Ktl-icon-tai-lieu

Nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 2 (2014) 1-6

NGHIÊN CỨU/RESEARCH
Nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn1
Nguyễn Thiện Giáp*
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN,
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 25 tháng 3 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 29 tháng 5 năm 2014

Tóm tắt: Trên cơ sở phân biệt câu với phát ngôn - câu thuộc ngữ ngôn còn phát ngôn thuộc lời
nói, tác giả phân biệt nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn. Nghĩa của câu (sentence meaning) là
nghĩa toàn thể của một câu khi đối lập với nghĩa của từng từ riêng biệt. Trong triết học và logic
học, nghĩa của câu có xu hướng được đặt ngang với các mệnh đề hoặc với các chân trị (truth
values). Tuy nhiên, trong ngôn ngữ học, nghĩa của câu, về cấu trúc có thể bắt nguồn từ nguyên tắc
hợp thành (principle of compositionality). Nghĩa của phát ngôn là cái nghĩa mà một người nói
truyền đạt nhờ việc sử dụng một phát ngôn nào đó trong một ngữ cảnh tình huống nào đó. Theo lí
thuyết hành động ngôn từ, các phát ngôn có hai loại nghĩa: (i) Nghĩa mệnh đề (propositional
meaning) và (ii) Nghĩa ngôn trung (illocutionary meaning). Khi nghiên cứu nghĩa của câu chúng ta
phải nói đến điều kiện chân trị (truth condition). Nghiên cứu nghĩa của phát ngôn chúng ta cũng
phải thấy rằng để cho những nghĩa ngôn trung được thực hiện, các hành động ngôn từ phải thỏa
mãn các điều kiện hữu hiệu (felicity condition).
Từ khóa: Chân trị, điều kiện chân trị, điều kiện hữu hiệu, nghĩa của câu, nghĩa của phát ngôn,
nguyên tắc hợp thành, mệnh đề.

Câu là những đơn vị của một hệ thống ngôn
ngữ trừu tượng, còn phát ngôn là những ví dụ
của hệ thống.*Vì là một đơn vị ở bậc ngữ ngôn
nên câu là một đơn vị trừu tượng chỉ có thể
nhận thức được thông qua các biến thể trong lời
nói, đó là các phát ngôn. Phát ngôn là đơn vị
hiện thực của câu trong giao tiếp. Quan hệ giữa
câu và phát ngôn cũng tương tự như quan hệ

giữa từ với các dạng thức cụ thể của từ, giữa
hình vị và hình tố. Các phát ngôn được tạo ra
vào thời gian và địa điểm nào đó bởi một người
nào đó.
Câu là nhóm các từ được dùng để biểu hiện
một tư tưởng (hoàn chỉnh) nào đó. Xem xét một
câu như Có con bọ trong bồn tắm. Chúng ta
biết nhiều thứ về câu này: Đó là một câu của
tiếng Việt, nó gồm có 6 từ, nó có cấu trúc cú
pháp nhất định... Tuy nhiên, trong khi chúng ta
có thể miêu tả các đặc điểm như thế của một
câu, các câu là những thực thể trừu tượng.

_______
*

ĐT.: 84-917879047
Email: nguyenthiengiap@yahoo.com.vn
1
Nghiên cứu này được tài...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 30, S 2 (2014) 1-6
1
NGHIÊN CU/RESEARCH
Nghĩa ca câu và nghĩa ca phát ngôn
1
Nguyn Thin Giáp*
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn, ĐHQGHN,
336 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 25 tháng 3 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 29 tháng 5 năm 2014
Tóm tt: Trên cơ s phân bit câu vi phát ngôn - câu thuc ng ngôn còn phát ngôn thuc li
nói, tác gi phân bit nghĩa ca câu và nghĩa ca phát ngôn. Nghĩa ca câu (sentence meaning) là
nghĩa toàn th ca mt câu khi đối lp vi nghĩa ca tng t riêng bit. Trong triết hc và logic
hc, nghĩa ca câu có xu hướng được đặt ngang v
i các mnh đề hoc vi các chân tr (truth
values). Tuy nhiên, trong ngôn ng hc, nghĩa ca câu, v cu trúc có th bt ngun t nguyên tc
hp thành (principle of compositionality). Nghĩa ca phát ngôn là cái nghĩa mà mt người nói
truyn đạt nh vic s dng mt phát ngôn nào đó trong mt ng cnh tình hung nào đó. Theo lí
thuyết hành động ngôn t, các phát ngôn có hai loi nghĩa: (i) Nghĩa mnh đề (propositional
meaning) và (ii) Nghĩa ngôn trung (illocutionary meaning). Khi nghiên cu nghĩ
a ca câu chúng ta
phi nói đến điu kin chân tr (truth condition). Nghiên cu nghĩa ca phát ngôn chúng ta cũng
phi thy rng để cho nhng nghĩa ngôn trung đưc thc hin, các hành động ngôn t phi tha
mãn các điu kin hu hiu (felicity condition).
T khóa: Chân tr, điu kin chân tr, điu kin hu hiu, nghĩa ca câu, nghĩa ca phát ngôn,
nguyên tc hp thành, m
nh đề.
Câu là nhng đơn v ca mt h thng ngôn
ng tru tượng, còn phát ngôn là nhng ví d
ca h thng.
*
Vì là mt đơn v bc ng ngôn
nên câu là mt đơn v tru tượng ch có th
nhn thc được thông qua các biến th trong li
nói, đó là các phát ngôn. Phát ngôn là đơn v
hin thc ca câu trong giao tiếp. Quan h gia
câu và phát ngôn cũng tương t như quan h
_______
*
ĐT.: 84-917879047
Email: nguyenthiengiap@yahoo.com.vn
1
Nghiên cu này được tài tr bi Qu phát trin khoa hc
và công ngh quc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã s
VII2.1-2012.06
gia t vi các dng thc c th ca t, gia
hình v và hình t. Các phát ngôn được to ra
vào thi gian và địa đim nào đó bi mt người
nào đó.
Câu là nhóm các t được dùng để biu hin
mt tư tưởng (hoàn chnh) nào đó. Xem xét mt
câu như Có con b trong bn tm. Chúng ta
biết nhiu th v câu này: Đó là mt câu c
a
tiếng Vit, nó gm có 6 t, nó có cu trúc cú
pháp nht định... Tuy nhiên, trong khi chúng ta
có th miêu t các đặc đim như thế ca mt
câu, các câu là nhng thc th tru tượng.
Nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn 9 10 96