Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao

Được đăng lên bởi vt94-007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghệ thuật đấu tranh bằng ngoại giao
của Đảng ta giai đoạn 1 năm đầu sau
2.9.1945
Giai đoạn 1945-1946: Đây là thời kỳ cực kỳ khó khăn của của đất nước
nói chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng. Nhà nước độc lập non trẻ
đứng trước vô vàn thử thách (chính quyền vừa ra đời, kinh tế đình đốn,
ngân sách trống rỗng, chưa được nước nào công nhận, thiên tai liên miên,
đặc biệt là 30 vạn thù trong, ngoài ra còn có giặc ngoài). Có thể nói nước
ta trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ
Chí Minh, ngoại giao Việt Nam đã thực hiện những sách lược hết sức
đúng đắn, khôn khéo vừa kiên quyết vừa linh hoạt: lúc hoà với Tưởng,
tập trung sức chống Pháp xâm lược ở miền Nam, rồi hoà với Pháp với
việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng Ba 1946 để đuổi Tưởng về
nước, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ.
Thứ nhất, Đảng ta luôn coi Chủ quyền về ngoại giao là chuẩn mực
của một Nhà nước độc lập, là vũ khí cách mạng tiến công.
Với cương vị Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, trong giai
đoạn 1945 - 1946, Hồ Chí Minh đã kiên trì đấu tranh giữ vững chủ quyền
ngoại giao, coi vấn đề "có ngoại giao riêng" là nhân tố quan trọng để
hoàn chỉnh nền độc lập: "Nếu quân đội và ngoại giao Việt Nam ở dưới
quyền Pháp tức là Việt Nam chưa độc lập hẳn và vẫn là thuộc địa của
Pháp”
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 về đại thể ghi nhận những quyền dân tộc cơ bản
của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề "có ngoại giao riêng" vẫn là
một trong ba vấn đề mà hai bên chưa đi đến thỏa hiệp và sẽ được bàn tiếp
ở Hội nghị chính thức Pháp - Việt. Vào lúc cuộc hoà đàm Fontainebleau
bắt đầu, trong tuyên bố tại Paris 12/7/1946, Người lại khẳng định đòi hỏi:
"Việt Nam có quyền phái đại sứ và lãnh sự đi các nước", coi đó như một
yêu cầu tiên quyết để đi đến thỏa hiệp giữa hai bên.
Thứ hai, Kiên định về mặt nguyên tắc và mục tiêu cuối cùng, đi đôi
với sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng sách lược, là phương sách tổng
quát của Đảng trong việc xử lý những vấn đề đặt ra trong đường lối cách
mạng cũng như trong quan hệ quốc tế.
Giành độc lập, thống nhất đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân
dân, xây dựng đất nước "mười lần đẹp hơn xưa" là nguyên tắc, là mục
tiêu cơ bản lâu dài của Cách mạng nước ta. Đó cũng là cái "bất biến" để
hoạt động đối ngoại lấy đó mà "ứng vạn biến" bằng những chủ trương,

đối sách khôn khéo, linh hoạt, hợp với xu thế khách quan và biến chuyển
của nhân tố chủ quan, góp phần từng bước làm suy yếu k...
Nghệ thuật đấu tranh bằng ngoại giao
của Đảng ta giai đoạn 1 năm đầu sau
2.9.1945
Giai đoạn 1945-1946: Đây thời kỳ cực kỳ khó khăn của của đất nước
nói chung ngoại giao Việt Nam nói riêng. Nhà nước độc lập non trẻ
đứng trước vàn thử thách (chính quyền vừa ra đời, kinh tế đình đốn,
ngân sách trống rỗng, chưa được nước nào công nhận, thiên tai liên miên,
đặc biệt là 30 vạn thù trong, ngoài ra còn có giặc ngoài). Có thể nói nước
ta trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Đông Dương, nay Đảng cộng sản Việt Nam lãnh tụ Hồ
Chí Minh, ngoại giao Việt Nam đã thực hiện những ch lược hết sức
đúng đắn, khôn khéo vừa kiên quyết vừa linh hoạt: lúc hoà với Tưởng,
tập trung sức chống Pháp xâm lược miền Nam, rồi hoà với Pháp với
việc kết Hiệp định bộ ngày 6 tháng Ba 1946 để đuổi Tưởng về
nước, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ.
Thứ nhất, Đảng ta luôn coi Chủ quyền về ngoại giao là chuẩn mực
của một Nhà nước độc lập, là vũ khí cách mạng tiến công.
Với cương vị Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, trong giai
đoạn 1945 - 1946, Hồ Chí Minh đã kiên trì đấu tranh giữ vững chủ quyền
ngoại giao, coi vấn đề "có ngoại giao riêng" nhân tố quan trọng để
hoàn chỉnh nền độc lập: "Nếu quân đội ngoại giao Việt Nam dưới
quyền Pháp tức Việt Nam chưa độc lập hẳn vẫn thuộc địa của
Pháp”
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 về đại thể ghi nhận những quyền dân tộc cơ bản
của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề "có ngoại giao riêng" vẫn
một trong ba vấn đề mà hai bên chưa đi đến thỏa hiệp và sẽ được bàn tiếp
Hội nghị chính thức Pháp - Việt. Vào lúc cuộc hoà đàm Fontainebleau
bắt đầu, trong tuyên bố tại Paris 12/7/1946, Người lại khẳng định đòi hỏi:
"Việt Nam quyền phái đại sứ và lãnh sự đi các nước", coi đó như một
yêu cầu tiên quyết để đi đến thỏa hiệp giữa hai bên.
Thứ hai, Kiên định về mặt nguyên tắc và mục tiêu cuối cùng, đi đôi
với sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng sách lược, phương sách tổng
quát của Đảng trong việc xử lý những vấn đề đặt ra trong đường lối cách
mạng cũng như trong quan hệ quốc tế.
Giành độc lập, thống nhất đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân
dân, xây dựng đất nước "mười lần đẹp hơn xưa" nguyên tắc, mục
tiêu cơ bản lâu dài của Cách mạng nước ta. Đó cũng i "bất biến" để
hoạt động đối ngoại lấy đó "ứng vạn biến" bằng những chủ trương,
Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao - Trang 2
Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao - Người đăng: vt94-007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao 9 10 545