Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi môn Xã hội học đại cương

Được đăng lên bởi tanvuongvt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5077 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Vương Trọng Tấn - K9A TCNH
NGÂN HÀNG CÂU HỎI XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu 1. Những điều kiện tiền đề ra đời xã hội
- Cuộc cách mạng Pháp 1789 là một cuộc cách mạng tư
học ? (Hoặc hỏi : Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách
sản triệt để nhất trong lịch sử . Thắng lợi của cuộc cách
là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời mạng này đã đem lại việc thành lập nhà nước tư sản
ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX?”
Pháp, các giai cấp mới, các quan hệ xã hội mới được
Trả Lời
hình thành. Nền dân chủ tư sản được hình thành thay
Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực thế cho chế độ chuyên chế độc tài của nhà nước phong
nghiệm đã ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX. Để giải kiến. Khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” đã tạo điều
thích được vấn đề này cần phải trở lại với những điều
kiện cho sự tự do phát triển của các cá nhân & sự phát
kiện kinh tế - xã hội ở Tây Âu thế kỷ XIX với tư cách là
triển của các ngành khoa học.
tìm hiểu những tiền đề quan trọng cho sự ra đời của XHH - Bên cạnh đó là những biến đổi to lớn trong đời sống
thế giới.
xã hội châu Âu dưới tác động của cách mạng công
Tiền đề 1: Tiền đề kinh tế - xã hội: Vào TK XIX ở các
nghiệp và của các cuộc cách mạng xã hội như: sự thay
nước Tây Âu đã trải qua những biến động hết sức to
đổi thể chế chính trị, sự tàn lụi của Thiên chúa giáo và
lớn, trước hết là những biến động trong lĩnh vực kinh
sự đề cao đạo Tin lành, sự di dân, tệ nạn xã hội, ô
tế
nhiễm môi trường, nạn thất nghiệp, vấn đề nhà ở, sự
+ Vào thế kỷ XVIII, cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn hình thành lối sống đô thị với các đặc trưng nhanh
ra ở các nước Anh, Pháp, Đức… Thực chất của cuộc cách nhẹn, nhạy bén nhưng lạnh lung, vô danh, cô đơn…
mạng công nghiệp này là sự thay thế lao động thủ công
- Những sự kiện nói trên đã làm cho xã hội châu Âu mà
bằng lao động máy móc. Chính vì vậy nó đã đem lại
đặc biệt là các nước Tây Âu thực sự trải qua những biến
những thay đổi to lớn trong lòng xã hội châu Âu.
động dữ dội. Nhiều nhà khoa học và nhà chính trị đã
+ Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm tăng năng suất,
tìm cách để ổn định xã hội, và họ đã tìm đến với khoa
chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của cải cho xã hội
học như những công cụ sắc bén để ổn định xã hội. Đây
nhưng đời sống công nhân lao động vẫn khổ cực, sức
cũng chính là những tiền đề quan trọng thúc đẩy sự ra
mua, khả năng thanh toán giảm dẫn đến các cuộc khủng
đời của XHH.
hoảng thừa.
Tiền đề thứ 3 : Tiền đề về khoa học : Sự phát triển về
+ Kích thích xu hướng tự do hoá thương mại,...
Vương Trọng Tấn - K9A TCNH
NGÂN HÀNG CÂU HỎI XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu 1. Những điều kiện tiền đề ra đời xã hội
học ? (Hoặc hỏi : Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách
là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời
ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX?”
Trả Lời
Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực
nghiệm đã ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX. Để giải
thích được vấn đề này cần phải trở lại với những điều
kiện kinh tế - xã hội ở Tây Âu thế kỷ XIX với tư cách là
tìm hiểu những tiền đề quan trọng cho sự ra đời của XHH
thế giới.
Tiền đề 1: Tiền đề kinh tế - xã hội: Vào TK XIX ở các
nước Tây Âu đã trải qua những biến động hết sức to
lớn, trước hết là những biến động trong lĩnh vực kinh
tế
+ Vào thế kỷ XVIII, cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn
ra ở các nước Anh, Pháp, Đức… Thực chất của cuộc cách
mạng công nghiệp này là sự thay thế lao động thủ công
bằng lao động máy móc. Chính vì vậy nó đã đem lại
những thay đổi to lớn trong lòng xã hội châu Âu.
+ Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm tăng năng suất,
chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của cải cho xã hội
nhưng đời sống công nhân lao động vẫn khổ cực, sức
mua, khả năng thanh toán giảm dẫn đến các cuộc khủng
hoảng thừa.
+ Kích thích xu hướng tự do hoá thương mại, tự do hoá
sản xuất, tự do hoá lao động làm cho thị trường trong
nước và thì trường các nước Tây Âu được mở rộng.
+ Hình thành những trung tâm công nghiệp mới và các đô
thị mới. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, tập đoàn kinh tế ra đời
thu hút nguồn lao động từ các vùng cận thị và nông thôn.
