Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu triết học phương tây

Được đăng lên bởi Trang Vũ
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Triết học phương Tây

GV: ThS. Trịnh Đình Thanh

TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY
Số tín chỉ: 2
Số giờ lý thuyết: 24
Số giờ tiểu luận: 12
Chương một

TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI
I. Vài nét về hoàn cảnh ra đời sự phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại
Triết học Hy Lạp cổ đại ra đời trong bối cảnh diễn ra sự chuyển biến lâu dài
và sâu sắc các quan hệ xã hội. Đó là sự ra đời của xã hội có giai cấp đầu tiên trong
lịch sử-chế độ chiếm hữu nô lệ.
Hy Lạp cổ đại trước đây là một vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm phần đất liền và
vô số hòn đảo lớn nhỏ trên biển Egie, vùng duyên hải Ban căng và Tiểu Á.
Sự thuận lợi về thiên nhiên, địa lý đã tạo điều kiện cho Hy Lạp nhanh chóng
phát triển tất cả các lĩnh vực, mở rộng bang giao, tiếp nhận nhiều giá trị văn hoá. Vì
vậy, nơi đây đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để tư duy con người có dịp bay bổng,
để thoả sức sáng tạo ra những giá trị triết học có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong
lịch sử tư tưởng của nhân loại. Xứng đáng là chiếc nôi của nền văn minh Châu Âu
và của cả nhân loại. Đúng như Ph.Ăngghen nhận xét: “Không có chế độ nô lệ thì
không có quốc gia Hy Lạp, không có nghệ thuật và khoa học Hy Lạp, không có chế
độ nô lệ thì không có đế quốc La Mã mà không có cái cơ sở là nền văn minh Hy Lạp
và đế quốc La Mã thì không có Châu Âu hiện đại được”.
Sự hình thành triết học Hy Lạp không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà là kết
quả tất yếu của việc kế thừa những di sản tinh tuý của truyền thống trong sáng tác
dân gian, trong thần thoại, trong các mầm mống của tri thức khoa học (khoa học tự
nhiên).
Hy Lạp cổ đại là đất nước của thi ca, thần thoại. Thần thoại là nơi để con
người tưởng tượng, diễn giải về các hiện tượng thiên nhiên kỳ bí mà còn là nơi thể
hiện đời sống tâm linh, sự hình thành số phận cũng như muôn mặt của đời sống
thường ngày. Thần thoại là nơi đâù tiên để tư duy triết học ra đời và từng bước triết

Trang: 1

Triết học phương Tây

GV: ThS. Trịnh Đình Thanh

học tách khỏi thần thoại, tự mình tư duy về tự nhiên, đạo đức, về xã hội, về lẽ sống,
về chân lý, về con người…
Những tinh hoa về toán học, thiên văn học, địa lý, hệ thống đo lường, lịch
pháp,…đã xuất hiện do nhu cầu buôn bán, vượt biển đến các nước phương Đông. Vì
vậy, các nhà triết học đầu tiên của Hy Lạp cũng là những người đã nhiều lần đến
phương Đông và nhiều vùng đất khác.
Như vậy, có thể thấy rằng sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại là một tất
yếu-đó là kết quả nội sinh của cả một dân tộc, một thời đại. C.Mác viết: “Các nhà
triết học không phải những cây nấm mọc trên đất....
Triết học phương Tây GV: ThS. Trịnh Đình Thanh
TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY
Số tín chỉ: 2
Số giờ lý thuyết: 24
Số giờ tiểu luận: 12
Chương một
TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI
I. Vài nét vhn cnh ra đi s phát trin ca triết hc Hy Lp c đại
Triết học Hy Lạp cổ đại ra đời trong bối cảnh diễn ra sự chuyển biến lâu dài
sâu sắcc quan hệ hội. Đó sự ra đời của hội giai cấp đầu tiên trong
lịch sử-chế độ chiếm hữu nô lệ.
Hy Lạp cđại trưc đây là một ng lãnh thrng ln bao gm phần đt lin và
shòn đo lớn nh tn bin Egie, vùng dun hải Ban căng và Tiu Á.
Sự thuận lợi về thiên nhiên, địa đã tạo điều kiện cho Hy Lạp nhanh chóng
phát triển tất cả các lĩnh vực, mở rộng bang giao, tiếp nhận nhiều giá trị văn hoá. Vì
vậy, nơi đây đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để tư duy con người có dịp bay bổng,
để thoả sức sáng tạo ra những giá trị triết học ý nghĩa cùng quan trọng trong
lịch sử tưởng của nhân loại. Xứng đáng chiếc nôi của nền văn minh Châu Âu
của cả nhân loại. Đúng như Ph.Ăngghen nhận xét: “Không chế độ lệ thì
không quốc gia Hy Lạp, không nghệ thuật khoa học Hy Lạp, khôngchế
độ nô lệ thì không có đế quốc La Mã mà không có cái cơ sở là nền văn minh Hy Lạp
và đế quốc La Mã thì không có Châu Âu hiện đại được”.
Sự hình thành triết học Hy Lạp không diễn ra một cách ngẫu nhiên kết
quả tất yếu của việc kế thừa những di sản tinh tuý của truyền thống trong sáng c
dân gian, trong thần thoại, trong các mầm mống của tri thức khoa học (khoa học tự
nhiên).
Hy Lạp cổ đại đất nước của thi ca, thần thoại. Thần thoại nơi để con
người tưởng tượng, diễn giải về c hiện tượng thiên nhiên kỳ còn nơi thể
hiện đời sống tâm linh, sự hình thành số phận cũng như muôn mặt của đời sống
thường ngày. Thần thoại nơi đâù tiên để duy triết học ra đời từng bước triết
Trang: 1
Nghiên cứu triết học phương tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu triết học phương tây - Người đăng: Trang Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Nghiên cứu triết học phương tây 9 10 283