Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi kim-liem
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 11568 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu là toàn bộ những di sản to lớn, vô giá mà
Bác để lại cho dân tộc ta và cho cả nhân loại. Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: Tư
tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ
bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
1. Tư tưởng HCM là sự kế thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân
tộc, trước hết là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam:
Dân tộc VN với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho
mình một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với những truyền thống tốt
đẹp, cao quý. Những truyền thống tốt đẹp đó đã ghi đậm dấu ấn trong tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Đó là, chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh
dựng nước và giữ nước. Từ văn hóa dân gian đến văn hóa bác học, từ nhân vật
truyền thuyết đến các tên tuổi sáng ngời trong lịch sử: Hai Bà Trưng, Ngô Quyền,
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi … đều đã phản ánh chân lý đó một cách hùng hồn.
Chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử VN, là
chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị văn hóa VN và Hồ Chí Minh là người tiếp
thu, nhận thức rất sớm và sâu sắc những truyền thống tốt đẹp đó. Chính sức mạnh
truyền của lòng yêu nước đã trở hành động lực, sức mạnh thúc giục Người ra đi
tìm đường cứu nước, cứu dân; nó chi phối mọi suy nghĩ và hành động trong suốt
cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
- Đó là, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết cộng đồng gắn kết cá
nhân với gia đình, với làng, với nước; là lòng nhân ái, tương thân, tương ái, khoan
dung, trọng nghĩa tình, đạo lý. Quan điểm xây dựng đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ
thành kiến, cách biệt để tập họp lực lượng trong sự nghiệp cách mạng là tư
tưởng xuyên suốt trong cuộc đời làm cách mạng cũng như trong toàn bộ di sản
Người để lại cho Đảng, cho dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách
mạng của Đảng và dân tộc, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân phải thực hiện 4 chữ đồng: đồng tình, đồng sức, đồng lòng,
đồng minh.
- Đó là, truyền thống lạc quan, yêu đời. Trong muôn nguy, ngàn khó, người
lao động vẫn động viên nhau “chớ thấy song cả mà ngã tay chèo”. Tinh thần lạc
quan đó có cơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân minh, tin vào sự tất thắng
của chân lý, của chính nghĩa, dù trước mắt...
Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu là toàn bộ những di sản to lớn, vô giá
Bác để lại cho dân tộc ta cho cả nhân loại. Đại hội IX của Đảng chỉ rõ:
tưởng HCM một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề
bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của s vận dụng phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển các
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
1. tưởng HCM s kế thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân
tộc, trước hết là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam:
Dân tộc VN với lịch sử ngàn năm dựng nước giữ nước đã tạo lập cho
mình một nền văn hóa riêng, phong phú bền vững với những truyền thống tốt
đẹp, cao quý. Những truyền thống tốt đẹp đó đã ghi đậm dấu ấn trongtưởng Hồ
Chí Minh.
- Đó là, chủ nghĩa yêu nước ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh
dựng nước giữ nước. T văn hóa dân gian đến văn hóa bác học, từ nhân vật
truyền thuyết đến các tên tuổi sáng ngời trong lịch sử: Hai Trưng, Ngô Quyền,
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi đều đã phản ánh chân đó một cách hùng hồn.
Chủ nghĩa yêu ớc dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử VN,
chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị văn hóa VN Hồ Chí Minh người tiếp
thu, nhận thức rất sớm sâu sắc những truyền thống tốt đẹp đó. Chính sức mạnh
truyền của lòng yêu nước đã trở hành động lực, sức mạnh thúc giục Người ra đi
tìm đường cứu nước, cứu dân; chi phối mọi suy nghĩ hành động trong suốt
cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
- Đó là, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết cộng đồng gắn kết
nhân với gia đình, với làng, với nước; lòng nhân ái, tương thân, tương ái, khoan
dung, trọng nghĩa tình, đạo lý. Quan điểm xây dựng đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ
thành kiến, ch biệt đ tập họp lực lượng trong sự nghiệp cách mạng tư
ng xun sut trong cuộc đi làm ch mạng ng như trong toàn bộ di sn
Người đ li cho Đng, cho n tộc. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách
mạng ca Đảng dân tc, Hồ Chí Minh ln u cầu n bộ, đng viên các
tầng lớp nhân dân phải thực hiện 4 ch đồng: đồng tình, đồng sc, đồng lòng,
đồng minh.
- Đó là, truyền thống lạc quan, yêu đời. Trong muôn nguy, ngàn khó, người
lao động vẫn động viên nhau “chớ thấy song cả ngã tay chèo”. Tinh thần lạc
quan đó sở từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân minh, tin vào sự tất thắng
của chân lý, của chính nghĩa, dù trước mắt còn khó khăn, gian khổ, phải chịu đựng
vượt qua. Hồ Chí Minh là hiện thân của truyền thống lạc quan đó.
- Đó là, truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản
xuất chiến đấu của dân tộc. Với truyền thống hiếu học, cầu tiến Việt Nam luôn
mở rộng cửa đón nhận những tinh hoa văn hóa của nhân loại, cả của phương Đông
1
Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: kim-liem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 641