Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn sáng Việt

Được đăng lên bởi Nghi Đong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP VỀ LÝ THUYẾT
I/ Lý luận NN và PL
1. Hình thức Nhà nước (Tập trung vào hình thức chính thể có liên hệ với chính
thể của Việt Nam hiện nay)
2. Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý
3. Ý thức pháp luật ( Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức; vấn đề giáo dục
ý thức pháp luật, đạo đức cho thế hệ trẻ. Chú ý tình hình trẻ vị thành niên vi
phạm pháp luật: Nguyên nhân, giải pháp?)
II/ Luật Hiến pháp
1. Hội đồng nhân dân
2. Ủy ban nhân dân
3. Chính phủ
Lưu ý: Vấn đề thí điểm bỏ Hội đồng nhân Quận,huyện, phường; vấn đề chính
quyền đô thị
III/ Luật thương mại
1. Công ty TNHH
2. Công ty cổ phần
3. Hợp đồng mua bán hàng hóa
IV/ Luật Lao động
1. Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể
2. Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc
3. Kỷ luật lao động
PHẦN BÀI TẬP
( Một số bài tập và hướng giải quyết.
Lưu ý: đề thi sẽ không ra lại các bài tập này)
Câu 1: Công ty TNHH M, vốn điều lệ 1 tỷ đồng; trong đó A góp 350 triệu đồng; B
góp 200 triệu đồng; C, D, E mỗi người góp 150 triệu đồng. A được cử làm giám đốc
công ty trong nhiệm kỳ đầu là 3 năm. Trong thời gian giữ chức giám đốc, A thành
lập doanh nghiệp tư nhân và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Các thành viên còn lại của công ty yêu cầu A thôi giữ chức giám đốc công ty
TNHH nhưng A không đồng ý vì cho rằng mình là người góp vốn nhiều nhất trong
công ty nên đương nhiên phải là giám đốc. Hãy giải quyết vụ việc trên theo quy
định của pháp luật hiện hành?
Trả lời:
Việc A vừa làm giám đốc của công ty TNHH vừa thành lập doanh nghiệp tư
nhân không trái với quy định của Luật doanh nghiệp 2005.
Việc A cho rằng mình là người góp vốn nhiều nhất trong công ty nên đương
nhiên giữ chức giám đốc là không đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện
hành.
Cụ thể: Theo điểm đ khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2005

Vì vậy, nếu các thành viên còn lại của công ty không muốn cho A tiếp tục làm
giám đốc công ty thì có thể tổ chức thông qua ý kiến của Hội đồng thành viên để
miễn nhiệm chức giám đốc của A. Theo khoản 2 Điều 52 LDN, trong trường hợp
này phải tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên để thông qua quyết định của Hội
đồng thành viên tại cuộc họp. Việc triệu tập họp Hội đồng thành viên phải tuân thủ
Điều 50 LDN và Điều lệ công ty và phải mời A tham dự.
Nếu điều lệ công ty không quy định khác thì cuộc họp triệu tập lần thứ nhất chỉ
được tiến hành khi có A tham dự. Nếu triệu tập lần thứ nhất mà A không tham dự thì
có thể triệu tập lần thứ hai, và lần này nếu A tiếp tục không tham dự thì vẫn có thể
tiế...
ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP VỀ LÝ THUYẾT
I/ Lý luận NN và PL
1. Hình thức Nhà nước (Tập trung vào hình thức chính thể có liên hệ với chính
thể của Việt Nam hiện nay)
2. Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý
3. Ý thức pháp luật ( Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức; vấn đề giáo dục
ý thức pháp luật, đạo đức cho thế hệ trẻ. Chú ý tình hình trẻ vị thành niên vi
phạm pháp luật: Nguyên nhân, giải pháp?)
II/ Luật Hiến pháp
1. Hội đồng nhân dân
2. Ủy ban nhân dân
3. Chính phủ
Lưu ý: Vấn đề thí điểm bỏ Hội đồng nhân Quận,huyện, phường; vấn đề chính
quyền đô thị
III/ Luật thương mại
1. Công ty TNHH
2. Công ty cổ phần
3. Hợp đồng mua bán hàng hóa
IV/ Luật Lao động
1. Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể
2. Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc
3. Kỷ luật lao động
PHẦN BÀI TẬP
( Một số bài tập và hướng giải quyết.
Lưu ý: đề thi sẽ không ra lại các bài tập này)
Câu 1: Công ty TNHH M, vốn điều lệ 1 tỷ đồng; trong đó A góp 350 triệu đồng; B
góp 200 triệu đồng; C, D, E mỗi người góp 150 triệu đồng. A được cử làm giám đốc
công ty trong nhiệm kỳ đầu 3 năm. Trong thời gian giữ chức giám đốc, A thành
lập doanh nghiệp nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh.
Các thành viên còn lại của công ty yêu cầu A thôi giữ chức giám đốc công ty
TNHH nhưng A không đồng ý cho rằng mình người góp vốn nhiều nhất trong
công ty nên đương nhiên phải giám đốc. Hãy giải quyết vụ việc trên theo quy
định của pháp luật hiện hành?
Trả lời:
Việc A vừa làm giám đốc của công ty TNHH vừa thành lập doanh nghiệp
nhân không trái với quy định của Luật doanh nghiệp 2005.
Việc A cho rằng mình người góp vốn nhiều nhất trong công ty nên đương
nhiên giữ chức giám đốc không đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện
hành.
Cụ thể: Theo điểm đ khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2005
Nguồn sáng Việt - Trang 2
Nguồn sáng Việt - Người đăng: Nghi Đong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguồn sáng Việt 9 10 358