Ktl-icon-tai-lieu

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi Cường Trần
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
VÀ XÂY DỰNG NNPQ Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY
-----------------Người biên soạn:
NCS Đinh Ngọc Thắng

I.

MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ
NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA

II.

KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

III. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ NỘI DUNG
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP
QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA DÂN,
DO DÂN, VÌ DÂN.

• Chuyện người, chuyện mình
Gần 8 triệu ngoại kiều trên tổng số hơn 80
triệu dân Đức muốn nhập quốc tịch phải
vượt qua kỳ thi trắc nghiệm kiến thức xã
hội nước Đức, trong đó có một câu hỏi,
nhà nước pháp trị là gì? với 4 câu trả lời
sẵn sơ đẳng:
1- Nhà nước có quyền,
2- Đảng có quyền,
3- Công dân quyết định luật pháp và
4- Nhà nước phải tuân thủ pháp luật.
(Nguồn tạp chí tia sáng/chungta.com)

CÁC THUẬT NGỮ
Nhà nước Pháp quyền
Nhà nước Pháp trị 
NNPQ Tư bản
NNPQ xã hội chủ nghĩa
Tư tưởng NNPQ
Quan niệm NNPQ
Khái niệm NNPQ

Nguồn gốc các thuật ngữ ở phương
Tây
• Rechtsstaat của Đức
• Etat de droit của Pháp.
• Rule of law của Anh.

1. MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ
NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA.
1.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền và
những đặc trưng cơ bản của nhà nước
pháp quyền.
1.1.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền.

Các câu hỏi cần được trả lời
1.Nhà nước pháp quyền là học thuyết, tư tưởng
hay khái niệm?
2.nội hàm của nó gồm những yếu tố nào?
3.nhà nước pháp quyền có phải là kiểu nhà nước
hiện đại, là mô hình khả dụng cho các nước
đương đại hay chỉ là hình thức, phương pháp,
nguyên tắc hay biện pháp tổ chức quyền lực nhà
nước?
4. nhà nước pháp quyền XHCN có những đặc
trưng gì khác với nhà nước pháp quyền nói
chung?
5. để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở
nước ta trong giai đoạn hiện nay cần phải có
những điều kiện gì?...

Tư tưởng (học thuyết) và Khái niệm NNPQ
C:\Documents and Settings\Khoa Luat
\My Documents\chuyen de K48luat\phụ
lục 1.doc
TƯ TƯỞNG (HỌC THUYẾT)

- Xôlông (638-559 TCN)
Với chủ trương cải cách nhà nước "Chỉ
có pháp luật mới thiết lập được trật tự
và tạo nên sự thống nhất"; nhà nước
và pháp luật là hai công cụ để thực
hiện dân chủ, tự do và công bằng, vì
vậy, "hãy kết hợp sức mạnh (quyền
lực nhà nước) với pháp luật".

• Hêraclít (520-460 TCN) đã có sự bổ sung
quan trọng, coi pháp quyền là phương
tiện quan trọng để chống lại cực quyền, vì
vậy ông kêu gọi: “Nhân dân phải đấu
tranh để bảo vệ pháp luật như bảo vệ
chốn nương thân của mình”.
• Xôcrát (469-399 TCN) quan niệm về
công lí trong sự tuân thủ pháp ...
NHÀ N C PHÁP QUY N ƯỚ
VÀ XÂY D NG NNPQ VI T
NAM HI N NAY
------------------
Ng i bn so n: ườ
NCS Đinh Ng c Th ng
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: Cường Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 318