Ktl-icon-tai-lieu

Nghi thức nhà nước

Được đăng lên bởi thomnguyennv92
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Theo như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc
tích nước nhà Việt Nam”, chúng ta thế hệ trẻ thời nay cần phải hiểu biết lịch sử để có
thể giúp ích cho xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay
và sau này.
1. Lí do chọn vấn đề
Xuyên suốt chiều dài lịch sử thì quốc hiệu- một biểu tượng quốc gia Việt Nam, gắn
bó chặt chẽ với lịch sử. Quốc hiệu là một trong các biểu tượng của quốc gia các nước, là
tên gọi của mỗi nước, biểu tượng quốc gia để chỉ các yêu tố cấu thành mang chất lượng
tượng trưng cho một quốc gia. Chính vì là một trong bốn biểu tượng quốc gia Việt
Nam: “Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc hiệu, Quốc thiều” nên quốc hiệu cũng là yếu
tố không thể thiếu, mang những đặc điểm của các quốc gia dân tộc, thể hiện chủ quyền
và cấu thành nên quốc thể.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Với việc đi nghiên cứu quốc hiệu Việt Nam thì ta cần làm sáng tỏ rằng: Quốc hiệu
Việt Nam là một biểu tượng quốc gia, là yếu tố để khẳng định vị thế cũng như chủ
quyền của một nước, tìm hiểu theo chiều dài của lịch sử dựng nước và cứu nước. Tìm
được ý nghĩa của quốc hiệu theo từng thời kỳ, phát huy truyền thống của cha ông.
3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và qua đó đánh giá nhận xét
về ý nghĩa của quốc hiệu Việt Nam.
Quốc hiệu Việt Nam thay đổi khá nhiều theo dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nó
còn biểu lộ sự tiến hóa của quốc gia dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
4. Lịch sử nghiên cứu
Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, đất nước Việt Nam phải bao nhiêu đời dựng nước và
giữ nước: công cuộc dựng nước của các vua Hùng, công cuộc bảo vệ và xây dựng đất
nước của các triều đại phong kiến Đinh-Lê-Trần-Nguyễn,… rồi đến sự nghiệp đánh tan
giặc ngoại xâm, bọn đế quốc, thực dân của nhân dân và các anh hùng liệt sỹ. Tính theo
thời gian lịch sử thì quốc hiệu Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ thời Văn Lang- Âu Lạc,
mở đầu là nhà nước Văn Lang (690 TCN) cho đến công cuộc đánh đuổi đế quốc Mỹ
giải phóng hoàn toàn miền nam Việt Nam, thống nhất đất nước năm 1976 và cho đến
nay.

5. Phương pháp nghiên cứu
Quốc hiệu là một chủ đề rất rộng và có nhiều tài liệu khác nhau nói về chủ đề này
nhưng chúng ta nên tìm hiểu, phân tích và chọn lọc nó theo các nguồn lịch sử trong
sách, các tác phẩm nghiên cứu của các nhà sử học. Sử dụng phương pháp lịch sử,
phương pháp so sánh, phương pháp lô gic, phương pháp tổng hợp. Từ đó phân tích,
chứng minh và chỉ ra ý nghĩa của quốc hiệu theo từng thời kỳ kh...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Theo như chủ tch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc
tích nước nhà Việt Nam”, chúng ta thế hệ trẻ thời nay cần phải hiểu biết lịch sử để
thể giúp ích cho hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay
và sau này.
1. Lí do chọn vấn đề
Xuyên suốt chiều dài lịch sử thì quốc hiệu- một biểu tượng quốc gia Việt Nam, gắn
bó chặt chẽ với lịch sử. Quốc hiệu là một trong các biểu tượng của quốc gia các nước, là
tên gọi của mỗi nước, biểu tượng quốc gia để chỉ các yêu tố cấu thành mang chất lượng
tượng trưng cho một quốc gia. Chính một trong bốn biểu tượng quốc gia Việt
Nam: “Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc hiệu, Quốc thiều” nên quốc hiệu cũng là yếu
tố không thể thiếu, mang những đặc điểm của các quốc gia dân tộc, thể hiện chủ quyền
và cấu thành nên quốc thể.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Với việc đi nghiên cứu quốc hiệu Việt Nam thì ta cần làm sáng tỏ rằng: Quốc hiệu
Việt Nam một biểu tượng quốc gia, yếu tố để khẳng định vị thế cũng như chủ
quyền của một nước, tìm hiểu theo chiều i của lịch sử dựng nước cứu nước. Tìm
được ý nghĩa của quốc hiệu theo từng thời kỳ, phát huy truyền thống của cha ông.
3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử qua đó đánh giá nhận xét
về ý nghĩa của quốc hiệu Việt Nam.
Quốc hiệu Việt Nam thay đổi khá nhiều theo dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam.
còn biểu lộ sự tiến hóa của quốc gia dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
4. Lịch sử nghiên cứu
Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, đất nước Việt Nam phải bao nhiêu đời dựng nước và
giữ nước: công cuộc dựng nước của các vua Hùng, công cuộc bảo vệ xây dựng đất
nước của các triều đại phong kiến Đinh-Lê-Trần-Nguyễn,… rồi đến sự nghiệp đánh tan
giặc ngoại xâm, bọn đế quốc, thực dân của nhân dân các anh hùng liệt sỹ. Tính theo
thời gian lịch sử thì quốc hiệu Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ thời Văn Lang- Âu Lạc,
mở đầu nhà nước Văn Lang (690 TCN) cho đến công cuộc đánh đuổi đế quốc Mỹ
giải phóng hoàn toàn miền nam Việt Nam, thống nhất đất nước năm 1976 cho đến
nay.
Nghi thức nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghi thức nhà nước - Người đăng: thomnguyennv92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nghi thức nhà nước 9 10 839