Ktl-icon-tai-lieu

Nhật Bản trong lòng châu Á

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bản quyền thuộc về các tác giả và nghiencuuquocte.net

#20
21/06/2013

NHẬT BẢN TRONG LÒNG CHÂU Á
Nguồn: Green, Michael (2008). “Japan in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda
(eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers),
pp. 170-191.
Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong bài luận vào cuối thời kỳ Tokugawa, Lý luận của ba kẻ say về Chính phủ,
Nakae Chomin đã hình dung ra một vị chủ nhà vào một buổi tối đã cùng hai người bạn rượu
của mình tranh cãi trong hơi men về tương lai của Nhật Bản ở châu Á. Một trong hai bạn
rượu của ông ta là một “quý ông Tây học”, ăn mặc theo phong cách phương Tây và ca tụng
những ưu điểm của dân chủ, quyền cá nhân và phát triển kinh tế. Người kia mặc quần áo
truyền thống của một samurai và bảo vệ cho chiến lược chính trị hiện thực của việc bành
trướng quân sự nhằm hất cẳng Trung Quốc và nước Anh địch thủ, trở thành một thế lực đế
quốc có sức ảnh hưởng lớn ở châu Á. Cuối cùng, vị chủ nhà đã kết luận rằng Nhật Bản phải
cân bằng cả hai, phải nắm lấy tri thức phương Tây và phát triển kinh tế đồng thời mở rộng
thế lực của Nhật Bản tại châu Á. Kết luận này đã khiến người đọc ý thức sâu sắc về mâu
thuẫn không giải quyết được giữa hai tầm nhìn tương lai của Nhật Bản nổi lên trong giai
đoạn xuất hiện những Con tàu đen của Thuyền trưởng Perry và cải cách Minh Trị này.1

Tìm kiếm chiến lược
Ít có quốc gia nào trong lịch sử dằn vặt với sự ngờ vực chính chiến lược quốc gia của mình
như Nhật Bản. Càng có ít đất nước kiên định với lợi ích quốc gia hoặc ý thức sâu sắc về các
mối quan hệ quyền lực xung quanh họ như đất nước này. Đối với Nhật Bản, những yếu tố
giúp định hướng chiến lược quốc gia về cơ bản vẫn y hệt như thời kỳ Lý luận của ba kẻ say
về Chính phủ: theo đuổi quyền tự trị và vị thế được tôn trọng trong hệ thống quốc tế dựa trên
sự tính toán về sức mạnh địa chính trị của Trung Quốc (cùng với Triều Tiên như là một chất
xúc tác khác) và sự chung sống với cấu trúc quyền lực quốc tế hiện hành.2 Mặc dù các yếu
1

Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

tố định hướng này đã không đổi trong suốt lịch sử Nhật Bản hiện đại, các công cụ được sử
dụng lại đa dạng một cách đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, Nhật Bản đã tự cách tân bản thân
ở những giai đoạn khác nhau trong lịch sử để tối đa hóa nguồn lực sức mạnh quốc gia và
quyền tự trị tương đối của mình phù hợp với bối cảnh hệ thống quốc tế trong từng giai đoạn.
Có lúc, Nhật Bản đã đi theo con đường của quý ôn...
Bản quyền thuộc về các tác giả và nghiencuuquocte.net
1
NHT BN TRONG LÒNG CHÂU Á
Ngun: Green, Michael (2008). “Japan in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda
(eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers),
pp. 170-191.
Biên dch: Đinh Nguyn Lan Hương | Hiu đính: Lê Hng Hip
Trong bài lun vào cui thi k Tokugawa, Lý lun ca ba k say v Chính ph,
Nakae Chomin đã hình dung ra mt v ch nhà vào mt bui ti đã cùng hai người bn rượu
ca mình tranh cãi trong hơi men v tương lai ca Nht Bn châu Á. Mt trong hai bn
rượu ca ông ta mt “quý ông y hc”, ăn mc theo phong cách phương Tây ca tng
nhng ưu đim ca dân ch, quyn nhân phát trin kinh tế. Người kia mc qun áo
truyn thng ca mt samurai bo v cho chiến lược chính tr hin thc ca vic bành
trướng quân s nhm ht cng Trung Quc nước Anh đch th, tr thành mt thế lc đế
quc sc nh hưởng ln châu Á. Cui cùng, v ch nhà đã kết lun rng Nht Bn phi
cân bng c hai, phi nm ly tri thc phương Tây và phát trin kinh tế đồng thi m rng
thế lc ca Nht Bn ti châu Á. Kết lun này đã khiến người đọc ý thc sâu sc v mâu
thun không gii quyết được gia hai tm nhìn tương lai ca Nht Bn ni lên trong giai
đon xut hin nhng Con tàu đen ca Thuyn trưởng Perry và ci cách Minh Tr này.
1
Tìm kiếm chiến lược
Ít quc gia nào trong lch s dn vt vi s ng vc chính chiến lược quc gia ca mình
như Nht Bn. Càng ít đất nước kiên định vi li ích quc gia hoc ý thc sâu sc v các
mi quan h quyn lc xung quanh h như đất nước này. Đi vi Nht Bn, nhng yếu t
giúp định hướng chiến lược quc gia v cơ bn vn y ht như thi k lun ca ba k say
v Chính ph: theo đui quyn t tr và v thế được tôn trng trong h thng quc tế da trên
s
nh toán v sc mnh địa chính tr ca Trung Quc (cùng vi Triu Tiên nhưmt cht
xúc tác khác) s chung sng vi cu trúc quyn lc quc tế hin hành.
2
Mc c yếu
#20
21/06/2013
Nhật Bản trong lòng châu Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhật Bản trong lòng châu Á - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nhật Bản trong lòng châu Á 9 10 838