Ktl-icon-tai-lieu

nhật kí kiến thức

Được đăng lên bởi tranhonghatb
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NhËt kÝ kiÕn thøc :2006
1/ Con s«ng nµo dµi nhÊt b¸n ®¶o §«ng D¬ng ?
Mª K«ng
2/ Ngµy mång 2 tÕt n¨m 1418 diÔn ra sù kiÖn g×?
KÐo cê khëi nghÜa Lam S¬n
3/ Tø diÖn cã bao nhiªu ®êng chÐo ?
Kh«ng cã ®êng chÐo nµo .
4/ R¾n cã mÊy l¸ phæi ?
Mét l¸ phæi .
5/ Loµi khñng long nµo cã tuæi thä trªn 100 tuæi ?
Kh«ng cã ( tuæi thä cña chóng tõ 30-70 tuæi ).
6/ Phong trµo tÕt trång c©y do B¸c khëi xíng vµo n¨m nµo ?
1960
7/ Trong c¸c tam gi¸c cã cïng chu vi tam gi¸c nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt ?
Tam gi¸c ®Òu .
8/ Tíc hiÖu cña NguyÔn HuÖ tríc khi lªn ng«i ?
B¾c B×nh V¬ng
9/ Hai ®iÓm duy nhÊt cña ®Þa cÇu kh«ng quay gäi lµ g×?
§Þa cùc .
10/ R¾n cã bao nhiªu loµi ?
2700 loµi .
11/ T×m sè n ®Ó n2 + 1 lµ sè chÝnh ph¬ng ?
ChØ cã sè 0 v× ( n – 1 )2 + 2n = n2 + 1



n=0

12/ TruyÖn KiÒu cã bao nhiªu c©u th¬ ?
3254 c©u .
13/ Trong truyÖn KiÒu cã bao nhiªu tõ “ Xu©n” ?
Cã 41 tõ “Xu©n” víi 9 nghÜa kh¸c nhau .

VNV: sưu tầm

1

NhËt kÝ kiÕn thøc :2006
14/ Tê b¸o nµo lµ tê b¸o cña liªn minh c¸c d©n téc thuéc ®Þa ?
Ngêi cïng khæ
15/ Loµi tr¨n thêng ngñ ë ®©u ?
Trªn c©y .
16/ Trong ngµy Xu©n ph©n , tia n¾ng mÆt trêi t¹o víi tr¸i ®Êt mét gãc bao nhiªu ®é ?
900
17/ Nguyªn nh©n nµo g©y ra hiÖn tîng sãng thÇn ë biÓn ?
§éng ®Êt ë ngoµi biÓn .
18/ Ch÷ “ cËt ” trong bµi th¬ “ ®¸nh ®u” cña Hå Xu©n H¬ng, cã nghÜa lµ g× ?
Lng
19/ Gãc ë ®Ønh cña mét ®a gi¸c ®Òu 36 c¹nh cã sè ®o lµ bao nhiªu ?
1700
20/ Mét ®éi bãng cã 11 cÇu thñ, hái cã bao c¸ch chän ®éi trëng vµ ®éi phã?
Cã 11 c¸ch chän ®éi trëng vµ 10 c¸ch chän ®éi phã



11*10 = 110 c¸ch chän ®éi trëng vµ ®éi phã .

21/ Loµi lìng thª nµo thêng xuÊt hiÖn vµ kªu to sau c¬n ma ?
Ễnh ¬ng
22/ Trong truyÖn KiÒu ai lµ ngêi ®Çu tiªn kÓ vÒ §¹m Tiªn cho KiÒu ?
V¬ng Quan
23/ Ch©u lôc nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt ?
Ch©u Á
24/ ThÇy gi¸o cña Alexsander ®¹i ®Õ lµ ai ?
Aristos
25/ Hai s¬n nguyªn ®îc coi lµ nãc nhµ cña thÕ giíi ?
Pamia vµ T©y T¹ng
26/ T¸c gi¶ cña bøc tranh næi tiÕng “ Hoa híng d¬ng ” lµ ai ?
Van Gèc

VNV: sưu tầm

2

NhËt kÝ kiÕn thøc :2006
27/ §Êt níc nµo cã diÖn tÝch lín thø hai trªn thÕ giíi ?
Canada
28/ Gi¶i Oscar cã tõ bao giê ?
1920
29/ Phim ho¹t h×nh ®Çu tiªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ?
§¸ng ®êi th»ng c¸o ( 1959 )
30/ Cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp diÔn ra lÇn ®Çu tiªn ë ®©u ?
Anh
31/ T¹i sao th¶ bÌo hoa d©u th× kh«ng nh÷ng tèt lóa mµ cßn chèng ®îc h¹n h¸n?
Th¶ bÌo hoa d©u che kÝn mÆt ruéng h¹n chÕ ®îc sù tho¸t h¬i níc ë mÆt ruéng vµ giã thæi vµo mÆt ruéng . Tuy bÌo hoa
d©u còng hót níc nhng lîng níc mÊt ®i còng kh«ng ®¸ng kÓ .
32/ T¹i sao khi ...
NhËt kÝ kiÕn thøc :2006
1/ Con s«ng nµo dµi nhÊt b¸n ®¶o §«ng D¬ng ?
Mª K«ng
2/ Ngµy mång 2 tÕt n¨m 1418 diÔn ra sù kiÖn g×?
KÐo cê khëi nghÜa Lam S¬n
3/ Tø diÖn cã bao nhiªu ®êng chÐo ?
Kh«ng cã ®êng chÐo nµo .
4/ R¾n cã mÊy l¸ phæi ?
Mét l¸ phæi .
5/ Loµi khñng long nµo cã tuæi thä trªn 100 tuæi ?
Kh«ng cã ( tuæi thä cña chóng tõ 30-70 tuæi ).
6/ Phong trµo tÕt trång c©y do B¸c khëi xíng vµo n¨m nµo ?
1960
7/ Trong c¸c tam gi¸c cã cïng chu vi tam gi¸c nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt ?
Tam gi¸c ®Òu .
8/ Tíc hiÖu cña NguyÔn HuÖ tríc khi lªn ng«i ?
B¾c B×nh V¬ng
9/ Hai ®iÓm duy nhÊt cña ®Þa cÇu kh«ng quay gäi lµ g×?
§Þa cùc .
10/ R¾n cã bao nhiªu loµi ?
2700 loµi .
11/ T×m sè n ®Ó n
2
+ 1 lµ sè chÝnh ph¬ng ?
ChØ cã sè 0 v× ( n – 1 )
2
+ 2n = n
2
+ 1
n = 0
12/ TruyÖn KiÒu cã bao nhiªu c©u th¬ ?
3254 c©u .
13/ Trong truyÖn KiÒu cã bao nhiªu tõ “ Xu©n” ?
Cã 41 tõ “Xu©n” víi 9 nghÜa kh¸c nhau .
VNV: sưu tm
1
nhật kí kiến thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhật kí kiến thức - Người đăng: tranhonghatb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
nhật kí kiến thức 9 10 220