Ktl-icon-tai-lieu

Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc

Được đăng lên bởi Thọ Pro
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2181 lần   |   Lượt tải: 24 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1.

Lí do chọn đề tài
Hội nghị lần thứ 5 khoá VIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng

Sản Việt Nam đã chỉ ra nghị quyết về xây dựng và phát triển một nền văn hóa có
đặc điểm: tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thay cho quan niệm nền văn
hóa Việt Nam có nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính chất dân tộc, có tính đảng và
tính nhân dân được nêu ra trước đây. Cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị,
pháp luật thì văn hóa là vấn đề quan trọng và không thể thiếu trong quá trình
phát triển đất nước, được coi là bước đi đầu trong giai đoạn phát triển và hội
nhập kinh tế. Vốn dĩ, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác người ta thường
nhắc tới văn hóa. Bởi những giá trị truyền thống được chắt lọc lâu đời đã tạo cho
Việt Nam có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa
dạng với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Hay nói cách khác, văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng
trong cộng đồng các dân tộc. Sự đa dạng và thống nhất ấy được biểu hiện trên
nhiều mặt, từ cơ sở nền tảng tạo thành cho đến đời sống sinh hoạt vật chất lẫn
tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Và đây cũng chính là lí do nhóm chúng em lựa chọn đề tài: “Nền văn hóa
Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc”.
2.

Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu là để hiểu rõ được sự đa dạng và phong phú văn hóa Việt
Nam, các sắc thái và các giá trị văn hóa của các dân tộc anh em trên đất nước
Việt Nam, của các vùng, các địa phương trong nước. Nghiên cứu sự thống nhất
văn hóa Việt Nam trải qua các thời kì lịch sử, hàng ngàn năm đấu tranh dựng
nước và giữ nước. Hiểu rõ Các hoạt động văn hóa, sinh hoạt văn hóa, sáng tạo
văn hóa, tác phẩm văn hóa phải thể hiện được rõ nét và sâu sắc các giá trị tinh

thần của dân tộc. Đồng thời, có thêm sự hiểu biết tình hình văn hóa Việt Nam
hiện nay có xu hướng hợp tác, giao lưu văn hóa nước ngoài được mở rộng.
3.

Những nội dung chính

Với đề tài trên nhóm xin trình bày những nội dung cơ bản như sau: Tính thống
nhất là gì? Tính đa dạng là gì? Tính thống nhất của văn hóa Việt Nam, Tính đa
dạng của văn hóa Việt Nam và Tính thống nhất và đa dạng văn hóa Việt Nam
hiện nay.

NỘI DUNG

1.Khái

niệm Tính thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

1.1.Tính

thống nhất là gì?

Tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam là tính nhất trí với nhau, hòa
quyện bình đẳng, không mâu thuẫn với nhau, hợp lại thành một khối, cơ cấu tổ
chức và có sự phát triển độc lập...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc - Người đăng: Thọ Pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc 9 10 335