Đưa đến biến đổi trong cơ cấu xã hội, nói cách khác, nó
tạo nên sự đảo lộn từ xã hội truyền thống ; xã hội nông
thôn, nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, có sự ranh
nứt cơ cấu xã hội nông thôn & hình thành cơ cấu xã hội
đô thị của chủ nghĩa tư bản.
+ Hình thái kinh tế phong kiến sụp đổ dành chỗ cho sự
phát triển mạnh mẽ của CNTB.
+ Sự biến đổi trong lĩnh vực kinh tế đã tạo ra xã hội công
nghiệp, đó là một bước tiến lớn trong lịch sử châu Âu,
nhưng nó cũng nảy sinh những vấn đề kinh tế - xã hội
phức tạp như: khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp… Mẫu
thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng tăng và càng quyết
liệt.
+ Hệ thống tổ chức quản lý kinh tế theo kiểu truyền thống
bị phá vỡ, đòi hỏi sự thay thế của một phương thức quản
lý mới phù hợp với tổ chức xã hội công nghiệp. Để thiết
lập phương thức quản lý mới cần có sự hỗ trợ of các
ngành khoa học trong đó có xã hội học
Tiền đề 2 : Tiền đề chính trị - xã hội :Thế kỷ XIX là thế
kỷ của những biến động chính trị - xã hội ở các nước
Tây Âu
- Cuộc cách mạng Pháp 1789 là một cuộc cách mạng tư
sản triệt để nhất trong lịch sử . Thắng lợi của cuộc cách
mạng này đã đem lại việc thành lập nhà nước tư sản
Pháp, các giai cấp mới, các quan hệ xã hội mới được
hình thành. Nền dân chủ tư sản được hình thành thay
thế cho chế độ chuyên chế độc tài của nhà nước phong
kiến. Khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” đã tạo điều
kiện cho sự tự do phát triển của các cá nhân & sự phát
triển của các ngành khoa học.
- Bên cạnh đó là những biến đổi to lớn trong đời sống
xã hội châu Âu dưới tác động của cách mạng công
nghiệp và của các cuộc cách mạng xã hội như: sự thay
đổi thể chế chính trị, sự tàn lụi của Thiên chúa giáo và
sự đề cao đạo Tin lành, sự di dân, tệ nạn xã hội, ô
nhiễm môi trường, nạn thất nghiệp, vấn đề nhà ở, sự
hình thành lối sống đô thị với các đặc trưng nhanh
nhẹn, nhạy bén nhưng lạnh lung, vô danh, cô đơn…
- Những sự kiện nói trên đã làm cho xã hội châu Âu mà
đặc biệt là các nước Tây Âu thực sự trải qua những biến
động dữ dội. Nhiều nhà khoa học và nhà chính trị đã
tìm cách để ổn định xã hội, và họ đã tìm đến với khoa
học như những công cụ sắc bén để ổn định xã hội. Đây
cũng chính là những tiền đề quan trọng thúc đẩy sự ra
đời của XHH.
Tiền đề thứ 3 : Tiền đề về khoa học : Sự phát triển về
tư tưởng, lý luận và khoa học ở châu Âu thế kỷ XVII,
XVIII và XIX
- Bước vào thời kỳ khai sáng, những tư tưởng khoa học
và tiến bộ phát triển mạnh mẽ, nhất là các tư tưởng của
các nhà CNXH không tưởng như S.Môngtexkiơ (1689 -
1755), Rút-xô (1712-1778), S.Simon (1760-1825)…
- Đặc biệt những thành tựu của khoa học tự nhiên và
khoa học xã hội trong các thế kỷ 17 - 19 đã đem lại cho
con người cách nhìn mới về tự nhiên, xã hội.
+ Về khoa học tự nhiên đã đạt được nhiều thành tựu về
lý thuyết và phương pháp: Niu-tơn tìm ra thuyết vạn vật
hấp dẫn, Lômônôxôp tìm ra đluật bảo toàn & chuyển
hoá năng lượng. Puốc-kin-giơ tìm ra thuyết tế bào…
+ Từ những thành tựu này, con người nhận thức rằng:
Giới tự nhiên vận động và phát triển theo quy luật
khách quan chứ không do một lực lượng siêu nhiên
(vua chúa hay thượng đế) nào quy định sự phát triển
của chúng. Và có thể dùng phương pháp khoa học tự
nhiên để nghiên cứu về xã hội.
+ Trong sự phát triển của khoa học xã hội, triết học giữ
một vai trò quan trọng. Sự phát triển của triết học thực
chứng, và sau này là hệ thống triết học Mac - Lênin đã
cung cấp cho con người một cách nhìn khoa học hơn về
các sự kiện và hiện tượng xã hội.
- Có thể nói vào thế kỷ XIX, các nước Tây Âu đã thực
sự bước vào xã hội tư bản với sự phát triển mạnh mẽ
của nền đại công nghiệp. Sự phát triển của nền kinh tế
- 1 -
Ngân hàng câu hỏi môn Xã hội học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi môn Xã hội học đại cương - Người đăng: tanvuongvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi môn Xã hội học đại cương 9 10 756