Ktl-icon-tai-lieu

nghị định 24 kết hôn có yếu tố nước ngoài

Được đăng lên bởi Hungpron Hung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 24/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình
về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước
ngoài,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và
gia đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công
dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người
nước ngoài với nhau tại Việt Nam; nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam
với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên
định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên
thường trú tại Việt Nam; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân
Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ
quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; công nhận việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; tổ chức và
hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Điều 2. Bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp
của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn
trọng, bảo vệ phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con nhằm mục đích
mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ
em hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Điều 3. Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch,
chứng thực bản sao giấy tờ
1. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác
nhận để sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Nghị
định này phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp
hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
th...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 24/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình
về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước
ngoài,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và
gia đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công
dân Việt Nam với nhau ít nhất một bên định nước ngoài, giữa người
nước ngoài với nhau tại Việt Nam; nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam
với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau ít nhất một bên
định nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau ít nhất một bên
thường trú tại Việt Nam; cấp Giấy c nhận tình trạng hôn nhân cho công dân
Việt Nam trú trong ớc để đăng kết hôn với người nước ngoài tại
quan thẩm quyền của nước ngoài nước ngoài; công nhận việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại quan thẩm quyền của nước
ngoài ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại quan thẩm quyền của nước ngoài; tổ chức và
hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Điều 2. Bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp
của các bên trong quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn
trọng, bảo vphù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con nhằm mục đích
mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ trẻ
em hoặc vì mục đích trục lợi khác.
nghị định 24 kết hôn có yếu tố nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị định 24 kết hôn có yếu tố nước ngoài - Người đăng: Hungpron Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
nghị định 24 kết hôn có yếu tố nước ngoài 9 10 973