Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Khánh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3230 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng)

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA
HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa
nào?
a) Là tư tưởng của một cá
c) Là tư tưởng của một
nhân
giai cấp, một dân tộc
b) Là tư tưởng của lãnh tụ
d) Là tất cả những vấn đề
trên
Câu 2. Tìm đáp án sai
Khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao
gồm
a) Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Nguồn gốc tư tưởng,lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Qúa trình sản sinh tư tưởng
b) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng
c) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng
d) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên
cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) 4 nhiệm vụ
c) 6 nhiệm vụ
b) 5 nhiệm vụ
d) 7 nhiệm vụ

1

Câu 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư
tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam?
a)
Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng
b)Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
c) Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng.
d)Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
Câu 6. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư
tưởng Hồ Chí Minh?
a) 4 nguyên tắc
b) 5 nguyên tắc
c) 6 nguyên tắc
d) 7 nguyên tắc
Câu 7. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu
khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?
a) Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
b) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh
chính trị
c) Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác kính yêu
d) Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường
CHƯƠNG MỘT
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 8. Trong những cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở
nào quan trọng nhất?
a) Cơ sở khách quan
c) Cơ sở nào cũng quan
b) Cơ sở chủ quan
trọng
d) Không xác định được
Câu 9. Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí
Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư
tưởng Hồ Chí Minh?
a) Tinh hoa văn hoá dân tộc
b) Tinh hoa văn hoá nhân loại
c) Chủ nghĩa Mác- Lê nin

2

d) Tất cả các tiền đề trên
Câu 10. Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo
nghĩa cao quý nhất của từ này?
a) Phan Bội Châu
c) Nguyễn Sinh S...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng)
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA
HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Thuật ngữ” tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa
nào?
a) tư tưởng của một
nhân
b) Là tư tưởng của lãnh tụ
c) tưởng của một
giai cấp, một dân tộc
d) tất cả những vấn đề
trên
Câu 2. Tìm đáp án sai
Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao
gồm
a) Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Nguồn gốc tư tưởng,lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Qúa trình sản sinh tư tưởng
b) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng
c) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng
d) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 4. Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh mấy nhiệm vụ khi nghiên
cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) 4 nhiệm vụ
b) 5 nhiệm vụ
c) 6 nhiệm vụ
d) 7 nhiệm vụ
1
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM - Người đăng: Nguyễn Trường Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM 9 10 118