Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Tram Huong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề 1 : Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Bài làm
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã được
dân tộc VN và cả nhân loại ngày nay thừa nhận. Với thiên tài trí tuệ của mình, với lòng yêu nước
nồng nàn và thương dân sâu sắc, Bác - từ một con người giản dị bình thường đã trở thành nhà tư
tưởng vĩ đại, một nhà lý luận thiên tài của cách mạng VN. Người là sự kết tinh những giá trị tinh hoa
nhất của văn hóa dân tộc và của nhân loại, là bước phát triển mới của CN Mác-Lênin trong điều kiện
cụ thể của VN. Tư tưởng ấy có giá trị vô cùng to lớn, định hướng cho cách mạng VN trong hơn nữa
thế kỷ qua, góp phần thúc đẩy tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. Hiện nay tư tưởng HCM
đang tiếp tục soi đường cho CM nước ta trong sự nghiệp đổi mới, cương lĩnh của Đảng ta năm 1991
đã xác định:” Đảng lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
động”.
Vậy chúng ta hãy làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? Nguồn gốc, quá trình hình thành hệ thống
tư tưởng ấy và ý nghĩa của nó trong tình hình hiện nay.
1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?
Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin vào
điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp
thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng
con người; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về
sức mạnh nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dânl, xây dựng nhà
nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về
phát triển KT-VH, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức
cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy
tớ thật trung thành của nhân dân… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân
dân ta giành thắng lợi, là sản phẩm tinh thần to lớn của dân tộc ta.
Nói cách khác, khái niệm tư tưởng HCM bao gồm nguồn gốc, những nội dung chủ yếu và
thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
2. Điều kiện lịch sử, xã hội, gia đình :
Tư tưởng HCM là ...
Vấn đề 1 : Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Bài làm
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã được
dân tộc VN cả nhân loại ngày nay thừa nhận. Với thiên tài trí tuệ của mình, với lòng yêu nước
nồng nàn thương dân sâu sắc, Bác - từ một con người giản d bình thường đã trở thành nhà
tưởng đại, một nhà luận thiên tài của cách mạng VN. Người sự kết tinh những giá trị tinh hoa
nhất của văn hóa dân tộc của nhân loại, bước phát triển mới của CN Mác-Lênin trong điều kiện
cụ thể của VN. tưởng ấy giá trị cùng to lớn, định hướng cho cách mạng VN trong hơn nữa
thế kỷ qua, góp phần thúc đẩy tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. Hiện nay tưởng HCM
đang tiếp tục soi đường cho CM nước ta trong sự nghiệp đổi mới, cương lĩnh của Đảng ta năm 1991
đã xác định:” Đảng lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
động”.
Vậy chúng ta hãy làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? Nguồn gốc, quá trình hình thành hệ thống
tư tưởng ấy và ý nghĩa của nó trong tình hình hiện nay.
1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?
Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, là kết qu của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Nin vào
điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp
thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng
con người; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về
sức mạnh nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; vquyền làm chủ của nhân dânl, xây dựng nhà
nước của dân, do dân dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng trang nhân dân; về
phát triển KT-VH, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; về đạo đức
cách mạng cần kiệm liêm chính chí công tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy
tớ thật trung thành của nhân dân… tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân
dân ta giành thắng lợi, là sản phẩm tinh thần to lớn của dân tộc ta.
Nói cách khác, khái niệm tư tưởng HCM bao gồm nguồn gốc, những nội dung chủ yếu
thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
2. Điều kiện lịch sử, xã hội, gia đình :
tưởng HCM sản phẩm tất yếu của cách mạng VN, ra đời do u cầu khách quan, đáp
ứng những nhu cầu bức thiết do cách mạng VN đặt ra từ đầu TK XX cho đến nay
Từ năm 1858, đến cuối thế kỷ XIX, nước ta đang bị đế quốc Pháp xâm lược. Các phong trào
trang kháng chiến chống Pháp liên tục nổi lên, dâng cao lan rộng trong cả nước : từ Trương
Định, Nguyễn Trung Trực Nam bộ : Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Sinh Ôn, Phan Đình
Phùng .. ở Miền Trung : Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích … ở Miền Bắc. Tuy nhiên, do chưa
có một đường lối kháng chiến rõ ràng, dựa trên ý thức hệ phong kiến, nên đều thất bại.
Bước sang đầu thế kỷ XX, hội Việt Nam bắt đầu có sbiến chuyển phân hóa, tầng lớp
tiểu sản mầm móng của giai cấp bản, bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng của cuộc vận động cải
cách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu Trung Quốc tác động vào Việt Nam. Phong trào yêu
nước chống Pháp của nhân dân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ sản với sự xuất hiện
của các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam Quang Phục Hội do các
phu phong kiến tưởng duy tân truyền dẫn dắt, nhưng do bất cập trước lịch sử nên
không tránh khỏi thất bại.
Những năm đầu thế lỷ XX, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của
nhân dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (tháng 12-1907); cuộc biểu tình chống sưu
thuế Huế các tỉnh Miền Trung b đàn áp (tháng 4-1908); vụ Thành đầu độc bị thất bại b
tàn sát (tháng 6-1908); căn cứ nghĩa quân Yên Thế bị bao vây đánh phá (tháng 01-1909); phong
trào Đông Du bị tan rã, Phan Bội Châu các đồng chí của ông bị trục xuất khỏi nước Nhật (tháng 2-
1909); các lãnh tụ của phong trào Duy Tân Trung Kỳ, người bị lên máy chém (Trần Quý Cáp, Nguyễn
Hằng Chi ..), người bị đày ra Côn Đảo (Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, N Đức Kế, Đặng
Nguyên Cẩn..). Tình hình đó cho thấy , phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành được thằng
lợi phải đi theo con đường cách mạng mới
b. Quê hương, gia đình :
Nghệ Tỉnh quê hương của Bác Hồ là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại
xâm. Nơi đây đã nuôi dưỡng nhiều anh hùng nổi tiếng trong lịch sự Việt Nam n : Mai Thúc Loan,
Nguyễn Biểu, Đặng Dung, các lãnh tụ yêu nước cận đại như : Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu …
Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Tram Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 152