Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu bài học

Được đăng lên bởi Lê Xuân Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HƯƠNG SƠN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SINH HỌAT TỔ CHUYÊN MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
14 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2013
- Số giáo viên tham dự: 14 Đ/C
+ Tên người vắng, Không
- Nội dung cuộc họp: Thảo luận về bước chuẩn bị giờ dạy minh họa
- Người thực hiện giờ dạy: Dương Văn Lượng (Tự nguyện)
- Tên Bài: Tiết

25 – NAM CHÂM VĨNH CỬU

1.Kiến thức:
- Mô tả được từ tính của nam châm
-Biết cách xác định các từ cực Bắc, Nam của nam châm vĩnh cửu
-Biết được các từ cực nào thì hút nhau, loại nào thì đẩy nhau
-Mô tả được cấu tạo va fhoạt động của la bàn
2.Kỹ năng :
-Xác định được cực của nam châm
-Giải thích được hoạt động của la bàn
- Kỹ năng trình bày ý kiến trong thảo luận, báo cáo.
- Kỹ năng hợp tác ứng xử/ giao tiếp trong thảo luận nhóm
- Kỹ năng thực hành quan sát, các thao tác trình bày khoa học vở thí nghiệm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu môn học
+ Để thực hiện tốt người dạy cần trao đổi với các đồng chí trong nhóm:
Đồng chí: Ngô Thị Hường chuyên môn Toán lý.
Đồng chí: Nguyễn Thị Hà chuyên môn Toán lý.
1

Đồng chí: Nguyễn Lê Xuân -Tổ trưởng tổ KHTN
Thảo luận về bước tiến hành giờ dạy:
- Khi tiến hành dạy người dạy cần lưu ý:
+ GV dạy cần quan tâm đến tất cả các HS, không dạy trước hoặc huấn luyện trước cho HS về
ND bài học.
+ Phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều được
tham gia xây dựng bài học, chú ý đến các đối tượng học sinh yếu
+ Xác định loại bài học NAM CHÂM VĨNH CỬU là dạng bài học hình thành kiến thức mới.
+ Giáo viên với 39 học sinh có thể chia thành 5 nhóm thảo luận đưa ra ý kiến của từng
nhóm, các nhóm đã đưa ra các ý kiến của nhóm mình. Kết quả giáo viên thống nhất được
các đơn vị kiến thức cần giải quyết trong bài học.
+ Thuận lợi: Bài học rất gần đời sống hàng ngày, dễ liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực
tế.
+ Khó khăn học sinh khi tham gia các hoạt động phải tư duy nhiều.
+ Đánh giá kết quả học tập của HS thông qua câu hỏi trắc nghiệm, tự luận.Bằng chứng qua
số câu trả lời được của học sinh.
+ Người dự giờ có chỗ ngồi quan sát thuận lợi dễ dàng đi lại quan sát hoạt động của các
nhóm.
+Người dự giờ không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
+ Quan sát được không khí học tập của học sinh từ hành vi, nét mặt, cử chỉ lời nói theo dõi
các hình ảnh minh họa qua powerpoint và tập trung thảo luận câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Và sự phối hợp trong các nhóm .
Với các nội dung cơ bản như trên các Đ/...

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SINH HỌAT TỔ CHUYÊN MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
14 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2013

!"#$%&
'()(')*+ Thảo luận về bước chuẩn bị giờ dạy minh họa
!"),"-.Dương Văn Lượng/(.,0
12Tiết 25 – NAM CHÂM VĨNH CỬU
1.Kiến thức:
3&45!6)78)9):
1;))<)5=))7))1#)$)9):>)?(
1;5!6)))7))2@A($B-2@5C.(
3&45!6))D(-E-5')9BF2
2.Kỹ năng :
G)5=5!6))))9):
48)5!6)-5')9BF2
%HIJ@F2.KL;J4B(M$F)N
%HI6+)O<?;+J4B(MP
%HI)2Q(R$)))J@F2.L*)S8,
3.Thái độ: T)KO)R.@U(&*)
U),!"-.)VJ5WX))5Y)8JP
Y)8&=!")(.&BKN
Y)8(.Z=2)(.&BKN
Nghiên cứu bài học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu bài học - Người đăng: Lê Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu bài học 9 10 602