Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Quyết hội nghị lần thứ V

Được đăng lên bởi nghiemduchoa94
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII)
về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh
kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả
giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn
thiện mình. Vǎn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam,
làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta,
vǎn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng lợi
to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ
nghĩa xã hội.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
vǎn minh", là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là một
quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả nǎng và trí tuệ ở mỗi con người
Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tǎng nhanh về vǎn hóa
của các tầng lớp dân cư, quá trình dân chủ hóa, v.v... là những yếu tố làm thay đổi
nhiều mặt đời sống vǎn hóa dân tộc.
Những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ thế giới cùng với việc
mở rộng giao lưu quốc tế là cơ hội để chúng ta tiếp thụ những thành quả trí tuệ của
loài người, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong việc giữ gìn bản sắc vǎn
hóa dân tộc.
Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta có phương hướng chiến lược cùng các nhiệm vụ
và giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền vǎn
hóa nước ta theo đúng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng.
Phần I: Về thực trạng vǎn hóa nước ta
1 - Những thành tựu
Tư tưởng, đạo đức và lối sống là những lĩnh vực then chốt của vǎn hóa, đã có
những chuyển biến quan trọng. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được
vận dụng và phát triển sáng tạo ngày càng tỏ rõ giá trị vững bền làm nền tảng tư tưởng,

kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng nước ta, nhân tố hàng đầu bảo
đảm cho đời sống tinh thần xã hội phát triển đúng hướng.
Ý thức phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thần trách nhiệm
và nǎng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước. Nhiều
nét mới trong giá trị vǎn hóa và chuẩ...
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII)
về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Văn hóa Việt Nam thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh
kiên cường dựng nước giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, kết quả
giao lưu tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn
thiện mình. Vǎn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam,
làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn sáng tạo của Đảng ta,
vǎn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng lợi
to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ
chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc "dân giàu, nước mạnh, hội công bằng,
vǎn minh", là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là một
quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả nǎng và trí tuệ ở mỗi con người
Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tǎng nhanh về vǎn hóa
của các tầng lớp dân cư, quá trình dân chủ hóa, v.v... những yếu tố làm thay đổi
nhiều mặt đời sống vǎn hóa dân tộc.
Những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ thế giới cùng với việc
mở rộng giao lưu quốc tế là cơ hội để chúng ta tiếp thụ những thành quả trí tuệ của
loài người, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong việc giữ gìn bản sắc vǎn
hóa dân tộc.
Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phương hướng chiến lược cùng các nhiệm v
giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phát triển nền vǎn
hóa nước ta theo đúng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng.
Phần I: Về thực trạng vǎn hóa nước ta
1 - Những thành tựu
tưởng, đạo đức lối sống những lĩnh vực then chốt của vǎn hóa, đã
những chuyển biến quan trọng. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được
vận dụng và phát triển sáng tạo ngày càng tỏ rõ giá trị vững bền làm nền tảng tư tưởng,
Nghị Quyết hội nghị lần thứ V - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Quyết hội nghị lần thứ V - Người đăng: nghiemduchoa94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghị Quyết hội nghị lần thứ V 9 10 928