Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về nền kinh tế thị trường

Được đăng lên bởi hoangktqd
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2883 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
VÀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2011).

Phần 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
Cho đến những thập niên cuối thế kỷ XX, nền kinh tế thị trường theo
nghĩa đầy đủ chỉ có một phương án phát triển là trở thành nền kinh tế TBCN.
Trong thời của mình, C. Mác từng nói rằng nền kinh tế TBCN chính là nền kinh
tế thị trường phát triển đến trình độ phổ biến và hoàn chỉnh. Mác khẳng định
rằng kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch sử mà bất cứ
nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên con đường
phát triển. Nấc thang đó là nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là
nền kinh tế XHCN. Để chuyển lên nấc thang này, nền kinh tế thị trường phải
phát triển hết mức, phải trở thành phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội.
Đây là một kết luận lý luận quan trọng. Nó khái quát quá trình phát triển
của lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc
thang tất yếu, do đó, là mang tính phổ biến.
Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho
mọi nền kinh tế thị trường.
1. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường
Có thể chỉ ra những yếu tố cơ bản quy định kinh tế thị trường, cũng là
những yếu tố chủ yếu của cấu trúc đó như sau.
Thứ nhất, chủ thể của nền kinh tế. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự tồn
tại của các chủ thể kinh tế độc lập dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Về
bản chất, nền kinh tế thị trường thị trường có cấu trúc đa sở hữu. Trong cấu trúc,
sở hữu tư nhân luôn luôn là thành tố tất yếu, bắt buộc. Nói đến kinh tế thị trường
mà phủ nhận sở hữu tư nhân có nghĩa là bác bỏ kinh tế thị trường trên thực tế.
Bên cạnh sở hữu tư nhân, còn có các dạng thức sở hữu quan trọng khác là sở
hữu nhà nước, sở hữu tập thể và dạng đồng sở hữu của các chủ thể khác, ví dụ
sở hữu CTCP, DN tư bản nhà nước, v.v.

1

Về nguyên tắc, các chủ thể sở hữu và các hình thức sở hữu trong nền kinh
tế thị trường là độc lập và bình đẳng với nhau trước pháp luật và trong hoạt động
kinh doanh (trong cạnh tranh). Nhưng mỗi hình thức sở hữu và mỗi chủ thể sở
hữu lại có vai trò, vị thế và chức năng đặc thù trong sự vận hành của nền kinh tế
thị trường.
Thứ hai, hệ thống đồng bộ các thị trường và thể chế tương ứng. Nền
kinh tế thị trường là một hệ thống hữu cơ mang tính xã hội h...
1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VNỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
VÀ VN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2011).
Phần 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
Cho đến những thập niên cui thế kXX, nền kinh tế thị trường theo
nghĩa đầy đủ chỉ một phương án phát triển là trthành nền kinh tế TBCN.
Trong thời của mình, C. Mác từng i rằng nền kinh tế TBCN chính nn kinh
tế thị trường phát triển đến trình đphổ biến và hoàn chỉnh. Mác khẳng định
rằng kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch sử mà bất c
nền kinh tế nào cũng phải tri qua để đạt tới nc thang cao hơn trên con đường
phát triển. Nấc thang đó là nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là
nền kinh tế XHCN. Đchuyển lên nấc thang này, nền kinh tế thị trường phải
phát trin hết mức, phi trở thành phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội.
Đây là một kết luận lý luận quan trọng. Nó khái quát quá trình phát trin
của lịch s nhân loi, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc
thang tất yếu, do đó, là mang tính phổ biến.
Tính phbiến của kinh tế thị trường thể hiện cấu trúc khung chung cho
mọi nền kinh tế thị trường.
1. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường
thchỉ ra những yếu tbản quy định kinh tế thị trường, cũng là
những yếu tố chủ yếu của cấu trúc đó như sau.
Thnhất, chthể của nền kinh tế. Nn kinh tế thị trường đòi hỏi stồn
tại của các chủ thể kinh tế độc lập ới nhiều hình thức shữu khác nhau. V
bản chất, nền kinh tế thị trường thị trường có cấu trúc đa sở hữu. Trong cu trúc,
shữu tư nhân luôn luôn là thành tố tất yếu, bắt buộc. Nói đến kinh tế thị trường
mà phnhận sở hữu tư nhân nghĩa là bác bkinh tế thị trường trên thc tế.
Bên cạnh shữu nhân, còn có các dng thức sở hữu quan trọng khác là s
hữu nhà ớc, shữu tập thể và dạng đồng sở hữu của các chủ thể khác, d
shữu CTCP, DN tư bản nhà nước, v.v.
Một số vấn đề về nền kinh tế thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về nền kinh tế thị trường - Người đăng: hoangktqd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Một số vấn đề về nền kinh tế thị trường 9 10 581