Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin? Các con đường hình thành pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin. Pháp luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua những con đường nào?

Được đăng lên bởi hoang-my-duyen-xmhg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2607 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vấn đề: Nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa
Mác-Lê nin? Các con đường hình thành pháp luật theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác-Lê nin. Pháp luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua
những con đường nào?
Bài làm.
Theo học thuyết Mác-Lê nin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử
cơ bản của đời sống chính trị- xã hội, cùng xuất hiện, cùng tồn tại, cùng phát triển
và cùng tiêu vong. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng chính
là nguyên nhân làm hình thành pháp luật:


Một là: sự phát triển của nền kinh tế trong xã hội nguyên thủy từ chỗ vô
cùng thấp kém, lạc hậu và chế độ sở hữu chung đến chỗ dần dần có của
cải dư thừa và xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân (tư hữu) về tư liệu sản
xuất và của cải làm ra.



Hai là: sự phân hóa xã hội thành những tầng lớp, giai cấp có lợi ích đối
kháng nhau và mâu thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp phát triển đến mức
không thể điều hòa được.

Pháp luật được hình thành bằng hai con đường:



Nhà nước thừa nhận những quy tắc vốn tồn tại trong xã hội và cải tạo
những quy tắc đó cho phù hợp với lợi ích của nhà nước.
Thông qua con đường hoạt động xã hội, nhà nước sáng tạo pháp luật để
điều chỉnh các quan hệ xã hội mới nảy sinh trong thực tế mà trước đó
không có.

Cũng như mọi Nhà nước khác, bản chất, đặc điểm pháp luật của Nhà nước ta
phù hợp với bản chất, đặc điểm của kiểu Nhà nước. pháp luật Việt Nam hình thành
từng bước sau cách mạng Tháng Tám và ngày càng hoàn thiện phát triển hơn cùng
với sự trưởng thành của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy pháp
luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua 2 con đường: Cải cách hoặc
thừa nhận các quy phạm tập quán và sáng tạo pháp luật của nhà nước.
Cải cách hoặc thừa nhận các quy phạm tập quán:



Tất cả các loại tập quán như tập quán thông thường, tập quán chung, tập
quán pháp luật và tập quán địa phương đều có thể trở thành nguồn của
pháp luật.



Phong tục tập quán vừa có thể là nguồn nội dung, vừa có thể là nguồn
hình thức của pháp luật. Những phong tục tập quán tiến bộ, tốt đẹp, phù
hợp với ý chí của Nhà nước, được Nhà nước thừa nhận sẽ trở thành
nguồn nội dung của pháp luật. Ví dụ, việc Nhà nước thừa nhận phong tục
ăn Tết Nguyên đán, phong tục Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm
lịch đã dẫn đến quy định cho phép người lao động, cán bộ, công chức,
học sinh, sinh viên… được nghỉ làm việc, học tập trong những ngày này.



Ngoài ra, trong một số lĩnh vực, các quy tắc và quan niệm đạo đức chính
thống, các truy...
Vấn đề: Nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa
Mác-Lê nin? Các con đường hình thành pháp luật theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác- nin. Pháp luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua
những con đường nào?
Bài làm.
Theo học thuyết Mác-Lê nin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử
cơ bản của đời sống chính trị- xã hội, cùng xuất hiện, cùng tồn tại, cùng phát triển
và cùng tiêu vong. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng chính
là nguyên nhân làm hình thành pháp luật:
Một là: sự phát triển của nền kinh tế trong xã hội nguyên thủy từ chỗ vô
cùng thấp kém, lạc hậu và chế độ sở hữu chung đến chỗ dần dần có của
cải dư thừa và xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân (tư hữu) về tư liệu sản
xuất và của cải làm ra.
Hai là: sự phân hóa xã hội thành những tầng lớp, giai cấp có lợi ích đối
kháng nhau và mâu thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp phát triển đến mức
không thể điều hòa được.
Pháp luật được hình thành bằng hai con đường:
Nhà nước thừa nhận những quy tắc vốn tồn tại trong xã hội và cải tạo
những quy tắc đó cho phù hợp với lợi ích của nhà nước.
Thông qua con đường hoạt động xã hội, nhà nước sáng tạo pháp luật để
điều chỉnh các quan hệ xã hội mới nảy sinh trong thực tế mà trước đó
không có.
Cũng như mọi Nhà nước khác, bản chất, đặc điểm pháp luật của Nhà nước ta
phù hợp với bản chất, đặc điểm của kiểu Nhà nước. pháp luật Việt Nam hình thành
từng bước sau cách mạng Tháng Tám và ngày càng hoàn thiện phát triển hơn cùng
với sự trưởng thành của nhà nước Việt Nam hội chủ nghĩa. Chính vậy pháp
luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua 2 con đường: Cải cách hoặc
thừa nhận các quy phạm tập quán và sáng tạo pháp luật của nhà nước.
Cải cách hoặc thừa nhận các quy phạm tập quán:
Nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin? Các con đường hình thành pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin. Pháp luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua những con đường nào? - Trang 2
Nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin? Các con đường hình thành pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin. Pháp luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua những con đường nào? - Người đăng: hoang-my-duyen-xmhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin? Các con đường hình thành pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MácLê nin. Pháp luật Việt Nam hiện nay được hình thành thông qua những con đường nào? 9 10 687