Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức và con đường biện chứng của nhận thức chân lý

Được đăng lên bởi hoang-my-duyen-xmhg
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NHÓM SỐ 1:
NHẬN THỨC
VÀ CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG NHẬN
THỨC
CHÂN LÝ

Người thực hiện : Nhóm 6
Lớp : Những NLCB của Chủ nghĩa Marx-Lenin

NHẬN THỨC
1. Khái niệm :
TG khách quan
trời mưa

Phản ánh
Sáng tạo

Nhận thức

Trời mưa

tích cực,

tự giác

Nguyên tắc cơ bản của nhận thức:
TG vật chất tồn tại

Khả năng nhận thức được

độc lập với ý thức

TG khách quan

Thực tiễn làcơ sởchủ yếu và
trực tiếp, làđộng lựcvàmục
đíchcủa nhận thức, làtiêu
chuẩn kiểm tra chân lý

Nhận thức là 1quá trình
biện chứng,tích cực, tự
giác, sáng tạo.

2. Các trình độ nhận thức :

Nhận thức là một quá trình
Nhận thức kinh nghiệm
Nhận thức thông thường

Nhận thức cảm tính

Nhận thức lý luận
Nhận thức Khoa học

Nhận thức lý tính

Vai trò của thực tiễn trong nhận thức :

Cơ sở
Là điểmxuất pháttrực tiếp của nhận thức

Động lực
Nhu cầu tất yếu khách quan là phảigiải thíchTG vàcải tạothế giới

Mục đích
Sáng tạotri thức khách quan,hình thành lý thuyết KH, hình thành chuẩn mực đạo đức,,...

CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG CỦA NHẬN THỨC CHÂN LÝ
1. Nhận thức chân lý :
Chân lý là gì?
chân lý được dùng để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với hiện thực khách quan mà sự
phù hợp đó đã được kiểm tra và chứng minh bởi thực tiễn.

Nhận thức chân lý?
Như vậy, nhận thức chân lý là khả năng hiểu, vận dụng chân lý của con người vào thực tiễn nhằm
các mục đích khác nhau như giải thích, cải tạo thế giới,...

2. Con đường biện chứng của nhận thức chân lý :
Hiện thực
khách quan
Nhận thức
cảm tính :
Cảm giác
Tri giác
Biểu tượng

Tư duy
trừu tượng
Nhận thức
lý tính:
Khái niệm
Phán đoán
Suy lý

Hiện thực
khách quan
Hành động :
Giải thích hiện thực
Cải tạo hiện thực

Cảm giác
- Cảm giác của con người về sự vật, hiện tượng khách quan là hình ảnh sơ khai
nhất, đơn giản nhất của các quá trình nhận thức

-Không có cảm giác → không có bất cứ nhận thức nào về sự vật, hiện tượng khách
quan.

-a) Những cảm giác bên ngoài:
-Là những cảm giác về các sự vật hay hiện tượng ở trong môi trường bên ngoài con
người, xung quanh con người

-Gồm 5 loại:thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác,vị giác
b) Những cảm giác bên trong
- Cảm giác bên trong là những cảm giác có nguồn kích thích ở ngay bên trong cơ thể
- Gồm 3 loại: cảm giác cơ thể, cảm giác vận động và cảm giác thăng bằng.

Tri giác
-Làsự phản ánh tương đối toàn vẹn của con người về những biểu hiện của sự vật, hiện tượng

khách quan, cụ thể, cảm tính, được hình thành trên cơ sở liên kết, tổng hợp những cảm giác về
sự vật hiện tượng.

-...
BÀI TẬP NHÓM SỐ 1:
NHẬN THỨC
VÀ CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG NHẬN
THỨC
CHÂN LÝ
Người thực hiện : Nhóm 6
Lớp : Những NLCB của Chủ nghĩa Marx-Lenin
Nhận thức và con đường biện chứng của nhận thức chân lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức và con đường biện chứng của nhận thức chân lý - Người đăng: hoang-my-duyen-xmhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nhận thức và con đường biện chứng của nhận thức chân lý 9 10 988