Ktl-icon-tai-lieu

Mục tiêu nghiên cứu cơ sở vật chất

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Hà
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
-

học tập tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập tại

trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: sinh viên năm 1,2,3 và năm 4 trường Đại học Kinh tế - Đại học
-

Đà Nẵng.
Phạm nghiên cứu: nghiên cứu này thực hiện trong phạm vi của trường Đại học Kinh tế -

Đại học Đà Nẵng.
3. Câu hỏi nghiên cứu
- Sinh viên hài lòng như thế nào đối với phòng học của trường Đại học Kinh tế - Đại học
-

Đà Nẵng?
Sinh viên hài lòng như thế nào đối với phòng thực hành tin của trường Đại học Kinh tế -

-

Đại học Đà Nẵng?
Sinh viên hài lòng như thế nào đối với phòng tự học của trường Đại học Kinh tế - Đại

-

học Đà Nẵng?
Sinh viên hài lòng như thế nào đối với thư viện của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà

-

Nẵng?
Sinh viên hài lòng như thế nào đối với trang web trường của trường Đại học Kinh tế - Đại

-

học Đà Nẵng?
Có sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên năm 1,2,3 và năm 4 đối với cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ học tập của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

-

không?
Kiến nghị của sinh viên về việc cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập của

trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng?
4. Cấu trúc
Chương 1: Tổng quan.
Chương 2: Cơ sở lý luận và các nghiên cứu liên quan.
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả.
Chương 5: Kết luận và kiến nghị.
Chương 6: Thảo luận.& Chương 7: Hạn chế và hường nghiên cứu trong tương lai.
1. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp phân tích tài liệu

Chúng tôi đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau: các bàibáo, các bài
tiểu luận, luận văn, cùngcác tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Từ đó chúng
tôi xây dựng mô hình lýthuyết và công cụ đo lường sử dụng cho bước nghiên cứu thực
tiễn.
b. Phương pháp điều tra khảo sát
- Phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi: Bảng hỏi được xây dựng dựa trên cơsở mô
hình nghiên cứu của đề tài nhằm thu thập thông tin đưa vào phân tích và kiểm định các
-

giả thuyết nghiên cứu.
Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp chọn
mẫu theo hạng ngạch và chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Quy mô mẫu là 200 mẫu thuộc
sinh viên các năm 1,2,3 và năm 4 với tỉ lệ bằng nhau. Kết quả phát 200 phiếu, thu hồi và
làm sạch có 2 phiếu không hợp lệ. Do đó mẫu khảo sát chính...
1. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên đối với sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
học tập tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập tại
trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: sinh viên năm 1,2,3 năm 4 trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng.
- Phạm nghiên cứu: nghiên cứu này thực hiện trong phạm vi của trưng Đại học Kinh tế -
Đại học Đà Nẵng.
3. Câu hỏi nghiên cứu
- Sinh viên hài lòng như thế nào đối với phòng học của trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng?
- Sinh viên hài lòng như thế nào đối với phòng thực hành tin của trường Đại học Kinh tế -
Đại học Đà Nẵng?
- Sinh viên hài lòng như thế nào đối với phòng tự học của trường Đại học Kinh tế - Đại
học Đà Nẵng?
- Sinh viên hài lòng như thế nào đối với thư viện của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà
Nẵng?
- Sinh viên hài lòng như thế nào đối với trang web trường của trường Đại học Kinh tế - Đại
học Đà Nẵng?
- sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên năm 1,2,3 năm 4 đối với sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ học tập của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
không?
- Kiến nghị của sinh viên về việc cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập của
trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng?
4. Cấu trúc
Chương 1: Tổng quan.
Chương 2: Cơ sở lý luận và các nghiên cứu liên quan.
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả.
Chương 5: Kết luận và kiến nghị.
Chương 6: Thảo luận.& Chương 7: Hạn chế và hường nghiên cứu trong tương lai.
1. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp phân tích tài liệu
Mục tiêu nghiên cứu cơ sở vật chất - Trang 2
Mục tiêu nghiên cứu cơ sở vật chất - Người đăng: Nguyễn Thị Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mục tiêu nghiên cứu cơ sở vật chất 9 10 143