Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG BẰNG CHỨNG BỔ SUNG LỜI KẾT TỘI NHÀ MINH TRONG BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG BẰNG CHỨNG BỔ SUNG LỜI KẾT TỘI NHÀ MINH
TRONG BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Một đôi lúc người yêu Việt sử cảm thấy buồn, khi đọc bài viết lấy sự lập dị làm đắc
sách, tìm cách bôi nhọ cổ nhân, nhắm lôi kéo sự đồng tình của kẻ hiếu kỳ. Mặt khác
những bậc danh nhân làm lịch sử, các cây bút lớn ; văn chương cô đọng một câu muôn ý,
lại có biết bao việc đại sự để làm, không rảnh để nêu lên những chi tiết vụn vặt. Lợi dụng
tình trạng này, những ngòi bút điên đảo kia có thể tìm cách xuyên tạc sự thực, rồi một
ngày nào đó họ có thể tung ra những bài viết đại loại như sau: “Tội ác giặc ghi trong Bình
Ngô Đại Cáo nhắm gây căm thù, chưa hẳn là sự thực.”
Nếu trường hợp này xẩy ra, bài viết dưới đây nhắm nêu lên những bằng chứng từ
chánh sử Trung Việt, để làm sáng tỏ sự thực.
*
Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi chép về tội giặc như sau:
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ.
Dối trời lừa người, kế quỷ quyệt đủ muôn ngàn khóe,
Gây binh kết oán, tội chồng chất ngót hai mươi năm.
Tan nghĩa nát nhân , trời đất tưởng chừng muốn sập,
Sưu cao thuế nặng, núi chằm hết thảy sạch không.
Kẻ tìm vàng phá núi đãi bùn, lặn lội nơi lam chướng,
Người mò ngọc giòng giây quăng biển, làm mồi lũ giao long.
Nhiễu dân đặt cạm bẩy hươu đen,
Hại vật, chăng lưới bắt chim trả.
Đến cỏ cây sâu bọ cũng chẳng được trọn đời,
Người góa bụa khốn cùng không một ai yên ổn.
Hút máu mủ sinh dân , quân gian ác miệng răng nhờn béo,
Dựng công trình thổ mộc, nhà công tư dinh thự nguy nga.
Chốn châu huyện bao tầng sưu dịch,
Nơi xóm làng lặng lẽ cữi canh.
Tát cạn nước Đông Hải không đủ rửa tanh nhơ,
Chặt hết trúc Nam Sơn không đủ ghi tội ác.
Thần nhân đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha. (1)
Bắt chước lối làm sử xưa, xin lần lượt lấy những câu trong Bình Ngô Đại Cáo làm
“cương”, rồi nêu lên những bằng chứng chi tiết làm “mục”. Có thể các bạn trẻ chê rằng
“cương mục” quá cổ; nhưng nếu bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, viết một đoạn văn
Anh mà thiếu “topic sentence” sẽ bị ông thầy giáo sổ tọet ngay; “cương” chính là “topic
sentence” vậy.

1

Bây giờ xin phép vào vấn đề:
[A]. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ.
Tất cả những người tham gia khởi nghĩa chống quân Minh đều là dân; ngoài những
nghĩa sĩ chết trên chiến trường không kể, Minh Thực Lục chép hai vụ giết tập thể tù
nhân, một vụ giết lăng trì, róc thịt lãnh tụ khởi nghĩa Nguyễn Cảnh Dị. Các văn bản dưới
đây là bằng chứng hùng hồn về việc “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn …”:
Thủ phạm vụ giết tù nhân thứ...
1
NHNG BNG CHNG B SUNG LI KT TI NHÀ MINH
TRONG BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Mt đôi lúc người yêu Vit s cm thy bun, khi đọc bài viết ly s lp d làm đắc
sách, tìm cách bôi nh c nhân, nhm lôi kéo s đồng tình ca k hiếu k. Mt khác
nhng bc danh nhân làm lch s, các cây bút ln ; văn chương cô đọng mt câu muôn ý,
li có biết bao vic đại s để làm, không rnh để nêu lên nhng chi tiết vn vt. Li dng
tình trng này, nhng ngòi bút điên đảo kia có th tìm cách xuyên tc s thc, ri mt
ngày nào đó h có th tung ra nhng bài viết đại loi như sau: “Ti ác gic ghi trong Bình
Ngô Đại Cáo nhm gây căm thù, chưa hn là s thc.”
Nếu trường hp này xy ra, bài viết dưới đây nhm nêu lên nhng bng chng t
chánh s Trung Vit, để làm sáng t s thc.
*
Bình Ngô Đại Cáo ca Nguyn Trãi chép v ti gic như sau:
Nướng dân đen trên ngn la hung tàn,
Vùi con đỏ xung hm tai v.
Di tri la người, kế qu quyt đủ muôn ngàn khóe,
Gây binh kết oán, ti chng cht ngót hai mươi năm.
Tan nghĩa nát nhân , tri đất tưởng chng mun sp,
Sưu cao thuế nng, núi chm hết thy sch không.
K tìm vàng phá núi đãi bùn, ln li nơi lam chướng,
Người mò ngc giòng giây quăng bin, làm mi lũ giao long.
Nhiu dân đặt cm by hươu đen,
Hi vt, chăng lưới bt chim tr.
Đến c cây sâu b cũng chng được trn đời,
Người góa ba khn cùng không mt ai yên n.
Hút máu m sinh dân , quân gian ác ming răng nhn béo,
Dng công trình th mc, nhà công tư dinh th nguy nga.
Chn châu huyn bao tng sưu dch,
Nơi xóm làng lng l ci canh.
Tát cn nước Đông Hi không đủ ra tanh nhơ,
Cht hết trúc Nam Sơn không đủ ghi ti ác.
Thn nhân đều căm gin,
Tri đất chng dung tha. (1)
Bt chước li làm s xưa, xin ln lượt ly nhng câu trong Bình Ngô Đại Cáo làm
“cương”, ri nêu lên nhng bng chng chi tiết làm “mc”. Có th các bn tr chê rng
cương mc” quá c; nhưng nếu bn đang ngi trên ghế nhà trường, viết mt đon văn
Anh mà thiếu “topic sentence” s b ông thy giáo s tet ngay; “cương” chính là “topic
sentence” vy.
NHỮNG BẰNG CHỨNG BỔ SUNG LỜI KẾT TỘI NHÀ MINH TRONG BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG BẰNG CHỨNG BỔ SUNG LỜI KẾT TỘI NHÀ MINH TRONG BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NHỮNG BẰNG CHỨNG BỔ SUNG LỜI KẾT TỘI NHÀ MINH TRONG BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 9 10 206