Ktl-icon-tai-lieu

nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hcnn

Được đăng lên bởi Trinh Phạm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2784 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHÁI NIỆM NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ Dân chủ là hiện tượng
xuất hiện từ rất sớm trong quá trình phát triển của xã hội loài người.
Theo từ điển Tiếng Việt, thì “dân chủ” được hiểu là quyền tham gia, bàn bạc vào
công việc chung, tôn trọng quyền lợi của từng thành viên
trong xã hội; cũng có thể “dân chủ” được hiểu là chế độ dân chủ hoặc quyền dân
chủ, hoặc như là một chế độ chính trị theo đó quyền làm
chủ thuộc về nhân dân. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, Đảng
cộng sản Việt Nam đã chọn con đường xã hội chủ nghĩa để
phấn đấu, xây dựng đất nước. Như vậy dân chủ là cơ sở và nguyên tắc của lãnh đạo
và quản lý xã hội, điều này cũng có nghĩa là cần phải
lãnh đạo và quản lý xã hội, quản lý nhà nước nói chung là quản lý hành chính nhà
nước nói riêng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hiện
nay có nhiều quan điểm khác nhau nhưng có ba loại ý kiến khác nhau điển hình về
nguyên tắc này. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng nội dung
của nguyên tắc này là sự kết hợp hai mặt tập trung và dân chủ trong quản lý hành
chính Nhà nước. “Tập trung dân chủ là hai mặt của một
thể thống nhất, không bao giờ được phép cường điệu hoặc coi nhẹ bất cứ mặt nào.
Vì như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả như: chuyên
quyền, độc đoán, mất dân chủ, hạn chế tự do, sáng tạo, coi thường pháp luật
v.v…”. “Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống
nhất kết hợp hài hòa với nhau. “Nghệ thuật của sự vận dụng nguyên tắc tập trung
dân chủ là tìm tỷ lệ kết hợp tối ưu của hai mặt tập trung và
dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước của từng lĩnh vực, ngành cụ thể, trong
từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, thậm chí là từng vấn đề
cụ thể”. “Trong từng địa phương, từng thời điểm khác nhau cần định ra liều lượng
kết hợp giữa những chế độ tập trung và chế độ dân chủ
thích hợp tạo nên sự thống nhất hai mặt của nguyên tắc”. Nói như vậy cũng không
có nghĩa là chúng ta dàn đều cả hai nội dung tập trung và

dân chủ”. Loại ý kiến thứ hai cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ là “sự” tập
trung “một cách” dân chủ. Nguyên tắc này thể hiện sự tập
trung trên cơ sở dân chủ chân chính, kết hợp sáng tạo với sự thực hiện, chấp hành
nghiêm chỉnh và tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật
cao. V.I. Lênin đã nhấn mạnh rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ ở nghĩa chung
nhất là: tập trung được hiểu ở nghĩa dân chủ thực sự. Ngoài
ra, còn có loại ý kiến thứ ba cho rằng tập trung dân chủ là việc thủ trưởng có toàn
quyền quyết định các vấn đề của cơ quan trên cơ sở
đóng góp ý kiến của nhân viên. Hay nói một cách khác, việ...
KHÁI NIỆM NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ Dân chủ là hiện tượng
xuất hiện từ rất sớm trong quá trình phát triển của xã hội loài người.
Theo từ điển Tiếng Việt, thì “dân chủ” được hiểu là quyền tham gia, bàn bạc vào
công việc chung, tôn trọng quyền lợi của từng thành viên
trong xã hội; cũng có thể “dân chủ” được hiểu là chế độ dân chủ hoặc quyền dân
chủ, hoặc như là một chế độ chính trị theo đó quyền làm
chủ thuộc về nhân dân. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, Đảng
cộng sản Việt Nam đã chọn con đường xã hội chủ nghĩa để
phấn đấu, xây dựng đất nước. Như vậy dân chủ là cơ sở và nguyên tắc của lãnh đạo
và quản lý xã hội, điều này cũng có nghĩa là cần phải
lãnh đạo và quản lý xã hội, quản lý nhà nước nói chung là quản lý hành chính nhà
nước nói riêng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hiện
nay có nhiều quan điểm khác nhau nhưng có ba loại ý kiến khác nhau điển hình về
nguyên tắc này. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng nội dung
của nguyên tắc này là sự kết hợp hai mặt tập trung và dân chủ trong quản lý hành
chính Nhà nước. “Tập trung dân chủ là hai mặt của một
thể thống nhất, không bao giờ được phép cường điệu hoặc coi nhẹ bất cứ mặt nào.
Vì như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả như: chuyên
quyền, độc đoán, mất dân chủ, hạn chế tự do, sáng tạo, coi thường pháp luật
v.v…”. “Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống
nhất kết hợp hài hòa với nhau. “Nghệ thuật của sự vận dụng nguyên tắc tập trung
dân chủ là tìm tỷ lệ kết hợp tối ưu của hai mặt tập trung và
dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước của từng lĩnh vực, ngành cụ thể, trong
từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, thậm chí là từng vấn đề
cụ thể”. “Trong từng địa phương, từng thời điểm khác nhau cần định ra liều lượng
kết hợp giữa những chế độ tập trung và chế độ dân chủ
thích hợp tạo nên sự thống nhất hai mặt của nguyên tắc”. Nói như vậy cũng không
có nghĩa là chúng ta dàn đều cả hai nội dung tập trung và
nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hcnn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hcnn - Người đăng: Trinh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hcnn 9 10 236