Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi ôn thi tốt nghệp môn Chính trị giành cho hẹ Cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi Băng Lê
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3833 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ
Câu 4Anh/ chị hãy trình bày khái niệm đấu tranh giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với
sự phát triển xã hội? Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay có còn tồn tại đấu tranh
giai cấp không?Nếu có hãy trình bày nội dung?
Câu 5: Tại sao nói phát triển lên CNXH là một tất yếu lịch sử?Anh/chị hãy trình bày những đặc
trưng của CNXH ở Việt Nam?
Câu 6: tại sao nói: Thời kỳ quá độ lên CNXH là cần thiết đối với mọi quốc gia muốn phát triển lên
CNXH?Anh/chị hãy làm rõ nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?
Câu 7: Anh/chị hãy làm rõ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam?
Câu 8: Tại sao nói:sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại đối với
cách mạng Việt Nam?
Câu 9: Anh/chị hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng?Liên hệ trách
nhiệm bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Câu 10: Anh/chị hãy trình bày đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam? Để
góp phần phát triển giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh chúng ta cần phải làm gì?
Câu 11: Anh/chị hãy trình bày khái niệm ý thức, bản chất ý thức và các nguồn gốc dẫn tới sự hình
thành ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Câu 12: Anh/chị hãy trình bày khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa?
Câu 13:Sản xuất hàng hóa là gì?sản xuất hàng hóa ra đời trên những điều kiện nào? Ưu thế của nền
sản xuất hàng hóa?
Câu 14: Anh/chị hãy làm rõ những đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền?
Câu 15:Sức lao động trở thành hàng hóa khi nào?Tại sao nói sức lao động là một loại hàng hóa đặc
biệt?
Câu 16:Anh/chị hãy trình bày nguyên nhân hình thành và hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản
độc quyền nhà nước?
Câu 17:Anh/chị hãy trình bày khái niệm dân tộc và quan điểm của Đảng về thực hiện chính sách
dân tộc?
Câu 18: Anh/chị hãy trình bày ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 19 Anh/chị hãy trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguồn gốc dẫn tới sự hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 20 Trình bày khái niệm, tác dụng, nội dung của quá trình CNH – HĐH hiện nay ở VN?
Câu 21: Trình bày khái niệm, tác dụng, tính tất yếu, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở VN?
Câu 22: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Anh/chị hãy trình bày Chủ trương và giải pháp
phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN?
câu 23: Anh/chị hãy trình bày khái niệm chính...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ
Câu 4Anh/ chị hãy trình bày khái niệm đấu tranh giai cấp vai trò của đấu tranh giai cấp đối với
sự phát triển hội? Trong thời kỳ quá độ lên CNXH nước ta hiện nay còn tồn tại đấu tranh
giai cấp không?Nếu có hãy trình bày nội dung?
Câu 5: Tại sao nói phát triển lên CNXH một tất yếu lịch sử?Anh/chị y trình bày những đặc
trưng của CNXH ở Việt Nam?
Câu 6: tại sao nói: Thời kỳ quá độ lên CNXH cần thiết đối với mọi quốc gia muốn phát triển lên
CNXH?Anh/chị hãy làm rõ nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?
Câu 7: Anh/chị y làm công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam?
Câu 8: Tại sao nói:sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam một bước ngoặt lịch sử đại đối với
cách mạng Việt Nam?
Câu 9: Anh/chị hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng?Liên h trách
nhiệm bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Câu 10: Anh/chị hãy trình bày đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam? Để
góp phần phát triển giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh chúng ta cần phải làm gì?
Câu 11: Anh/chị hãy trình bày khái niệm ý thức, bản chất ý thức c nguồn gốc dẫn tới sự hình
thành ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Câu 12: Anh/chị hãy trình bày khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa?
Câu 13:Sản xuất hàng hóa là gì?sản xuất hàng hóa ra đời trên những điều kiện nào? Ưu thế của nền
sản xuất hàng hóa?
Câu 14: Anh/chị hãy làm rõ những đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền?
Câu 15:Sức lao động trở thành hàng hóa khi nào?Tại sao nói sức lao động một loại hàng hóa đặc
biệt?
Câu 16:Anh/chị hãy trình bày nguyên nhân hình thành hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản
độc quyền nhà nước?
Câu 17:Anh/chị hãy trình bày khái niệm dân tộc quan điểm của Đảng về thực hiện chính sách
dân tộc?
Câu 18: Anh/chị hãy trình bày ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 19 Anh/chị hãy trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguồn gốc dẫn tới sự hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 20 Trình bày khái niệm, tác dụng, nội dung của quá trình CNH – HĐH hiện nay ở VN?
Câu 21: Trình bày khái niệm, tác dụng, tính tất yếu, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở VN?
Câu 22: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Anh/chị hãy trình bày Chủ trương và giải pháp
phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN?
câu 23: Anh/chị hãy trình y khái niệm chính sách hội chủ trương, giải pháp thực hiện các
chính sách xã hội?
câu 24: Anh/chị hãy trình bày khái niệm chính sách đối ngoại tầm quan trọng của việc mrộng
quan hệ đối ngoại?
câu 25:Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc và nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng?
câu 26: Anh/chị hãy trình bày quan điểm và chủ trương của Đảng về vấn đề tôn giáo?
Câu 27:Anh/chhãy trình bày khái niệm giai cấp công nhân Việt Nam quá trình hình thành giai
cấp công nhân Việt Nam?
Câu 28 Anh/chị hãy làm quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa sở h tầng kiến trúc
thượng tầng?
1
ngân hàng câu hỏi ôn thi tốt nghệp môn Chính trị giành cho hẹ Cao đẳng nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi ôn thi tốt nghệp môn Chính trị giành cho hẹ Cao đẳng nghề - Người đăng: Băng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi ôn thi tốt nghệp môn Chính trị giành cho hẹ Cao đẳng nghề 9 10 255