Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng đường lối

Được đăng lên bởi Kenvin Sky Love
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.Anh (chị) hãy phân tích những chuyển biến mới của tình hình thế giới và Việt Nam đầu thế kỷ XX?
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó
- Từ cuối TK XIX, CNTB chuyển mạnh sang giai đoạn ĐQCN với chính sách tăng cường xâm lược, áp bức các
dân tộc thuộc địa
- Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược, đặc biệt là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) làm nảy
sinh 2 mâu thuẫn: Mâu thuẫn giữa Đế Quốc với Đế Quốc, mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa Đế Quốc.
- Việc tăng cường xâm lược và áp bức của chủ nghĩa đế quốc thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa đã
thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giành độc lập trên thế giới, đặc biệt là châu Á: Cách mạng Tân Hợi (Trung quốc);
Cách mạng Ấn Độ, Nhật Bản,….
- Cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa đặt ra yêu cầu tất yếu là phải liên minh, đoàn kết, phải
phối hợp hành động với phong trào của giai cấp vô sản các nước đế quốc thì mới giành được thắng lợi.
b. Chủ nghĩa Mác – Lênin
- Giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ đặt ra đòi hỏi bức thiết phải
có hệ thống lý luận cách mạng khoa học - chủ nghĩa Mác ra đời, sau đó được Lênin phát triển.
- Tuy chưa có điều kiện đề cập nhiều về cách mạng thuộc địa và vấn đề xây dựng Đảng cộng sản ở các nước
thuộc địa, nhưng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đặt cơ sở cho giai cấp công nhân các
nước thuộc địa vận dụng để xây dựng chính Đảng cộng sản. Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ:
+ Vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng
+ Cách mạng muốn thắng lợi cần có một chính Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo
+ Mối quan hệ chặt chẽ giữa cách mạng ở thuộc địa và cách mạng chính quốc và cách mạng thế giới
- Chủ nghĩa Mác - Lênin đã dần trở thành vũ khí tinh thần, tư tưởng của giai cấp công nhân, của nhân
dân lao động các nước và góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển vượt bậc của phong trào công
nhân từ tự phát sang tự giác.
Nguyễn Ái Quốc là người tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, chủ
nghĩa Mác - Lênin trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng.
c. Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi và quốc tế III thành lập
- Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi (1917):
+ Là một trong những động lực thúc đẩy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các
nước, thúc đẩy sự ra đời của nhiều Đảng cộng sản
+ Sự ra đời nhà nước Xô Viết, với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mang lại quyền lợi cho đa số nh...
2.Anh (chị) hãy phân tích những chuyển biến mới của tình hình thế giới và Việt Nam đầu thế kỷ XX?
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó
- Từ cuối TK XIX, CNTB chuyển mạnh sang giai đoạn ĐQCN với chính sách tăng cường xâm lược, áp bức các
dân tộc thuộc địa
- Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược, đặc biệt cuộc chiến tranh thế gii thnht (1914-1918) làm nảy
sinh 2 mâu thuẫn: Mâu thuẫn giữa Đế Quốc với Đế Quốc, u thuẫn giữa c dân tộc thuc đa vi chủ nga Đế Quốc.
- Việc tăng cường xâm lược áp bức của chủ nghĩa đế quốc thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa đã
thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giành độc lập trên thế giới, đặc biệt là châu Á: Cách mạng Tân Hợi (Trung quốc);
Cách mạng Ấn Độ, Nhật Bản,….
- Cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa đặt ra yêu cầu tất yếu là phải liên minh, đoàn kết, phải
phối hợp hành động với phong trào của giai cấp vô sản các nước đế quốc thì mới giành được thắng lợi.
b. Chủ nghĩa Mác – Lênin
- Giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ đặt ra đòi hỏi bức thiết phải
có hệ thống lý luận cách mạng khoa học - chủ nghĩa Mác ra đời, sau đó được Lênin phát triển.
- Tuy chưa có điều kiện đề cập nhiều về cách mạng thuộc địa và vấn đề xây dựng Đảng cộng sản ở các nước
thuộc địa, nhưng những nguyên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đặt sở cho giai cấp công nhân các
nước thuộc địa vận dụng để xây dựng chính Đảng cộng sản. Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ:
+ Vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng
+ Cách mạng muốn thắng lợi cần có một chính Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo
+ Mối quan hệ chặt chẽ giữa cách mạng ở thuộc địa và cách mạng chính quốc và cách mạng thế giới
- Ch nghĩa Mác - Lênin đã dần tr thành vũ khí tinh thn, tư tưởng ca giai cấp công nhân, của nhân
n lao động c ớc góp phn quan trng tạo nên ớc phát triển t bậc của phong trào ng
nhân t t phát sang t giác.
Nguyễn Ái Quốc người tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, chủ
nghĩa Mác - Lênin trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng.
c. Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi và quốc tế III thành lập
- Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi (1917):
+ Là mt trong những đng lực thúc đy phong trào đấu tranh của giai cp ng nhân, nn dân các
nước, thúc đy s ra đời của nhiu Đng cộng sn
+ Sự ra đời nhà nước Xô Viết, với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mang lại quyền lợi cho đa số nhân
dân lao động đã có tác dụng to lớn cổ vũ, động viên các dân tộc thuộc địa vùng lên tự giải phóng.
+ Quốc tế III (thành lập tháng 3/1919- Lênin): trở thành bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản đã góp phần
thúc đẩy, chỉ dẫn cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nhân dân lao động các nước chống áp bứcgiành
độc lập dân tộc.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp
+ Từ năm 1858 thực dân Pháp bắt đầu tiến công quân sự để chiếm Việt Nam. Chính sách thống trị của thực dân
Pháp đã tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
+ Dưới chính sách của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc: giai cấp địa chủ, giai
cấp nông dân, giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam
Chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của Pháp đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam trên 3 mặt:
+ Tính chất xã hội Việt Nam thay đổi từ xã hội phong kiến trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
+ Phân hóa giai cấp hội sâu sắc: Các giai cấp đều bị phân hóa, đặc biệtsự ra đời của 2 giai cấp mới: giai
cấp công nhân sản Việt Nam. Thực tế lịch sử đã khẳng định chỉ giai cấp công nhân mới khả năng
đảm đương được nhiệm vụ trước yêu cầu lịch sử của dân tộc.
+ Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam cũng có biến đổi:
Mâu thuẫn giữa nhân dân (trong đó chủ yếu là nông dân) với địa chủ phong kiến (mâu thuẫn giai
cấp)
Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (mâu thuẫn dân tộc). Trong đó mâu thuẫn dân
tộc là mâu thuẫn chủ yếu.
- Thực tiễn lịch sử Việt Nam đặt ra hai yêu cầu giải quyết hai mâu thuẫn:
Một là, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân.
Hai là, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Trong
đó chống Đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.
3. Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta theo khuynh hướng phong kiến và tư sản
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ?
-Hoàn cảnh lịch sử : + Trong nước +Quốc tế
ngân hàng đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng đường lối - Người đăng: Kenvin Sky Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ngân hàng đường lối 9 10 738