Ktl-icon-tai-lieu

NATO TRONG CHIẾN TRANH LẠNH

Được đăng lên bởi Phan Hoan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lịch sử thế giới hiện đại

Sinh viên : Phan Văn Hoan

MỤC LỤC
1.

Lí do chọn đề tài…………………………………………..............2

2.

Lịch sử nghiên cứu vấn đề...............................................................2

3.

Mục tiêu nghiên cứu........................................................................3

4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................3

5.

Phương pháp nghiên cứu.................................................................3

6.

Giả thuyết khoa học của đề tài........................................................3

Phần I . Lời mở đầu…………………………………………4
Phần II . Nội dung…………………………………………...5
Chương I . Giới thiệu về tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây
Dương ( NATO )………………………………………………5
1.1 Sự ra đời …………………………………………………………..5
1.2 Cơ cấu tổ chức và thành phần lực lượng ………………………….7
1.3 Lịch sử phát triển của NATO từ 1949 đến 1991 ………………….8

Chương II . Vai trò của NATO trong chiến tranh lạnh
1949 – 1991……………………………………………………11
2.1 Mục tiêu hoạt động của NATO …………………………………..11
2.2 Vai trò của NATO trong chiến tranh lạnh ………………………..11
2.2.1 Tập hợp lực lượng chạy đua vũ trang ………………………..11
2.2.2 Trực tiếp tham gia các cuộc xung đột khu vực ………………15

Phần III . Kết luận…………………………………………..21
Phần IV . Mục tài liệu tham khảo………………………….23

1

Lịch sử thế giới hiện đại

1.

Sinh viên : Phan Văn Hoan

Lí do chọn đề tài.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thế giới lại lâm vào cuộc chiến tranh
lạnh giữa hai siêu cường Mỹ và Liên Xô. Nó đã trở thành nhân tố chi phối quan
hệ quốc tế trong giai đoạn này , sự mâu thuẫn của hai siêu cường Xô – Mỹ càng
trở nên quyết liệt với sự thành lập hai khối quân sự NTAO và VACSAVA . hai
khối quân sự này đã cho thấy sự đối đầu căng thẳng và quyết liệt .
Vì vậy việc nghiên cứu về NATO và vai trò của nó trong chiến tranh lạnh từ
khi thành lập 1949 đến năm 1991 không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà cả
về thực tiễn . Từ việc tìm hiểu này sẽ phần nào giúp chúng ta thấy rõ hơn tầm
quan trọng của nó trong thế đối đầu hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ
nghĩa trong suốt 40 năm sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Lịch sử thế giới trong giai đoạn 1945 – 1991 là một giai đoạn lịch sử quan
trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử thế giới với những biến cố và sự
kiện có tác động to lớn. Bởi vậy nhiệm vụ của giáo viên là phải truyền đạt tới
học sinh những kiến thức cơ bản cũng như mối liên hệ bên trong để giúp người
học nhận thức được bản chất của sự kiện để hình thành khái niệm , nêu qu...
Lịch sử thế giới hiện đại Sinh viên : Phan Văn Hoan

 
 
 
 !"#$%&
' (")$*$
+ ,-./0121

'
 !"#$%&'()*
+,-(./'
 34516'
 7)8$9:4:"#;
 $*5<21=>?@ABB/BBC
012341-(.256217'
89:9;8998
%D21=>?@
E15F21=>?@5/51:%
?G$#$:4:"#%.1H51
?54/$1&1*DID04'
<67=
0>?71@A5
NATO TRONG CHIẾN TRANH LẠNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NATO TRONG CHIẾN TRANH LẠNH - Người đăng: Phan Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NATO TRONG CHIẾN TRANH LẠNH 9 10 61