Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn việt ngữ Câu

Được đăng lên bởi Trang Trang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU
1. Hiện nay có bao nhiêu căn cứ để phân loại câu?
A. 3
B. 4
C. 5
(phân loại câu theo mục đích nói, căn cứ vào mối quan hệ với hiện thực, và phân
loại câu theo cấu tạo)
2. Có mấy kiểu câu phân loại theo mục đích nói?
A. 2
B. 3
C. 4
(câu tường thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh, câu cảm thán)
3. Các kiểu câu phân loại căn cứ vào mối quan hệ với hiện thực là:
A. Câu trần thuật và câu cảm thán
B. Câu khẳng định và câu phủ định
C. Câu mệnh lệnh và câu nghi vấn
( Giáo trình trang 286)
4. Dựa vào đặc trưng cấu tạo riêng, câu ghép có thể phân chia thành các loại:
A. CG đẳng lập, CG chính phụ, CG chuỗi
B. CG đẳng lập, CG chính phụ, CG qua lại, CG chuỗi
C. CG đẳng lập, CG chính phụ, CG qua lại, CG chuỗi, CG lồng
( giáo trình trang 286)
5. Xác định thành phần câu trong:
“Vì vậy, hôm ấy- đúng vào ngày cuối năm – tôi viết bức thư này”
A.Liên ngữ, Trạng ngữ, Đề ngữ, Chủ ngữ, Vị ngữ, Bổ ngữ, Phụ Ngữ
B. Bổ ngữ, Chủ ngữ, Vị ngữ.
C. Liên ngữ, Trạng ngữ, Giải ngữ, Chủ ngữ, Vị Ngữ, Bổ ngữ, Phụ Ngữ
Vì vậy, hôm ấy- đúng vào ngày cuối năm – tôi viết bức thư .
LN TN

GN

CN

BN

PN

VN

6. Thành phần giải ngữ là:
A.

Thành phần nằm trong khung câu

B.

Thành phần nội hướng

C.

Thành phần ngoại hướng

(Học liệu trang 288)
7. Trong lược đồ phân bố bộ thành phần câu của câu 2 thành phần , dấu / / chỉ:
A. Khung câu, giới hạn ngoài cùng của câu
B. Ranh giới những thành phần dùng mở rộng các thành phần nằm trong khung câu
C. Ranh giới của nòng cốt câu với thành phần mở rộng nòng cốt.
(Học liệu trang 289)
8. “Dân như nước, mình như cá” có vị ngữ chỉ quan hệ:
A.

Quan hệ đồng nhất

B.

Quan hệ tương đương

C.

Quan hệ với vật liệu

9. Trong câu đơn 2 thành phần, những thành phần nào đóng vai trò làm nòng cốt câu ?
A. Chủ ngữ và vị ngữ
B. Trạng ngữ và chủ ngữ
C. bổ ngữ và vị ngữ
(Học liệu trang 287)
10. Có mấy kiểu câu cơ bản của câu đơn 2 thành phần ?
A. 2
B. 3
C. 4
Có hai kiểu câu:
•

Câu có từ không độc lập chỉ quan hệ làm thành tố chính ở vị ngữ

•

Câu có vị từ làm vị ngữ

11. Xác định thành phần bổ ngữ trong câu đơn sau : " Hôm qua, lúc sang nhà tôi,
chú tôi biếu bố tôi một chai rượu nếp. "
A. Bố tôi
B. Một chai rượu nếp
C. Bố tôi, một chai rượu nếp.

12. Có mấy loại câu đặc biệt ?
A. 1
B. 2
C. 3
13. Trong các câu sau, câu nào là câu đơn đặc biệt ?
A. Nó đến rồi !
B. Trời mưa.
C. Bực mình quá !
14. Câu ghép là
A.

Câu chứa hai cụm C-V trở lên

B.

Câu có các cụm C-V liên hệ với nau bằng các từ nối

C.

Câu chứa hai cụm C-V trở lên, không bao hàm lẫn nhau, quan hệ với nhau

bằ...
CÂU
1. Hin nay có bao nhiêu căn c để phân loi câu?
A. 3
B. 4
C. 5
(phân loi câu theo mc đích nói, căn c vào mi quan h vi hin thc, và phân
loi câu theo cu to)
2. Có my kiu câu phân loi theo mục đích nói?
A. 2
B. 3
C. 4
(câu tưng thut, câu nghi vn, câu mnh lnh, câu cm thán)
3. Các kiu câu phân loại căn cứ vào mi quan h vi hin thc là:
A. Câu trn thut và câu cm thán
B. Câu khẳng định và câu ph đnh
C. Câu mnh lnh và câu nghi vn
( Giáo trình trang 286)
4. Da vào đặc trưng cu to riêng, câu ghép có th phân chia thành các loi:
A. CG đẳng lp, CG chính ph, CG chui
B. CG đẳng lp, CG chính ph, CG qua li, CG chui
C. CG đẳng lp, CG chính ph, CG qua li, CG chui, CG lng
( giáo trình trang 286)
5. Xác định thành phn câu trong:
“Vì vy, hôm y- đúng vào ngày cuối năm – tôi viết bức thư này”
A.Liên ng, Trng ng, Đề ng, Ch ng, V ng, B ng, Ph Ng
B. B ng, Ch ng, V ng.
C. Liên ng, Trng ng, Gii ng, Ch ng, V Ng, B ng, Ph Ng
Vì vy, hôm y- đúng vào ngày cuối năm tôi viết bc thư .
LN TN GN CN BN PN
VN
Nhập môn việt ngữ Câu - Trang 2
Nhập môn việt ngữ Câu - Người đăng: Trang Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhập môn việt ngữ Câu 9 10 227