nhiều vấn về môi trường khó giải quyết, mà còn nẩy sinh nhiều vấn đề về chính trị và
xã hội đáng lo ngại, tranh dành tài nguyên thiên nhiên giữa các nước và giữa các vùng,
sự cách biệt giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước ngày càng xa, chiến tranh
sắc tộc, phe phái, lối sống sa đọa đang có nguy cơ phát triển.
Loài người đang phải đối mặt với thảm họa cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi
trường sống bị ô nhiễm, nhiều bệnh tật mới xuất hiện và phát triển, thiên tai ngày càng
nặng nề. Tất cả những thảm họa đó và cả những hiện tượng bất thường về thời tiết
trong những năm qua tại nhiều vùng trên thế giới đã gây tác hại vô cùng nghiêm trọng
có nguyên nhân chính là do các hoạt động của con người.
Có thể nói là sự phát triển kinh tế với sự tiêu thụ nhiều nhiên liệu ...
3
MT S VN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CU VÀ VIT NAM:
THÂN THIN VI THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIN BN VNG
GS.TS. Võ Quý
Trung tâm Nghiên cu Tài nguyên và Môi trường
Đại hc Quc gia Hà Ni
1. HIN TRNG MÔI TRƯỜNG TOÀN CU NGÀY NAY
Trong nhng năm gn đây, chúng ta thường nghe nhng tin tc mi như băng hà đang
lùi dn, băng vĩnh cu đang tan, hay din tích băng Bc Băng Dương đang thu hp
li, mc nước bin đang dâng cao, triu cường Thành ph H Chí Minh ngày càng
nhiu và ngp sâu hơn, gia tháng 3 năm nay (2011), Sa Pa tuyết rơi và Hà Ni lnh
dưới 10
o
C. Tt c nhng tin tc đó nói lên Trái đất ca chúng ta đang có nhng thay
đổi bt thường, mà t trước đến nay chưa tng thy. Hơn na, trong khong chc năm
gn đây, nhiu thiên tai xy ra mt cách bt thường, như hn hán, lũ lt, bão t, thi
tiết nóng hay lnh bt thường ti nhiu vùng trên thế gii, gây thit hi rt nng n,
nht là nhng nước nghèo thuc vùng nhiết đới. Chúng ta cũng t hi có điu gì đó bt
trc đã xy ra trên Trái đất, ngôi nhà chung ca chúng ta.
Hin nay, chúng ta đang sng trong mt thế gii có nhiu biến đổi ln v môi trường:
khí hu biến đổi, nhit độ qu đất đang nóng lên, mc nước bin đang dâng lên, s
xâm nhp ca các loài ngoi lai ngày càng nhiu, các h sinh thái nh
ư rng, đất ngp
nước... đang b co hp li và phân cách nhau, tc độ mt mát các loài ngày càng gia
tăng, ô nhim môi trường ngày càng nng n, dân s tăng nhanh, sc ép ca công
nghip hóa và thương mi toàn cu ngày càng ln (Jennifer, 2010). Tt c nhng thay
đổi đó đang nh hưởng rõ ràng đến công cuc phát trin ca tt c các nước trên thế
gii và c nước ta.
Tuy nhiên, s phát trin kinh tế trên th
ế gii ngày nay, không nhng đang dn đến
nhiu vn v môi trường khó gii quyết, mà còn ny sinh nhiu vn đề v chính tr
xã hi đáng lo ngi, tranh dành tài nguyên thiên nhiên gia các nước và gia các vùng,
s cách bit giàu nghèo trong tng nước và gia các nước ngày càng xa, chiến tranh
sc tc, phe phái, li sng sa đọa đang có nguy cơ phát trin.
Loài người đang phi đối mt vi thm ha cn ki
t tài nguyên thiên nhiên, môi
trường sng b ô nhim, nhiu bnh tt mi xut hin và phát trin, thiên tai ngày càng
nng n. Tt c nhng thm ha đó và c nhng hin tượng bt thường v thi tiết
trong nhng năm qua ti nhiu vùng trên thế gii đã gây tác hi vô cùng nghiêm trng
có nguyên nhân chính là do các hot động ca con người.
Có th nói là s phát trin kinh tế vi s tiêu th
nhiu nhiên liu hóa thch đã làm
tăng lượng khí nhà kính trong khí quyn, do đó làm nhit độ mt đất đã và đang tăng
lên, gây ra hin tượng nóng lên toàn cu. S nóng lên toàn cu này có th nói là đã gây
ra nhng thay đổi bt thường v khí hu và cũng là nguyên nhân ca các thiên tai bt
Một số vấn đề về môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Một số vấn đề về môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững 9 10 127