Ktl-icon-tai-lieu

nhâp môn văn hóa quốc tế

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Văn hóa quốc tế
GVHD: Th.s Phan Kim Tuấn

1

Nội dung

LOGO

Câu 1: Khi các tổ chức từ các quốc gia khác nhau sáp nhập với nhau thì
xảy ra những vấn đề khác biệt văn hóa nào?
Câu 2: Những đặc điểm tương ứng với từng nền văn hóa của mỗi
quốc gia trong trường hợp trên được miêu tả như thế nào?
Câu 3: Các nhà quản lý cấp cao có thể thực hiện những việc gì trước và
sau khi sáp nhập để giảm bớt một số vấn đề phát sinh từ những xung
đột văn hóa?
Câu 4: Giải thích lý do tại sao một tổ chức lại muốn áp đặt một số
cách làm việc của mình lên những tổ chức khác, ví dụ như công ty
mua lại hoặc công ty con.

2

LOGO

VĂN HÓA
1

2

Văn hóa là hệ thống
giá trị và chuẩn mực
được chia sẻ bởi một
nhóm người (theo
Hofstede, Namenwirth
& Weber)

Văn hóa của tổ
chức cách nhận
thức và lối hành xử
của các thành viên
đối với bên trong và
bên ngoài tổ chức
đó.

3
Văn hóa tổ chức
sự hiện diện sinh
động và cụ thể nhất
của tổ chức để mọi
người có thể dễ dàng
nhận ra

3

LOGO

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC BIỆT VĂN HÓA

5

2
3
4

1
6
7

Các yếu tố khác biệt quan trọng khác: thái độ đối
Các
tổgiáo
chức
từ
các
gia
khác
nhau

cân
Các
yếu
tốbiệt
quan
trọng
của
nền
văn
hóa
bao
gồm
Tôn
cũng
ảnhquốc
hưởng
đến
văn
hóa
kinh
Sự
khác
về
ngôn
ngữ,
các
giá
trị,
và
sở
thích
với
công
việc,
cách
làm
việc,
mối
quan
hệ
trong
Ngôn ngữ có lẽ là chìa khóa quan trọng nhất
để
ngôn
ngữ,
tôn
giáo,
các
giá
trị,
chuẩn
mực,
thái
doanh
thông
qua
một
tập
hợp
các
giá
trị
cốt
lõi
bằng,
phù
hợp
với
vấn
đề
nhạy
cảm
giữa
hai
của
khách
hàng
các
quốc
gianói
khác
nhautrình
cũng
quản
lý nhân
sự,ở hệ
cấp
bậc,
tiến
racần
hiểu
về thống
văn
hóa
chung
độphải
vàcông
phong
tục
được
chia
sẻ.phân
nền
văn
hóa
chútrách
trọng
quyết
định
và
nhiệm.
4

LOGO

Đặc điểm các nền văn hóa
- Theo xu hướng chủ nghĩa cá nhân, khoảng cách quyền lực thấp

Mỹ

- Thích làm theo ý kiến chủ quan của mình, ít bị chi phối bởi tập thể
- Phong cách lãnh đạo mạnh mẽ
- Quyết đoán, không làm việc theo cảm xúc
- Có tính tập thể và phổ quát cao.

Thụy
Điển

- Phong cách quản lý mở, làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm
được chia sẻ
- Xây dựng một sự đồng thuận đằng sau những quyết định lớn
- Ít có sự phân cấp, đề cao sự bình đẳng
- Nền văn hóa mang tính đặc thù

Ý

- Phân cấp mạnh mẽ, phân chia rõ ràng giữa nhân viên và quản lý
- Có tinh thần tập thể theo nhóm, gia đình

5

LOGO

GIẢM XUNG ĐỘT VĂN HÓA
TRƯỚC SÁP
NHẬP
Tận dụng tối đa
Phát
nhận
Tham
khảo
các
sự
đatriển
dạng
của
thức
và cứu
đánh
giá
nghiên
các
nền
văn về
hóa
cao
sự
khác
biệt
vănkết
hóa,
dựcá...