Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 31, Số 1 (2015) 1-16

Nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ:
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Nguyễn Lân Trung*
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 05 tháng 02 năm 2015
Chỉnh sửa ngày 02 tháng 03 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 04 tháng 03 năm 2015

Tóm tắt: Trước đây, quá trình dạy-học ngoại ngữ thường đặt trọng tâm vào người thầy và phương
pháp giảng dạy. Trái lại, từ những năm cuối thế kỉ 20 đến nay, khi quan điểm lấy người học và
việc học làm trung tâm chiếm vai trò chủ đạo và rõ ràng đã đạt hiệu quả cao hơn, trọng tâm phải
chuyển sang người học và phương pháp học nhằm tạo lập và phát triển tính tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của người học, đáp ứng nhu cầu của chính họ và giúp họ trở thành người học tập suốt đời.
Bài viết này khái lược những nhận thức chung về việc dạy-học ngoại ngữ, giải đáp một số vấn đề
cơ bản như những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến người học, người học cần có những điều kiện
gì và phẩm chất nào. Phần tiếp theo của bài viết tổng kết những nhận thức về người học và phương
pháp học ngoại ngữ trong các phương pháp và đường hướng dạy-học ngoại ngữ từ trước tới nay, ví
dụ như phương pháp truyền thống, nghe-nhìn, đường hướng giao tiếp và quan điểm hành động,
cùng với những nguyên tắc cơ bản theo các cách tiếp cận khác nhau này. Qua đó, bài viết nhấn
mạnh những yêu cầu cần thiết phải đổi mới phương thức tiếp cận nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong
đào tạo ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong thế kỉ 21.
Từ khóa: Dạy-học ngoại ngữ, phương pháp, phương pháp truyền thống, phương pháp nghe-nhìn,
đường hướng giao tiếp, quan điểm hành động.

Có nhiều sơ đồ sư phạm khác nhau, nhưng
có lẽ sơ đồ phổ biến nhất, đơn giản nhất là hình
tam giác mà 3 đỉnh là các yếu tố: người học người dạy - phương pháp.

1. Những vấn đề chung∗
Nói đến các yếu tố cấu thành lên một qui
trình sư phạm, yếu tố đầu tiên phải kể đến là
người học, bởi đơn giản, nếu không có người
học thì cũng không có người dạy, mà không có
người học và người dạy thì cũng không thể có
lớp học, trường học, không có chương trình,
giáo trình, phương pháp, phương tiện dạy
học…

Phương pháp

Người dạy

Sơ đồ này phản ánh mối quan hệ truyền
thống giữa một bên là người “trao” kiến thức và
một bên là người “nhận” kiến thức thông qua

_______
∗

Người học

ĐT.: 84-903407183
Email: lantrung55@gmail.com

1

2

N.L. Trung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 31, Số 1 (2...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 31, S1 (2015) 1-16
1
Nhn thc v người hc và phương pháp hc ngoi ng:
Mt s vn đề lý lun và thc tin
Nguyn Lân Trung*
Trường Đại hc Ngoi ng, ĐHQGHN, Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 05 tháng 02 năm 2015
Chnh sa ngày 02 tháng 03 năm 2015; Chp nhn đăng ngày 04 tháng 03 năm 2015
Tóm tt: Trước đây, quá trình dy-hc ngoi ng thường đặt trng tâm vào người thy phương
pháp ging dy. Trái li, t nhng năm cui thế k 20 đến nay, khi quan đim ly người hc
vic hc m trung tâm chiếm vai tch đo và rõ ng đã đt hiu qu cao hơn, trng tâm phi
chuyn sang người hc và phương pháp hc nhm to lp và phát trin tính t ch, t chu trách
nhim ca người hc, đáp ng nhu cu ca chính h giúp h tr thành người hc tp sut đi.
Bài viết này khái lược nhng nhn thc chung v vic dy-hc ngoi ng, gii đáp mt s vn đ
cơ bn như nhng yếu t nào th nh hưởng đến người hc, người hc cn nhng điu kin
gì và phm cht nào. Phn tiếp theo ca bài viết tng kết nhng nhn thc v người hc và phương
pháp hc ngoi ng trong các phương pháp và đường hướng dy-hc ngoi ng t trước ti nay, ví
d như phương pháp truyn thng, nghe-nhìn, đường hướng giao tiếp quan đim hành đng,
cùng vi nhng nguyên tc cơ bn theo các cách tiếp cn khác nhau này. Qua đó, bài viết nhn
mnh nhng yêu cu cn thiết phi đổi mi phương thc tiếp cn nhm đt hiu qu cao hơn trong
đào to ngoi ng, đáp ng nhu cu thc tin trong thế k 21.
T khóa: Dy-hc ngoi ng, phương pháp, phương pháp truyn thng, phương pháp nghe-nhìn,
đường hướng giao tiếp, quan đim hành động.
1. Nhng vn đề chung
Nói đến các yếu t cu tnh lên mt qui
trình sư phm, yếu t đầu tn phi k đến
ngưi hc, bi đơn gin, nếu không ngưi
hc tcũng không người dy, không có
ngưi hc người dy thì cũng không th
lp hc, trường hc, không chương trình,
giáo trình, phương pháp, phương tin dy
hc
_______
ĐT.: 84-903407183
Email: lantrung55@gmail.com
nhiu sơ đồ sư phm khác nhau, nhưng
l sơ đồ ph biến nht, đơn gin nht hình
tam giác 3 đỉnh các yếu t: người hc -
người dy - phương pháp.
Phương pháp
Người dy Người hc
Sơ đồ này phn ánh mi quan h truyn
thng gia mt bên là người “trao” kiến thc và
mt n là người nhn” kiến thc thông qua
Nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 9 10 319