Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến

Được đăng lên bởi uyenmy10a5
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên lí mối liên hệ phổ biến (CÂU 11/Tr33 HỎI VÀ ĐÁP)
1. Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến
- Mối liên hệ: dùng để chỉ sự ràng buộc, phụ thuộc, qui định lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng,
hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi sự vật hiện tượng trong thế giới
- Mối liên hệ phổ biến: dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của sự vật, hiện tượng của
thế giới
2. Tính chất của các mối liên hệ
a. Tính khách quan của các mối liên hệ
- Không phụ thuộc vào ý thức của con người
- Xuất phát từ tính thống nhất của thế giới vật chất
b. Tính phổ biến của các mối liên hệ
c. Tính đa dạng phong phú của mối liên hệ
- Xuất phát từ tính đa dạng, muôn hình muôn vẻ của thế giới vật chất
- Có nhiều kiểu mối liên hệ, các kiểu mối liên hệ không trùng lắp nhau
+ MLH bên trong – MLH bên ngoài
+ MLH cơ bản – MLH không cơ bản
+MLH chủ yếu – MLH thứ yếu
+ MLH trực tiếp – MLH gián tiếp
+ MLH ngẫu nhiên – MLH tất nhiên
- MLH diễn ra rất phức tạp trong đời sống xã hội, vì ở đó có sự tham gia của ý thức con người
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Cần quán triệt quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ - thể trong nhận thức và thực tiễn
a. Quan điểm toàn diện yêu cầu
- Cần tính đến tất cả các mặt, các MLH, kể cả các mắt khâu trung giantrong những điều kiện không
gian, thời gian nhất định
- Trong vô vàn các MLH ấy, phải rút ra được đâu là MLH cơ bản, MLH chủ yếu vì các MLH ấy quyết
định sự vận động và phát triển của sự vật trong suốt quá trình
- Chống lại cách xem xét cào bằng, dàn trải, chống lại chủ nghĩa chiết trung về MLH
- Chống lại cách xem xét siêu hình, phiến diện, một chiều, chống lại thuật ngụy biện
b. Quan điểm lịch sử cụ thể yếu cầu
Khi xem xét phải đặt nó:
-

Trong từng điều kiện lịch sử cụ thể
Trong từng điều kiện không gian, thời gian nhất định
Trong từng mối liên hệ nhất định

...
Nguyên lí mối liên hệ phổ biến (CÂU 11/Tr33 HỎI VÀ ĐÁP)
 Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến
 !"#$#%&'()
#*$#%+,%*-.#+/&'()0-1
2-32-.#%+.#&'().#
-1
4 Tính chất của các mối liên hệ
# 567% #.#%+
89&0:;.#0(<
=>%?3>.#-1&'>
 562-.#%+
 56#@0A.#+
=>%?3#@+9B+9&C.#-1&'>
DEF7+%7+79G#
HIJ0KIJ0
HIJLMKIJ79LM
HIJ.*-KIJ;*-
HIJN-KIJ%N-
HIJ"KIJ>
IJO#>;@0<PQ&BREE#+#.#:;0(<
S Ý nghĩa phương pháp luận
DT % #+0 #+!U0';&NO
# V#+0*T
DT3->M%+,%IJ7M%+G7W#0$F779
#<#>!
50&9&%IJ>*MA#()WIJLMIJ.*-&B%IJ>* *-
!&'&%.#&'0 %B
D@%PX+PY0ZM@.[#-&FIJ
D@%PX+PYB-+F@'*
 V#+!U*-T
8PX+PYM,E
50?F7!U
50?F779#<#>!
50?+>!
Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến - Người đăng: uyenmy10a5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến 9 10 458