Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn xã hội học

Được đăng lên bởi Bé Ngoan
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 4702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THAY LỜI NÓI ĐẦU
***

Xã hội học là một bộ môn khoa học độc lập trong hệ thống các
khoa học xã hội. Xã hội học đã được nghiên cứu, giảng dạy trong nhiều
trường đại học trên thế giới từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây l à
môn học không thể thiếu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
Ở Việt Nam, xã hội học đã được đưa vào giảng dạy trong các
trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Môn học này còn nhận được
sự quan tâm rất lớn từ phía các c ơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức
xã hội, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các doanh nhân.
Đời sống xã hội hiện đại đang đặt ra nhiều vấn đề x ã hội hết sức
phức tạp, đòi hỏi phải có nhận thức xã hội đúng đắn và phương pháp
tiếp cận, giải quyết những vấn đề x ã hội một cách khoa học v à hiệu
quả. Ở đây nổi bật vai trò của những tri thức xã hội học.
Những tri thức trong lĩnh vực khoa học x ã hội mà xã hội học đã
đúc kết được góp phần quan trọng v ào việc đào tạo nguồn nhân lực,
hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của
địa phương và khu vực.
Trên cơ sở Khung chương trình và Đề cương môn học đã được
Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đ à Nẵng
thông qua, tập đề cương bài giảng môn xã hội học được biên soạn
nhằm phục vụ mục đích học tập, nghi ên cứu của sinh viên các khối
ngành kinh tế thuộc các hệ đào tạo khác nhau.
Do kinh nghiệm nghiên cứu còn những hạn chế, nên đề cương bài
giảng này còn có thể có một số khiếm khuyết nhất định. Ng ười biên
soạn xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến chuyên môn thiết thực
và quý báu của các đồng nghiệp trong v à ngoài Trường cũng như của
những người quan tâm đến xã hội học cho việc hoàn thiện hơn nữa nội
dung khoa học của đề cương bài giảng.

Chương I
XÃ HỘI HỌC NHƯ MỘT KHOA HỌC
I. XÃ HỘI HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
1. Khái quát về xã hội học
Xã hội học là khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống quá tr ình
hình thành, phát triển, cấu trúc, mối quan hệ t ương tác và các hành vi
chung của các cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội cùng các cách tiếp cận tới
những phương diện khác nhau của đời sống x ã hội.
Cũng có thể định nghĩa x ã hội học một cách vắn tắt nh ư là một
khoa học nghiên cứu các tương tác xã hội. Xã hội học liên quan tới các
cách thức trong đó diễn ra các mối quan hệ t ương tác giữa các cá nhân
với tư cách là thành viên của các nhóm và các tổ chức xã hội. Mối quan
hệ tương tác này liên hệ đến tất cả các yếu tố cấu th ành xã hội như cấu
trúc xã hội hay văn hoá chẳng hạn.
Xã hội là một hệ thống các hoạt động và các quan hệ...
THAY LỜI NÓI ĐẦU
***
hội học là một bộ môn khoa học độc lập trong hệ thống các
khoa học xã hội. Xã hội học đã được nghiên cứu, giảng dạy trong nhiều
trường đại học trên thế giới từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây l à
môn học không thể thiếu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
Việt Nam, xã hội học đã được đưa vào giảng dạy trong các
trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Môn học này còn nhận được
squan tâm rất lớn từ phía các c ơ quan quản nhà ớc, các tổ chức
xã hội, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các doanh nhân.
Đời sống xã hội hiện đại đang đặt ra nhiều vấn đề x ã hội hết sức
phức tạp, đòi hỏi phải nhận thức x ã hội đúng đắn và phương pháp
tiếp cận, giải quyết những vấn đề x ã hội một cách khoa học v à hiệu
quả. Ở đây nổi bật vai trò của những tri thức x ã hội học.
Những tri thức trong nh vực khoa học x ã hội mà hội học đã
đúc kết được góp phần quan trọng v ào việc đào tạo nguồn nhân lực,
hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - hội của đất nước, của
địa phương và khu vực.
Trên sKhung chương trình Đcương môn học đã được
Hội đồng Khoa học Tr ường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đ à Nẵng
thông qua, tập đề cương bài giảng môn xã hội học được biên soạn
nhằm phục vụ mục đích học tập, nghi ên cu của sinh viên các khối
ngành kinh tế thuộc các hệ đào to khác nhau.
Do kinh nghim nghiên cu còn những hạn chế, nên đcương bài
giảng này còn th một số khiếm khuyết nhất định. Ng ười biên
soạn xin chân thành cảm ơn sđóng góp ý kiến chuy ên môn thiết thực
quý báu của các đồng nghiệp trong v à ngoài Trưng cũng như của
những người quan tâm đến x ã hội học cho việc ho àn thiện hơn nữa nội
dung khoa học của đề cương bài giảng.
Nhập môn xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn xã hội học - Người đăng: Bé Ngoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Nhập môn xã hội học 9 10 447