Ktl-icon-tai-lieu

nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi

Được đăng lên bởi thanhphucnguyen800
Số trang: 325 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhên loaåi àang traãi qua nhûäng nùm cuöëi cuâng cuãa
thïë kyã vúái nhûäng thuêån lúåi vaâ triïín voång töët àeåp,
nhûng cuäng coá khöng ñt thaách thûác vaâ trúã ngaåi.
Trong nhûäng thêåp kyã cuöëi cuâng cuãa thïë kyã, nhêët
laâ tûâ sau chiïën tranh laånh kïët thuác, thïë giúái maâ chuáng
ta àang söëng àaä coá nhûäng àöíi thay nhanh choáng vaâ
àûáng trûúác haâng loaåt vêën àïì nan giaãi mang tñnh toaân
cêìu cêìn phaãi giaãi quyïët nhû: tònh traång àoái ngheâo; ö
nhiïîm möi trûúâng; caån kiïåt nguöìn taâi nguyïn thiïn
nhiïn; caác cuöåc xung àöåt khu vûåc...
Nhûäng diïîn biïën vaâ chuyïín àöíi mau leå cuãa thïë
giúái àang àoâi hoãi bûác xuác caác nhaâ nûúác phaãi tû duy
laåi vai troâ cuãa mònh, àûa ra àûúåc caác chuã trûúng vaâ
giaãi phaáp àuáng, hoaåt àöång coá hiïåu quaã, baão àaãm öín
àõnh chñnh trõ vaâ phaát triïín kinh tïë xaä höåi bïìn vûäng.
Trong sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoaá, hiïån àaåi hoaá
àêët nûúác hiïån nay, Àaãng ta hïët sûác chuá troång nhiïåm
vuå xêy dûång, tùng cûúâng vaâ kiïån toaân nhaâ nûúác,
khùèng àõnh roä chuã trûúng: “tiïëp tuåc caãi caách böå maáy
nhaâ nûúác, xêy dûång vaâ hoaân thiïån nhaâ nûúác Cöång
hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam”, nhùçm xêy dûång
Nhaâ nûúác ta thêåt sûå trong saåch, vûäng maånh, hoaåt
àöång coá hiïåu quaã, xûáng àaáng laâ nhaâ nûúác phaáp quyïìn
xaä höåi chuã nghôa cuãa nhên dên, do nhên dên vaâ vò
nhên dên.
Àïí cung cêëp thïm cho baån àoåc tû liïåu nghiïn
cûáu vaâ tham khaão vïì tònh hònh thïë giúái ngaây nay,
àùåc biïåt laâ vai troâ vaâ chûác nùng hoaåt àöång cuãa möåt söë
nhaâ nûúác trïn thïë giúái, Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc
gia xuêët baãn cuöën saách: Nhaâ nûúác trong möåt thïë giúái
àang chuyïín àöíi, do Ngên haâng thïë giúái êën haânh nùm
1997.
Thöng qua nhûäng phên tñch vaâ àaánh giaá sêu
sùæc, vúái nguöìn tû liïåu phong phuá, cuöën saách àaä nïu
möåt söë àùåc àiïím cuãa tònh hònh thïë giúái ngaây nay,
hoaåt àöång thûåc tiïîn cuãa caác nhaâ nûúác, àùåc biïåt laâ
trong möåt vaâi thêåp kyã gêìn àêy. Cuöën saách àaä àûa ra
nhûäng vñ duå àiïín hònh vïì möåt söë nhaâ nûúác hoaåt àöång
coá hiïåu quaã cuäng nhû möåt söë nhaâ nûúác hoaåt àöång
keám hiïåu quaã. Troång têm cuãa cuöën saách têåp trung
vaâo vêën àïì: Nhaâ nûúác cêìn phaãi laâm gò vaâ laâm thïë naâo
àïí àaåt hiïåu quaã trong tònh hònh möåt thïë giúái àang coá
nhûäng chuyïín àöíi sêu sùæc. Chuáng töi hy voång cuöën
saách seä laâ taâi liïåu tham khaão böí ñch àöëi vúái baån àoåc,
nhêët laâ caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách, caác nhaâ quaãn
lyá vaâ caác nhaâ nghiïn cûáu mùåc duâ coá thïí coá nhûäng
àaánh giaá vïì hoaåt àöång cuãa möåt söë nhaâ nûúác trïn thïë
giúái, cuäng nhû nhûäng giaãi phaáp àûúåc nïu trong cuöën
saách khaác vúái àaánh giaá vaâ giaãi phaáp cuãa chuáng ta.
Do phaãi hoaân thaânh trong möåt thúâi haån gêëp,
chùæc rùçng cuöën saách seä khöng thïí traánh khoãi nhûäng
khiïëm khuyïët. Rêët mong baån àoåc goáp yá kiïën.
Thaáng 3 -1998
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA
LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN
nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi - Người đăng: thanhphucnguyen800
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
325 Vietnamese
nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi 9 10 251