Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi tackite-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2781 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN
(Dùng cho sinh viên ngoại thương hệ Đại học và Cao đẳng chính quy)
1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên các
lĩnh vực?
3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng
của ĐCSVN là gì?
5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng ta cần phải
sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản nào?
6. Ý nghĩa của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN đối với sinh viên?
7. Hoàn cảnh lịch sử thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX tác động như thế nào đối với chính trị, kinh tế, văn hoá?
9. Sự phân hoá giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam dưới
tác động của chính sách khai thác thuộc địa Pháp?
10. Nguyên nhân thất bại của các phong tròa yêu nước theo khuynh hướng
phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
11. Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho
việc thành lập Đảng?
12. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
phát triển như thế nào?
13. Các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ra đời như thế nào?
14. Nội dung Hội nghị thành lập Đảng?
15. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
16. Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng và rút ra ý nghĩa?
17. Phân tích các yếu tố dẫn đến sự ra đời của ĐCSVN?
18. Ý nghĩa ĐCSVN ra đời?
1

19. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 10-1930 và nội dung cơ
bản của Luận cương chính trị của ĐCS Đông Dương?
20. So sánh sự giống nhau và khác nhau những nội dung cơ bản của Cương
lĩnh chính ttrị đấu tiên của Đảng với Luận cương chính ttrị tháng 10-1930?
21. Những nhận thức mới của Đảng ta về mối quan hệ giữa hai nội dung dân
tộc và dân chủ, giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng
Việt Nam được nêu trong Luận cương chính trị tháng 10-1930?
22. Làm rõ nhận xét sau: “Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10-1930
đã không chấp nhận những quan điểm mới, sáng tạo, độc lập tự chủ của Nguyến Ái
Quốc được nêu trong Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt”
(Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Nxb CTQG, H. tr.52)
23. Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng những năm
1932-...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN
(Dùng cho sinh viên ngoại thương hệ Đại học và Cao đẳng chính quy)
1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên các
lĩnh vực?
3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng
của ĐCSVN là gì?
5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng ta cần phải
sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản nào?
6. Ý nghĩa của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN đối với sinh viên?
7. Hn cảnh lịch sử thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kXX?
8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX tác động như thế nào đối với chính trị, kinh tế, văn hoá?
9. Sự phân hoá giai cấp mâu thuẫn bản trong lòng hội Việt Nam dưới
tác động của chính sách khai thác thuộc địa Pháp?
10. Nguyên nhân thất bại của các phong tròa yêu nước theo khuynh ớng
phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
11. Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tưởng, chính trị tổ chức cho
việc thành lập Đảng?
12. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
phát triển như thế nào?
13. Các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ra đời như thế nào?
14. Nội dung Hội nghị thành lập Đảng?
15. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
16. Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng và rút ra ý nghĩa?
17. Phân tích các yếu tố dẫn đến sự ra đời của ĐCSVN?
18. Ý nghĩa ĐCSVN ra đời?
1
Ngân hàng câu hỏi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: tackite-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam 9 10 726