Ktl-icon-tai-lieu

Nhà xã hội học Herbert Spencer

Được đăng lên bởi JS Hồngg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Herbert Spencer (1820 – 1903)
1- Tiểu sử :
-

Ông được sinh ra ở Derby, Anh ngày 2 tháng 4 năm 1820

-

Ông được biết đến như một nhà triết học, nhà xhh nổi tiếng.

- Ông được coi là gắn liền với XHH Anh
- Ông chưa hề qua đào tạo một trường lớp chính quy nào, nhưng lại
có kiến thức uyên bác cả về khoa học tự nhiên và khoa học xh.
Toàn bộ tri thức hiểu biết của ông có được là do ông tự học với sự
giúp đỡ của người thân trong gia đình, nhất là người cha của ông .
Quan điểm tư tưởng XHH của ông chịu ảnh hưởng rất sâu sắc bối
cảnh kinh tế xh Anh cuối thế kỷ 18-đầu thế kỷ 19. Thực tế thời
điểm đó ở anh CNTB phát triển tới đỉnh cao. Xã hội Anh rất phồn
thịnh. Ngoài ra về lý luận ông chịu ảnh hưởng lớn chủ nghĩa thực
chứng của A.Comte và học thuyết tiến hoá giống loài của
C.Đacuyn.
2. Tác phẩm :
- Social Statics (Tĩnh học xã hội) (1850);
- The Study of Sociology (Nghiên cứu xã hội học) (1873);
- Principles of Sociology (Các nguyên lý của xã hội học) (18761896);
- Descriptive Sociology (Xã hội học miêu tả) (1873-1881).

3. Đóng góp :
a) Quan niệm về XH:
- Ông cho rằng XH là cơ thể sống có cấu trúc sinh vật vận động biến
đổi và phát triển theo quy luật. Ông gọi XH là 1 cơ thể siêu hữu cơ
(super-organic bodies).

- Ông khẳng định: XHH giống như một khoa học sinh vật học, chuyên
nghiên cứu về cơ thể xh hữu cơ đặc biệt này. Từ đó ông cho rằng
XHH có thể vận dụng các nguyên lý, các quan điểm và pp nghiên cứu
sinh vật học vào việc nghiên cứu các cơ thể xh siêu hữu cơ ấy.
- Ông là người thứ hai cho xhh là khoa học giống với khoa học tự
nhiên. ( người đầu tiên là Conte nhé)
b) Cách giải thích : Sự vận động phát triển xh theo nguyên lý tiến hoá
xh .
- Ông cho rằng cơ thể xh phát triển theo nguyên lý tiến hoá nên ông
đã vận dụng thuyêt tiến hoá cuả C.Đacuyn để giải thích. Theo ông, xh
loài người phát triển theo quy luật tiến hoá từ xh đơn giản, quy mô
nhỏ tiến dần từ chuyên môn hoá thấp liên kết lỏng lẻo đến cái xh có
quy mô lớn, cấu trúc phức tạp, chuyên môn hoá cao và liên kết bền
vững .
- Ông còn khẳng định trong qúa trình tiến hoá . XH loài người cũng
phải tuân thủ theo một số quy luật như đấu tranh sinh tồn, chọn lọc tự
nhiên và thích nghi, cá nhân, t/c nào thích nghi được với môi trường
chung quanh nó thì nó tồn tại, còn ngược lại sẽ bị tiêu vong đào thải .
c) Cách phân loại xh: căn cứ vào đặc điểm của xh trong quá trình tiến
hoá. Ông chia xh thành 2 loại: Xh quân sự và xh công nghiệp.
- XH quân sự là xh có cơ chế tính chất và quản lý độc đoán chuyên
quyền, tập trung...
Herbert Spencer (1820 – 1903)
1- Tiểu sử :
- Ông được sinh ra ở Derby, Anh ngày 2 tháng 4 năm 1820
- Ông được biết đến như một nhà triết học, nhà xhh nổi tiếng.
- Ông được coi là gắn liền với XHH Anh
- Ông chưa hề qua đào tạo một trường lớp chính quy nào, nhưng lại
có kiến thức uyên bác cả về khoa học tự nhiên và khoa học xh.
Toàn bộ tri thức hiểu biết của ông có được là do ông tự học với sự
giúp đỡ của người thân trong gia đình, nhất là người cha của ông .
Quan điểm tư tưởng XHH của ông chịu ảnh hưởng rất sâu sắc bối
cảnh kinh tế xh Anh cuối thế kỷ 18-đầu thế kỷ 19. Thực tế thời
điểm đó ở anh CNTB phát triển tới đỉnh cao. Xã hội Anh rất phồn
thịnh. Ngoài ra về lý luận ông chịu ảnh hưởng lớn chủ nghĩa thực
chứng của A.Comte và học thuyết tiến hoá giống loài của
C.Đacuyn.
2. Tác phẩm :
- Social Statics (Tĩnh học xã hội) (1850);
- The Study of Sociology (Nghiên cứu xã hội học) (1873);
- Principles of Sociology (Các nguyên lý của xã hội học) (1876-
1896);
- Descriptive Sociology (Xã hội học miêu tả) (1873-1881).
3. Đóng góp :
a) Quan niệm về XH:
- Ông cho rằng XH là cơ thể sống có cấu trúc sinh vật vận động biến
đổi và phát triển theo quy luật. Ông gọi XH là 1 cơ thể siêu hữu cơ
(super-organic bodies).
Nhà xã hội học Herbert Spencer - Trang 2
Nhà xã hội học Herbert Spencer - Người đăng: JS Hồngg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhà xã hội học Herbert Spencer 9 10 874