Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng kỳ họp

Được đăng lên bởi chiendh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HĐND
Tin ngày Thứ Sáu, 11/11/2011
Nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND là vấn đề thực tiễn hết sức quan trọng, trong
đó vai trò của Thường trực, các Ban HĐND có ý nghĩa quyết định. Với kinh nghiệm thực
tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, kết hợp với việc vận dụng các quy định
của pháp luật, xin được trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ
họp của HĐND các cấp.
Về công tác chuẩn bị kỳ họp: Chuẩn bị kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng
đảm bảo chất lượng, hiệu quả kỳ họp. Để làm tốt khâu này, trước hết Thường trực HĐND
cần chủ trì cuộc họp liên tịch với UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND và
các ngành có liên quan để bàn bạc và thống nhất dự kiến thời gian, chương trình nội dung
kỳ họp, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự
thảo các Nghị quyết của HĐND đầy đủ đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, cơ quan, đơn vị
được phân công chuẩn bị các nội dung kỳ họp có trách nhiệm tiến hành khẩn trương,
nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp,
công việc này nếu được tiến hành càng sớm thì càng thuận lợi, vì sẽ có nhiều quỹ thời gian
dành cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết và thực hiện
đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (theo kinh nghiệm từ hoạt động
chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh, cuộc họp liên tịch nên tiến hành trong khoảng 35 đến 45
ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp). Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND
cũng cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc đã được phân
công và tổ chức các cuộc họp với các Ban HĐND, UBND để thông qua các văn bản trình
kỳ họp như dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra, báo cáo thuyết trình, báo cáo tổng hợp
các ý kiến kiến nghị của cử tri giúp cho kỳ họp được tiến hành thuận lợi, đúng kế hoạch.
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND cần phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ
tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tổ chức xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đại biểu HĐND tiếp
xúc cử tri trước kỳ họp để báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, chương trình nội dung kỳ
họp; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; kết quả giải quyết
các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; tiếp thu các ý kiến kiến nghị cửa cử tri để phản
ánh tại kỳ họp HĐND và chuyển tới các cấp, các ngành xem xét giải quyết, trả lời cử tri
theo luật định. Để công tác tiếp xúc...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HĐND
Tin ngày Thứ Sáu, 11/11/2011
Nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND là vấn đề thực tiễn hết sức quan trọng, trong
đó vai trò của Thường trực, các Ban HĐND có ý nghĩa quyết định. Với kinh nghiệm thực
tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, kết hợp với việc vận dụng các quy định
của pháp luật, xin được trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ
họp của HĐND các cấp.
Về công tác chuẩn bị kỳ họp: Chuẩn bị kỳ họp một trong những yếu tố quan trọng
đảm bảo chất lượng, hiu quả kỳ họp. Để làm tốt khâu này, trước hết Thường trực HĐND
cần chủ trì cuộc họp liên tịch với UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND
các ngành liên quan để bàn bạc thống nhất dự kiến thời gian, chương trình nội dung
kỳ họp, phân công cụ thể cho các quan, đơn vị chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự
thảo các Nghị quyết của HĐND đầy đủ đúng pháp luật. Trên sở đó, quan, đơn vị
được phân công chuẩn bị các nội dung kỳ họp trách nhiệm tiến hành khẩn trương,
nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp,
công việc này nếu được tiến hành càng sớm thì càng thuận lợi, vì sẽ có nhiều quỹ thời gian
dành cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thực hiện
đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (theo kinh nghiệm từ hoạt động
chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh, cuộc họp liên tịch nên tiến hành trong khoảng 35 đến 45
ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp). Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND
cũng cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc đã được phân
công tổ chức các cuộc họp với các Ban HĐND, UBND để thông qua các văn bản trình
kỳ họp như dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra, báo cáo thuyết trình, báo cáo tổng hợp
các ý kiến kiến nghị của cử tri giúp cho kỳ họp được tiến hành thuận lợi, đúng kế hoạch.
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND cần phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ
tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tổ chức xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đại biểu HĐND tiếp
xúc cử tri trước kỳ họp để báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, chương trình nội dung kỳ
họp; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; kết quả giải quyết
các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; tiếp thu các ý kiến kiến nghị cửa cử tri để phản
ánh tại kỳ họp HĐND chuyển tới các cấp, các ngành xem xét giải quyết, trả lời cử tri
theo luật định. Để công tác tiếp xúc cử tri đạt chất lượng, hiệu quả thì nội dung tiếp xúc cử
tri phải ngắn gọn, súc tích, phản ánh những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống sự
quan tâm của nhân dân (được n phòng tham mưu giúp việc HĐND chuẩn bị bằng văn
bản). Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cần sự chọn lọc, biên tập kỹ lưỡng,
phân loại theo từng lĩnh vực thẩm quyền giải quyết (công tác tiếp xúc cử tri cần được
tiến hành chậm nhất khoảng 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để công tác tổng hợp
được thực hiện chu đáo, đầy đủ).
Về công tác tổ chức, điều hành kỳ họp: Thông thường, kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra từ
2 - 3 ngày, kỳ họp HĐND cấp huyện diễn ra từ 1 - 2 ngày, kỳ họp HĐND cấp diễn
trong khoảng 1 ngày. Với quỹ thời gian hạn hẹp song lại phải giải quyết khối lượng công
việc rất lớn đòi hỏi Thường trực HĐND phải làm tốt cả khâu chuẩn bị, tổ chức trước, trong
và sau kỳ họp đối với tất cả các công việc sau:
- Dự kiến chương trình, phân loại báo cáo và quyết định số lượng văn bản trình tại kỳ
họp quy định thời gian trình bày từng báo cáo. Trong đó cần hết sức ưu tiên cho việc
dành thời gian trình bày kỹ các tờ trình, đề án của UBND, báo cáo thẩm tra của các Ban
HĐND tỉnh và các văn bản có liên quan để HĐND tỉnh xem xét quyết định.
- Để việc thảo luận của các đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm của kỳ họp
Nâng cao chất lượng kỳ họp - Trang 2
Nâng cao chất lượng kỳ họp - Người đăng: chiendh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nâng cao chất lượng kỳ họp 9 10 217